Nehémiás

9. fejezet

A nép nyilvános bűnvallása

1 Azután ugyanezen hónak huszonnegyedik napján egybegyűlének Izráel fiai és böjtölének, gyászba öltözvén és port hintvén fejükre. 1Sám 4,12; 2Sám 1,2; Jób 2,12; Jóel 1,8; Neh 8,9-12

2 És elválának az Izráel magvából valók minden idegenektől, és előállván, vallást tőnek az ő bűneikről és atyáik hamisságairól.

3 És megállának helyükön, és olvasának az Úrnak, az ő Istenüknek törvénye könyvéből a nap negyedrésze alatt, negyedrésze alatt pedig vallást tőnek és leborulának az Úr előtt, az ő Istenük előtt.

4 És felálla a léviták emelvényére Jésua, Báni, Kadmiel, Sebánia, Bunni, Serébia, Báni és Kenáni, és kiáltának nagy fennszóval az Úrhoz, az ő Istenükhöz. Neh 3,17; 7,43; 10,14; 12,8; Ezsd 2,40; 3,9

5 És mondának a léviták: Jésua, Kadmiel, Báni, Hasabnéja, Serébia, Hódija, Sebánia, Petáhia: Nosza, áldjátok az Urat, a ti Isteneteket öröktől fogva mindörökké! És áldják a te dicsőséges nevedet, mely magasabb minden áldásnál és dicséretnél! Neh 7,43; 10,4.10; Ezsd 10,23; 1Krón 16,36; Zsolt 41,14; 90,2

6 Te vagy egyedül az Úr! Te teremtetted az eget, az egeknek egeit és minden seregüket, a földet és mindent, ami rajta van, a tengereket minden bennük valókkal együtt, és te adsz életet mindnyájuknak, és az égnek serege előtted borul le. 5Móz 10,14; 1Kir 8,27; Zsolt 148,2; 103,21; Dán 7,10; Ésa 40,26; Zsid 1,14

7 Te vagy az Úr, az Isten, aki választottad Ábrámot, és kihozád őt a káldeusoknak Úr nevű városából, és nevezéd őt Ábrahámnak. 1Móz 11,31; 12,1; 15,7; 17,5

8 És találád az ő szívét hűnek teelőtted, és szerzél vele szövetséget, hogy adod a kananeusok, hitteusok, emoreusok, perizeusok, jebuzeusok, girgázeusok földjét, hogy adod az ő magvának. És megteljesítéd beszédeidet, mert igaz vagy te. 1Móz 15,18-21; 22,12-18; 5Móz 7,1; 2Móz 3,8

9 Megtekintéd annak felette a mi atyáinknak Egyiptomban való nyomorúságát, és az ő kiáltásukat meghallád a Vörös-tengernél. 2Móz 3,7; 14,10; 15,4

10 És tevél jeleket és csodákat a fáraón és minden szolgáin és földjének egész népén, mert tudtad, hogy kevélyen cselekedtek a te néped ellen. És szerzél magadnak nevet, mint e mai napság is van. 2Móz 7,10; 18,11; 5Móz 6,22; Jer 44,22; Ésa 63,12.14

11 És a tengert kétfelé választád őelőttük, és szárazon menének át a tenger közepén. Üldözőiket pedig mélységbe borítád, mint követ nagy vizekbe. 2Móz 14,21.28; 15,19; Ésa 43,16

12 És felhőnek oszlopában vezetéd őket nappal s tűznek oszlopában éjjel, hogy megvilágosítsd nékik az utat, melyen menjenek. 2Móz 13,21; 4Móz 14,14; Zsolt 78,14.53

13 És a Sínai-hegyre leszállál, s szólál velük az égből, s adál nékik helyes végzéseket, igaz törvényeket, jó rendeléseket és parancsolatokat. 2Móz 19,18.20; 20,1-17; 5Móz 4,36; Zsolt 119,39.43.86.142; Zsolt 19,9

14 A te szent szombatodat is megjelentéd nékik, és parancsolatokat, rendeléseket és törvényt parancsolál nékik szolgád, Mózes által. 2Móz 16,23; 20,8; 31,16-17

15 És kenyeret az égből adál nékik éhségükben, és vizet a kősziklából hozál ki nékik szomjúságokban. És mondád nékik, hogy menjenek be, és bírják a földet, melyre nézve fölemelted kezedet, hogy nékik adod. 2Móz 16,4; 17,6; 4Móz 14,30; 20,8; 5Móz 11,31; Zsolt 105,40

16 Ők pedig, a mi atyáink, felfuvalkodának, és megkeményíték nyakukat, és nem hallgaták parancsolataidat. 2Móz 32,9; 33,3; 34,9; 5Móz 9,6.13

17 És vonakodának engedelmeskedni, és meg nem emlékezének a te csudatételeidről, amelyeket velük cselekedtél, hanem megkeményíték nyakukat, és arra adák fejüket, hogy visszatérnek rabságukba az ő makacskodásukban. De te bűnbocsánatnak Istene vagy, könyörülő és irgalmas, hosszútűrő és nagy kegyelmességű, és el nem hagytad őket. Zsolt 130,4; Ezsd 9,9; 5Móz 1,30.32; 4Móz 14,4; 2Móz 34,6; Dán 9,9; Jóel 2,13

18 Sőt még borjúképet is csinálának maguknak, és ezt mondják: Ez a te Istened, aki kihozott téged Egyiptomból, és nagy bosszúsággal illettek téged. 2Móz 32,1-6

19 És te nagy irgalmasságodban nem hagyád el őket a pusztában. A felhőnek oszlopa nem távozék el felőlük nappal, hogy vezérlené őket az úton, és a tűznek oszlopa éjjel, hogy világítana nékik az úton, melyen menének. 4Móz 14,14; 2Móz 13,22; 40,36-38

20 És a te jó lelkedet adád nékik, hogy őket oktatná. És mannádat nem vonád meg szájuktól, s vizet adál nékik szomjúságukban. Zsolt 143,10; 4Móz 11,6-9.17.25; 20,2-8; Józs 5,12

21 És negyven esztendeig tápláltad őket a pusztában, fogyatkozásuk nem vala, ruháik el nem nyűttenek, és lábaik meg nem dagadának. 5Móz 2,7; 8,4; 29,5

22 Adál annak felette nékik országokat és népeket, és elosztád ezeket határuk szerint, és ők elfoglalák Sihón földjét és Hesbon királyának földjét és Ógnak, Básán királyának földjét. 5Móz 1,4; 3,4; 4Móz 21,21-35

23 Fiaikat pedig megsokasítád, mint az ég csillagait, és bevivéd őket a földre, mely felől megmondád atyáiknak, hogy bemennek arra, hogy bírják azt. 5Móz 1,10; 7,12; 1Móz 22,17; 4Móz 26,1; Józs 1,11

24 És bemenének a fiak és elfoglalák a földet, és megalázád előttük a földnek lakóit, a kananeusokat, s kezükbe adád őket, mind királyaikat, mind a föld népeit, hogy cselekedjenek velük kedvük szerint. 5Móz 9,6; Bír 4,23

25 És megvevének erős városokat és kövér földet, s elfoglalának minden jóval teljes házakat, kőből vágott kutakat, szőlős és olajfás kerteket és sok gyümölcsfát. S evének és megelégedének és meghízának, s gyönyörködének a te nagy jóvoltodban. Józs 8,1; 4Móz 13,20; 5Móz 6,11; 32,15; Jer 5,28

26 Makacskodának pedig, és pártot ütének ellened, és veték törvényedet hátuk mögé. Prófétáidat is meggyilkolák, akik bizonyságot tőnek ellenük, hogy őket tehozzád térítenék, és nagy bosszúsággal illettek téged. Ez 20,8; 23,35; 1Kir 14,9; 18,4.13; 19,10; Mt 5,12; 23,29; Lk 11,47; 13,33; 1Thessz 2,15

27 Annak okáért adád őket nyomorgatóik kezébe, és megnyomorgaták őket. De nyomorúságuk idején hozzád kiáltának, és te az égből meghallgatád, és nagy irgalmasságod szerint adál nékik szabadítókat, és megszabadíták őket nyomorgatóik kezéből. Bír 2,6-23; 3,9.15; 4,6-24; 6-9

28 És mikor megnyugodtak vala, ismét gonoszt cselekvének előtted, és te átadád őket ellenségeik kezébe, akik uralkodának rajtuk. S midőn ismét hozzád kiáltának, te az égből meghallgatád és megszabadítád őket irgalmasságod szerint sokszor. Bír 3,11.30; 5,31; 8,28; 2,19

29 És bizonyságot tevél ellenük, hogy visszatérítsd őket törvényedhez, de ők felfuvalkodának, s nem hallgaták parancsolatidat, és végzéseid ellen vétkezének, melyeket ha valaki megtart, él azok által; és makacskodva hátat fordítának, s nyakukat megkeményíték, és nem engedelmeskedének. 3Móz 18,5; Ez 20,11; Zak 7,11

30 És mégis meghosszabbítád felettük kegyelmedet sok esztendőkön át, s bizonyságot tevél ellenük lelkeddel prófétáid által, de nem figyelmezének. Annak okáért adád őket a föld népeinek kezébe. Ezsd 9,1; 2Krón 24,19; 34,15.16; Jer 35,15; Zsolt 36,11; 106,40

31 De nagy irgalmasságod szerint meg nem emésztéd őket, sem el nem hagyád őket, mert te könyörülő és irgalmas Isten vagy. Jer 5,18; 31,3; 46,28; 5,10; Ez 20,17

32 Most annak okáért, oh, mi Istenünk, nagy, erős és rettenetes Isten, aki megőrized a szövetséget és irgalmasságot, ne legyen kicsiny előtted mindaz a nyomorúság, amely utolért minket, királyainkat, fejedelmeinket, papjainkat, prófétáinkat, atyáinkat és egész népedet, Asszíria királyainak napjaitól fogva mind e mai napig. Neh 1,5; 5Móz 10,17

33 Hiszen te igaz vagy mindenekben, valamelyek reánk jövének, mert te igazságot műveltél, mi pedig hamisságot cselekvénk. Ezsd 9,15; Dán 9,5-8; 5Móz 32,4

34 Hiszen a mi királyaink, fejedelmeink, papjaink és atyáink nem cselekedték törvényedet, és nem figyelmeztek parancsolataidra és bizonyságtételeidre, melyek által bizonyságot tettél őellenük. Jer 11,7; 5Móz 32,18

35 És ők az ő országukban s a te nagy jóvoltodban, mellyel megáldád őket, s a széles és kövér földön, melyet nékik adál, nem akartak szolgáid lenni, és nem tértek meg gonosz cselekedeteikből. Jer 31,12.14; 2Móz 3,8

36 És ímé, mi most szolgák vagyunk azon a földön, melyet a mi atyáinknak adál, hogy ennék annak gyümölcsét és javát, ímé, mi szolgák vagyunk azon. Ezsd 9,9

37 És termését bőven hozza a királyoknak, akiket fölénk helyezél a mi bűneinkért. S testeinken uralkodnak és barmainkon az ő kedvük szerint; és mi nagy nyomorúságban vagyunk! Ezsd 4,13

38 És mindemellett mi erős kötést szerzénk, és azt aláírtuk, melyet megpecsételének a mi fejedelmeink, lévitáink és papjaink. Jer 32,9-14

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában