ZSOLTÁROK KÖNYVE

89. fejezet

A Dávid házának vigasztalása

1 Az ezrahita Ethán tanítása. 1Kir 4,31; 1Krón 15,19

2 Az Úrnak kegyelmességét hadd énekeljem örökké! Nemzetségről nemzetségre hirdetem a te hűséges voltodat az én számmal!

3 Mert azt mondom: Örökké megáll a te kegyelmességed, és megerősíted a te hűséges voltodat az egekben, mondván:

4 Szövetséget kötöttem az én választottammal, megesküdtem Dávidnak, az én szolgámnak: 2Sám 7,11-16; 23,5

5 Mindörökké megerősítem a te magodat, és nemzetségről nemzetségre megépítem a te királyi székedet. Szela.

6 És az egek dicsérik a te csodadolgodat, Uram, a te hűséges voltodat is a szentek gyülekezetében. Zsolt 19,2

7 Mert a felhőkben kicsoda hasonlatos az Úrhoz, s ki olyan, mint az Úr, az istenek fiai között? 2Móz 15,11; Zsolt 86,8

8 Igen rettenetes Isten ő a szentek gyűlésében, és félelmetes mindazokra, akik körülte vannak. Dán 7,10

9 Uram, Seregeknek Istene! Kicsoda olyan erős, mint te vagy, Uram? És a te hűséges voltod körülvesz téged.

10 Te uralkodol a tengernek kevélységén, mikor az ő habjai felemelkednek, te csendesíted le azokat. Jób 9,8

11 Te rontád meg Egyiptomot mintegy átdöföttet, erős karoddal elszélesztetted ellenségeidet.

12 Tieid az egek, a föld is a tied: e világot minden benne valóval te fundáltad. Zsolt 24,1.2; 50,12

13 Az északot és a délt te teremtetted, a Tábor és a Hermon a te nevednek örvendeznek. Jób 9,9

14 A te karod hatalommal teljes, a te kezed erős, a te jobbod méltóságos.

15 Igazság és jogosság a te királyi székednek alapja, kegyelem és hűség jár a te orcád előtt. Zsolt 97,2

16 Boldog nép az, amely megérti a kürt szavát; a te orcádnak világosságánál jár ez, oh, Uram! Ésa 2,5

17 A te nevedben örvendeznek egész nap, és a te igazságodban felmagasztaltatnak. Zsolt 105,3

18 Mert az ő erejüknek ékessége te vagy; a te jóakaratoddal emeled fel a mi szarvunkat is! Zsolt 75,11; 132,17

19 Mert az Úr a mi pajzsunk, és Izráelnek Szentje a mi királyunk. Zsolt 84,10.12

20 Akkor látásban szóltál a te kegyeltednek, és mondád: Segítséget adtam a vitéznek, felmagasztaltam a népből választottat. 2Sám 3,18; Zsolt 78,70.71; 2Sám 7,8.9

21 Megtaláltam Dávidot, az én szolgámat, szent olajommal kentem fel őt, 1Sám 13,14

22 akivel állandóan vele lesz az én kezem, sőt az én karom erősíti meg őt.

23 Nem nyomhatja őt el az ellenség, és a gonosz ember sem nyomorgatja meg őt,

24 mert őelőtte rontom meg az ő szorongatóit, és verem meg az ő gyűlölőit. Zsolt 18,1-51

25 És vele lesz az én hűségem és kegyelmem, és az én nevemmel magasztaltatik fel az ő szarva. Zsolt 61,8; Zsolt 132,17.18

26 És rávetem az ő kezét a tengerre, és az ő jobbját a folyóvizekre. Zsolt 72,8; 2Sám 8,12-15; 10,19

27 Ő így szólít engem: Atyám vagy te, én Istenem és szabadításom kősziklája! Zsolt 18,2-3

28 Én meg elsőszülöttemmé teszem őt, és feljebbvalóvá a föld királyainál. Zsolt 2,7

29 Örökké megtartom néki az én kegyelmemet, és az én szövetségem bizonyos marad ővele. 2Sám 23,5

30 És az ő magvát örökkévalóvá teszem, és az ő királyi székét, mint az egeknek napjait. 2Sám 7,12-16

31 Ha az ő fiai elhagyják az én törvényemet, és nem járnak az én végzéseim szerint,

32 ha az én rendeléseimet megtörik, és meg nem tartják az én parancsolatimat,

33 akkor vesszővel látogatom meg az ő bűnüket, és vereségekkel az ő álnokságukat.

34 De az én kegyelmemet nem vonom meg tőle, és az én hűséges voltomban nem hazudom.

35 Nem töröm meg az én szövetségemet, és ami kijött az én számból, el nem változtatom.

36 Megesküdtem egyszer az én szentségemre; vajon megcsalhatnám-é Dávidot?

37 Az ő magva örökké megmarad, és az ő királyi széke olyan előttem, mint a nap. Lk 1,32.33

38 Megáll örökké, mint a hold, és bizonyos, mint a felhőben lévő bizonyság. Szela.

39 De te mégis elvetetted és megutáltad őt, és megharagudtál a te felkentedre. 1Kir 9,2; 4-9

40 Felbontottad a te szolgáddal kötött szövetséget, földre tiportad az ő koronáját. 2Kir 21,11-16; 25,8-11

41 Lerontottad az ő kőfalait mind, romokká tetted erősségeit.

42 Zsákmányolták őt mind az úton járók, gyalázattá lőn az ő szomszédai előtt.

43 Felmagasztaltad az ő szorongatóinak jobbját, és megvidámítottad minden ellenségét.

44 Még fegyverének élét is elvetted, és nem segítetted őt a harcban.

45 Eltörlötted az ő fényességét, és az ő királyi székét a földre vetetted.

46 Az ő ifjúságának napjait megrövidítetted, gyalázatot borítottál reá. Szela.

47 Meddig rejtegeted még magad, oh, Uram, szüntelen, és ég a te haragod, mint a tűz? Zsolt 79,5; 77,8

48 Emlékezzél meg rólam: mily rövid az élet! Mily semmire teremtetted te mind az embernek fiait! Zsolt 90,9.10

49 Kicsoda oly erős, hogy éljen, és ne lásson halált, s megszabadítsa magát a Seolnak kezéből? Szela. Zsid 9,27; Zsolt 49,11

50 Hol van a te előbbi kegyelmességed, Uram? Megesküdtél Dávidnak a te hűséges voltodra!

51 Emlékezzél meg, Uram, a te szolgáidnak gyalázatukról! Hogy sok népnek gyalázatát hordozom keblemben,

52 amelyekkel gyaláztak a te ellenségeid, Uram, amelyekkel gyalázták a te felkentednek lépéseit.

53 Áldott legyen az Úr mindörökké! Ámen és Ámen.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában