MÓZES II. KÖNYVE

19. fejezet

Izráel a Sínai-hegyénél

1 A harmadik hónapban azután, hogy kijöttek vala Izráel fiai Egyiptom földéről, azon a napon érkezének a Sínai-pusztába.

2 Refidimből elindulván, érkezének a Sínai-pusztába, és táborba szállának a pusztában. A heggyel átellenben szálla pedig ott táborba az Izráel.

3 Mózes pedig felméne az Istenhez, és szóla hozzá az Úr a hegyről, mondván: Ezt mondd a Jákób háza népének, és ezt add tudtára az Izráel fiainak! ApCsel 7,38

4 Ti láttátok, amit Egyiptommal cselekedtem, hogy hordoztalak titeket sas szárnyakon, és magamhoz bocsátottalak titeket. 5Móz 29,2

5 Mostan azért, ha figyelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyéim, mert enyém az egész föld. 5Móz 7,6; Zsolt 24,1-2

6 És lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép. Ezek azok az igék, melyeket el kell mondanod Izráel fiainak. 1Pt 2,9

7 Elméne azért Mózes, és egybehívá a nép véneit, és eleikbe adá mindazokat a beszédeket, melyeket parancsolt vala néki az Úr.

8 És az egész nép egy akarattal felele és monda: Valamit rendelt az Úr, mind megtesszük. És megvivé Mózes az Úrnak a nép beszédét. Józs 24,21-24

9 És monda az Úr Mózesnek: Ímé, én hozzád megyek a felhő homályában, hogy hallja a nép, mikor beszélek veled, és higgyenek néked mindörökké. És elmondá Mózes az Úrnak a nép beszédét.

Előkészület a törvény meghallgatására

10 Az Úr pedig monda Mózesnek: Eredj el a néphez, és szenteld meg őket ma meg holnap, és hogy mossák ki az ő ruháikat, Józs 3,5

11 és legyenek készek harmadnapra, mert harmadnapon leszáll az Úr az egész nép szeme láttára a Sínai-hegyre.

12 És vess határt a népnek körös-körül, mondván: Vigyázzatok magatokra, hogy a hegyre fel ne menjetek, s még a szélét se érintsétek! Mindaz, ami a hegyet érinti, halállal haljon meg!

13 Ne érintse azt kéz, hanem kővel köveztessék meg, vagy nyíllal nyilaztassék le; akár barom, akár ember, ne éljen! Mikor a kürt hosszan hangzik, akkor felmehetnek a hegyre. Zsid 12,20

14 Leszálla azért Mózes a hegyről a néphez, és megszentelé a népet, és megmosák az ő ruháikat.

15 És monda a népnek: Legyetek készen harmadnapra, asszonyhoz ne közelítsetek!

Isten megjelenik a Sínai hegyén

16 És lőn harmadnapon virradatkor, mennydörgések, villámlások és sűrű felhő lőn a hegyen és igen erős kürtzengés, és megrémüle mind az egész táborbeli nép. Zsid 12,18-19

17 És kivezeté Mózes a népet a táborból az Isten eleibe, és megállának a hegy alatt. 5Móz 4,10-11

18 Az egész Sínai-hegy pedig füstölög vala, mivelhogy leszállott arra az Úr tűzben, és felmegy vala annak füstje, mint a kemencének füstje; és az egész hegy nagyon reng vala. Bír 5,5; Zsolt 68,9

19 És a kürt szava mindinkább erősödik vala. Mózes beszél vala, és az Isten felel vala néki hangosan. Zsid 12,19

20 Leszálla tehát az Úr a Sínai-hegyre, a hegy tetejére, és felhívá az Úr Mózest a hegy tetejére, Mózes pedig felméne.

21 És monda az Úr Mózesnek: Menj alá, intsd meg a népet, hogy ne törjön előre az Urat látni, mert közülük sokan elhullanak.

22 És a papok is, akik az Úr eleibe járulnak, szenteljék meg magukat, hogy reájuk ne rontson az Úr!

23 Mózes pedig monda az Úrnak: Nem jöhet fel a nép a Sínai-hegyre, mert te magad intettél minket, mondván: Vess határt a hegy körül, és szenteld meg azt!

24 De az Úr monda néki: Eredj, menj alá, és jöjj fel te és Áron is veled; de a papok és a nép ne törjenek előre, hogy feljöjjenek az Úrhoz, hogy reájuk ne rontson!

25 Aláméne azért Mózes a néphez, és megmondá nékik.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában