ZSOLTÁROK KÖNYVE

106. fejezet

Hálaének Isten kegyelmességéért

1 Dicsérjétek az Urat! Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme! Zsolt 107,1; 1Krón 16,7

2 Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét? Zsolt 105,27-44

3 Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. 5Móz 27,1-10

4 Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért! Jöjj el hozzám szabadításoddal,

5 hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel!

6 Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok valánk.

7 Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a Vörös-tengernél. 2Móz 14,11.12

8 De ő megsegíté őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Ésa 48,9; Ez 20,22

9 Rákiálta a Vörös-tengerre, és kiszáradt, s úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. 2Móz 14,21.22

10 És kisegíté őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. 2Móz 14,8; 23-28

11 Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük.

12 És hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. 2Móz 15,1-21

13 Hirtelen elfeledék cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. 2Móz 15,24; 17,2

14 Epekedés epeszté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. 4Móz 11,4; 1Kor 10,6

15 És megadá nékik, amit kívántak; és ösztövérséget bocsáta lelkükbe. 4Móz 11,31.32

16 És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje, Áron ellen. 4Móz 16,2.3.13; 3Móz 21,8

17 Megnyílt a föld, és elnyelé Dátánt, és beborítá Abirám seregét. 4Móz 16,32

18 És tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeté el a gonoszokat. 4Móz 16,35

19 Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. 2Móz 32,4-6

20 Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik.

21 Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban,

22 csodákat a Khám országában, félelmetes dolgokat a Vörös-tenger mellett. 1Krón 1,8

23 Gondolta, hogy kipusztítja őket. De Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy el ne veszítse őket. 4Móz 14,11-20

24 És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. 4Móz 14,2-4

25 És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára.

26 De ő felemelé kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, 4Móz 14,11.12

27 s hogy a pogányok közé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Ez 20,23

28 Majd hozzácsapódtak a Baál-Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. 4Móz 25,3-9

29 És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult reájuk a csapás.

30 Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak vége lőn. 4Móz 25,7-13

31 És igazságul tulajdoníttaték néki fiúról fiúra mindörökké.

32 Megharagíták a Meribáh vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, 4Móz 20,8.11.12

33 mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival.

34 Nem irtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr. 5Móz 7,1.2

35 Sőt összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. Bír 3,5-7

36 És tisztelték azoknak bálványait, és tőrré levének azok reájuk.

37 És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, Ez 16,20.21; 2Kir 16,3; 17,17

38 és ártatlan vért ontának: fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel.

39 És tisztátalanokká lőnek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. Bír 2,13

40 De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. Zsolt 78-79

41 És odaadá őket pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. Bír 2,14-15

42 És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt.

43 Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. Bír 2,16-18; Jer 15,6

44 De reájuk tekintett a nyomorúság napján, mikor meghallgatá rimánkodásukat,

45 és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődék. 5Móz 30,1-5

46 És könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. 2Kir 25,27-30

47 Segíts meg minket, Urunk, Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel! 1Krón 16,35

48 Áldott legyen az Úr, Izráel Istene, örökkön örökké, és minden nép mondja: Ámen. Dicsérjétek az Urat!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában