ZSOLTÁROK KÖNYVE

 • 1. fejezet

  A kegyesek boldogsága. Az istentelenek boldogtalansága
 • 2. fejezet

  Jövendölés Krisztus országáról és ellenségei feletti diadaláról
 • 3. fejezet

  Bizalom Istenben minden ellenséggel szemben
 • 4. fejezet

  Dávid esti imája, tele bízó hittel az ellenségekkel szemben. Isten megszégyeníti a jó barátok kishitűségét
 • 5. fejezet

  Dávid reggeli imája, tele bizalommal, hogy az igazságos Isten megsegíti őt istentelen ellenségei ellen
 • 6. fejezet

  Bűnbánati ének testi és lelki szenvedések közt. Reménység az Úr segítségében
 • 7. fejezet

  Az igazságos Isten megmenti az igaz szívű Dávidot az igazságtalan ellenség ellen
 • 8. fejezet

  Istennek a teremtésben megnyilvánuló nagysága. Az ember méltósága
 • 9. fejezet

  Hálaének szabadulásért és további segítség kérése
 • 10. fejezet

  Panasz, hogy az ellenség kevélységével szemben késik az Isten segítsége, és könyörgés az elnyomottak megmentéséért
 • 11. fejezet

  Ellenségeitől való szorongattatásai közt Dávid az Úrban bízik
 • 12. fejezet

  Panasz a kegyesek megfogyatkozása és az istentelenek miatt. Bizalom az Isten segítségében
 • 13. fejezet

  Vágyakozás Isten segítsége után az ellenség elnyomása idején. Isten jóságában bízó reménység
 • 14. fejezet

  Fohász megváltásért
 • 15. fejezet

  Ki az igaz?
 • 16. fejezet

  Az Úr Szentjének szép öröksége és halálból való kiszabadulása
 • 17. fejezet

  Az igaz könyörgése a hatalmas és gazdag ellenségek álnokságától való szabadulásért
 • 18. fejezet

  Csodálatos szabadításért való hálaadás és bizalom az Istennek erős segítségében
 • 19. fejezet

  Isten dicsősége a természetben és az ő igéjében. Könyörgés bűnbocsánatért és a bűn elleni oltalomért
 • 20. fejezet

  A nép könyörgése királyáért háború idején
 • 21. fejezet

  Hálaének az Isten által a királynak adott jókért és győzelmekért
 • 22. fejezet

  Az igaz ember szenvedései és dicsősége (Krisztus szenvedéseiről szóló zsoltár)
 • 23. fejezet

  A jó pásztor
 • 24. fejezet

  A dicsőség királyának bevonulása
 • 25. fejezet

  Könyörgés Isten oltalmáért, kegyelmes vezetéséért és bűnbocsánatért
 • 26. fejezet

  Könyörgés az ártatlan szabadulásáért
 • 27. fejezet

  A veszedelem napján is az Úrhoz menekül Dávid
 • 28. fejezet

  Könyörgés az istentelenektől való szabadulásért. Hálaadás meghallgattatásért
 • 29. fejezet

  Isten dicsősége a zivatarban
 • 30. fejezet

  Dávid hálaéneke
 • 31. fejezet

  A reménység nem szégyenít meg
 • 32. fejezet

  A bűnbocsánat boldogsága
 • 33. fejezet

  Isten mindenható jóságának dicsérete
 • 34. fejezet

  Biztatás az Isten segítségének dicséretére és istenfélelemre
 • 35. fejezet

  Könyörgés rosszakaratú ellenségektől való szabadulásért
 • 36. fejezet

  Panasz az istentelenek miatt. Isten jósága a kegyesek iránt
 • 37. fejezet

  Az istentelenek szerencséje ne bosszantsa a kegyeseket
 • 38. fejezet

  Dávid panasza. Könyörgés segítségért
 • 39. fejezet

  Türelmes hallgatás. Könyörgés isteni vigasztalásért
 • 40. fejezet

  A megmentett kegyes Istennek hálával, engedelmességgel és könyörgéssel áldozik
 • 41. fejezet

  Betegségben való panaszkodás kárörvendő ellenségek és hűtlen barátok miatt
 • 42. fejezet

  A szent hely utáni vágyódás
 • 43. fejezet

  Folytatás
 • 44. fejezet

  Panasz, hogy Isten elvetette az ő népét
 • 45. fejezet

  Dicsérő ének az Isten Felkentjére és annak menyasszonyára
 • 46. fejezet

  Erős vár a mi Istenünk
 • 47. fejezet

  Isten király
 • 48. fejezet

  Sion öröme a háború idején Isten szabadítása miatt
 • 49. fejezet

  A hitetlenek szerencséje halálukkal véget ér
 • 50. fejezet

  Az igazi hálaáldozat
 • 51. fejezet

  Dávid bűnbánati imája
 • 52. fejezet

  A kegyes vigasztalódása
 • 53. fejezet

  Fohász az emberek megváltásáért
 • 54. fejezet

  Könyörgés szabadításért
 • 55. fejezet

  Könyörgés a hamis atyafiak ellen. Vigasztalódás Istenben
 • 56. fejezet

  Könyörgés az üldözések közt vigasztalásért
 • 57. fejezet

  Dávid segítségért könyörög. Isten jóságának dicsérete
 • 58. fejezet

  Isten a föld ítélőbírája
 • 59. fejezet

  Imádság Isten segítségéért
 • 60. fejezet

  Imádság háború idején
 • 61. fejezet

  Szorongatott király imádsága
 • 62. fejezet

  Csendes reménység Istenben. Az emberek hiábavalósága
 • 63. fejezet

  Vágyódás Isten és a szent hajlék után
 • 64. fejezet

  Dávid könyörgése isteni oltalomért
 • 65. fejezet

  Isten népének lelki és testi jókért való hálaadása
 • 66. fejezet

  Isten iránti hála népének csodálatos vezetéséért
 • 67. fejezet

  A minden népekre kiáradt isteni áldás dicsérete
 • 68. fejezet

  Diadalének
 • 69. fejezet

  Az Úr Szolgája a legnagyobb szenvedésekben
 • 70. fejezet

  Dávid könyörgése ellenségei ellen való segítségért
 • 71. fejezet

  Könyörgés Isten kegyelméért időskorban
 • 72. fejezet

  A béke nagy Fejedelmének és országának dicsérete
 • 73. fejezet

  A kegyes ember felháborodása és vigasztalódása a hitetlenek jóléte miatt
 • 74. fejezet

  Az Isten házának pusztulásáról
 • 75. fejezet

  Hála Isten iránt, aki a kevélyeket megítéli
 • 76. fejezet

  A mennyei Bíró dicsérete
 • 77. fejezet

  Fohászkodás a nyomorúságban; Isten irgalmasságából merített vigasztalódás
 • 78. fejezet

  Isten hűsége az engedetlen nép vezetésében
 • 79. fejezet

  Panasz Jeruzsálem elpusztítói ellen
 • 80. fejezet

  Könyörgés Izráelnek, Isten szőlőjének megtartásáért
 • 81. fejezet

  Az igazi ünneplés
 • 82. fejezet

  Isten fenyegető szava igazságtalan felsőbbségek ellen
 • 83. fejezet

  Isten népének könyörgése az ellenség ellen
 • 84. fejezet

  A szent hajlék utáni vágyakozás
 • 85. fejezet

  A kegyelmet nyert nép könyörgése új áldásért
 • 86. fejezet

  Nagy nyomorúságban való könyörgés
 • 87. fejezet

  Sion megdicsőítése a pogányok megtérése által
 • 88. fejezet

  Könyörgés a kemény kísértésben és halálos veszedelemben
 • 89. fejezet

  A Dávid házának vigasztalása
 • 90. fejezet

  Isten örökkévalósága, a bűnös ember mulandósága. Könyörgés kegyelemért
 • 91. fejezet

  A mindenható Isten oltalma minden veszedelemben
 • 92. fejezet

  Isten dicsérete, aki az istenteleneket megbünteti, a kegyeseket megáldja
 • 93. fejezet

  Isten országának dicsősége
 • 94. fejezet

  Könyörgés Isten népének elnyomói ellen
 • 95. fejezet

  Isten dicséretére való hívogatás, engedetlenségtől való óvás
 • 96. fejezet

  Isten országának hirdetése a pogányok között
 • 97. fejezet

  Sion öröme, hogy Isten a legfőbb Úr minden népek felett
 • 98. fejezet

  Örömének az Úr minden nép között hirdetett nagy szabadításáról
 • 99. fejezet

  Az Úr országában szentség uralkodik
 • 100. fejezet

  Hálaének Isten népe számára
 • 101. fejezet

  Dávid uralkodók példája
 • 102. fejezet

  Bűnbánó ima Sion helyreállításáért
 • 103. fejezet

  Isten irgalmasságának dicsérete
 • 104. fejezet

  A teremtés munkái Istent dicsérik
 • 105. fejezet

  Isten dicsérete Izráellel való jótéteményeiért
 • 106. fejezet

  Hálaének Isten kegyelmességéért
 • 107. fejezet

  A megváltottak hálaéneke
 • 108. fejezet

  Isten jóságának és hűségének dicsérete. Könyörgés az ellenség feletti győzelemért
 • 109. fejezet

  Az üldözött könyörgése
 • 110. fejezet

  Krisztus örök királysága és papsága
 • 111. fejezet

  Hálaének Isten testi és lelki áldásaiért
 • 112. fejezet

  Az istenfélők és könyörületes szívűek boldogsága
 • 113. fejezet

  Az alázatosokat Isten felemeli
 • 114. fejezet

  Isten csodatételei az egyiptomi szabadulás idején
 • 115. fejezet

  Egyedül Istené a dicsőség
 • 116. fejezet

  Hála és fogadalom a nagy veszélyből való szabadulásért
 • 117. fejezet

  Felhívás Isten dicséretére
 • 118. fejezet

  Az igazak öröme
 • 119. fejezet

  Isten igéjének dicsősége
 • 120. fejezet

  A rágalmazók ellen
 • 121. fejezet

  Isten az emberek hű őrzője
 • 122. fejezet

  Jeruzsálem dicsősége
 • 123. fejezet

  Vágyakozás segítség után
 • 124. fejezet

  Isten velünk van a szükségben
 • 125. fejezet

  A reménység nem szégyenít meg
 • 126. fejezet

  Sion foglyainak szabadulása
 • 127. fejezet

  Emberé a munka, Istené az áldás
 • 128. fejezet

  Az istenfélők házán áldás van
 • 129. fejezet

  Izráel üldözői meg fognak szégyenülni
 • 130. fejezet

  Bűnbocsánatért való könyörgés
 • 131. fejezet

  Hívő lelki alázatosság
 • 132. fejezet

  Isten ígéreteire hivatkozó könyörgés Dávid házáért
 • 133. fejezet

  A testvéri egyetértés áldása
 • 134. fejezet

  Éjjeli dicséret a templomban
 • 135. fejezet

  Isten mindenhatósága, a bálványok tehetetlensége
 • 136. fejezet

  Isten örök jóságának és csodáinak dicsérete
 • 137. fejezet

  A babiloni foglyok fájdalma
 • 138. fejezet

  Hálaének Istennek a szükségben nyújtott segítségéért
 • 139. fejezet

  Isten mindentudó és mindenütt jelenvaló
 • 140. fejezet

  Könyörgés a csalárd ellenségtől való szabadulásért
 • 141. fejezet

  Könyörgés, hogy Isten őrizzen meg minden gonosztól
 • 142. fejezet

  Isten segítségéért való fohászkodás nagy szorongásban
 • 143. fejezet

  Könyörgés Isten szabadításáért és vezetéséért
 • 144. fejezet

  Isten oltalma és áldása népe számára
 • 145. fejezet

  Isten kegyelme és igazsága az ő országában
 • 146. fejezet

  Isten örök hűsége
 • 147. fejezet

  Isten testi és lelki áldásainak dicsérete
 • 148. fejezet

  Az egész világ Istent dicsérje!
 • 149. fejezet

  Sion, dicsérd az Urat!
 • 150. fejezet

  Minden lélek dicsérje az Urat!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában