ZSOLTÁROK KÖNYVE

69. fejezet

Az Úr Szolgája a legnagyobb szenvedésekben

1 Az éneklőmesternek a sósannimra, Dávidé.

2 Szabadíts meg engemet, oh, Isten, mert a vizek lelkemig hatottak. Zsolt 40,3

3 Mély sárba estem be, hol meg nem állhatok. Feneketlen örvénybe jutottam, és az áradat elborít engem. Zsolt 42,8

4 Elfáradtam a kiáltásban, kiszáradt a torkom, szemeim elbágyadtak, várván Istenemet. Zsolt 22,3; Jób 17,6

5 Többen vannak fejem hajszálainál, akik ok nélkül gyűlölnek engem; hatalmasok a vesztemre törők, akik ellenségeim alap nélkül. Amit nem ragadtam el, azt kell megfizetnem.

6 Oh, Isten, te tudod az én balgatagságomat, és az én bűneim nyilván vannak teelőtted!

7 Ne szégyenüljenek meg miattam, akik tebenned remélnek, Uram, Seregeknek Ura! Ne pironkodjanak miattam, akik téged keresnek, oh, Izráelnek Istene!

8 Mert teéretted viselek gyalázatot, és borítja pironság az én orcámat.

9 Atyámfiai előtt idegenné lettem, és anyám fiai előtt jövevénnyé. Jób 19,13-17

10 Mivel a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem, a te gyalázóidnak gyalázásai hullanak reám. Zsolt 119,139; Róm 15,3

11 Ha sírok, és böjtöléssel gyötröm lelkemet, az is gyalázatomra válik.

12 Ha gyászruhába öltözöm, akkor példabeszédül vagyok nékik.

13 A kapuban ülők rólam szólanak, és a borozók rólam énekelnek.

14 Én pedig néked könyörgök, oh, Uram, jókedvednek idején. Oh, Isten, a te kegyelmed sokaságához képest hallgass meg engem a te megszabadító hűségeddel! Ésa 49,8

15 Ments ki engem az iszapból, hogy el ne süllyedjek, hadd szabaduljak meg gyűlölőimtől és a feneketlen vizekből, Zsolt 18,17.18

16 hogy el ne borítson a vizek árja, és el ne nyeljen az örvény, és a veremnek szája be ne záruljon felettem!

17 Hallgass meg engem, Uram, mert jó a te kegyelmességed! A te irgalmasságodnak sokasága szerint tekints énreám!

18 És ne rejtsd el orcádat a te szolgádtól, mert szorongattatom nagyon. Siess, hallgass meg engem! Zsolt 102,3

19 Légy közel az én lelkemhez, és váltsd meg azt, az én ellenségeimért szabadíts meg engem! Zsolt 22,12

20 Te tudod az én gyalázatomat, szégyenemet és pirulásomat; jól ismered minden szorongatómat. Zsolt 35,21; 41,6.9; Zsolt 42,11

21 A gyalázat megtörte szívemet, és beteggé lettem, várok vala részvétre, de hiába, vigasztalókra, de nem találék.

22 Sőt ételemben mérget adnak vala, és szomjúságomban ecettel itatnak vala engem. Mt 27,34

23 Legyen az ő asztaluk előttük tőrré és a bátorságosoknak hálóvá.

24 Sötétüljenek meg az ő szemeik, hogy ne lássanak, és az ő derekukat tedd mindenkorra roskataggá!

25 Öntsd ki a te haragodat reájuk, és a te haragodnak búsulása érje utol őket!

26 Legyen az ő palotájuk puszta, és az ő hajlékukban ne legyen lakos! ApCsel 1,20

27 Mert akit te megvertél, azt üldözik, és a tőled sújtottak fájdalmát szólják meg.

28 Szedd össze álnokságaikat, és a te igazságodra ne jussanak el!

29 Töröltessenek ki az élők könyvéből, és az igazak közé ne írattassanak! Zsolt 109,15

30 Engem pedig, aki nyomorult és szenvedő vagyok, emeljen fel, oh, Isten, a te segedelmed!

31 Dicsérem az Istennek nevét énekkel, és magasztalom hálaadással.

32 És kedvesebb lesz az Úr előtt az ökörnél a szarvas és hasadt körmű tuloknál. Zsolt 51,18.19

33 Látják ezt majd a szenvedők és örülnek. Ti, Istent keresők, elevenedjék a ti szívetek! Zsolt 22,27; 70,5

34 Mert meghallgatja az Úr a szegényeket, és az ő foglyait nem veti meg.

35 Dicsérjék őt az egek és a föld, a tengerek és ami csak mozog azokban! Zsolt 148,1; Ésa 49,13

36 Mert megtartja Isten a Siont, és megépíti Júdának városait. És ott lakoznak majd, és bírni fogják azt. Zsolt 51,20

37 És az ő szolgáinak maradékai öröklik azt, és abban laknak majd, akik szeretik az ő nevét.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában