MÓZES II. KÖNYVE

18. fejezet

Jethró látogatása Mózesnél

1 És meghallá Jethró, Midián papja, Mózes ipa* mindazt, amit Isten Mózessel és Izráellel, az ő népével cselekedett vala, hogy kihozta az Úr Izráelt Egyiptomból.

2 És felvevé Jethró, a Mózes ipa Cipporát, a Mózes feleségét – miután hazabocsátotta őt –

3 és az ő két fiát is, akik közül az egyiknek neve Gersom, mert azt mondotta vala: Bujdosó valék az idegen földön. 2Móz 2,22

4 A másiknak neve pedig Eliézer, mert: Az én atyám Istene segítségül volt nékem, és megszabadított engem a fáraó fegyverétől.

5 Eljuta tehát Jethró, a Mózes ipa az ő fiaival és feleségével Mózeshez a pusztába, ahol ő táborozott vala az Isten hegye mellett. 2Móz 3,1

6 És megüzené Mózesnek: Én, Jethró, a te ipad megyek tehozzád a te feleségeddel és az ő két fia is ővele.

7 Kiméne azért Mózes az ő ipa eleibe, és meghajtá magát, és megcsókolá őt. És megkérdék egymást állapotuk felől, és bemenének a sátorba.

8 És elbeszélé Mózes az ő ipának mindazt, amit az Úr a fáraóval és az egyiptombeliekkel cselekedett vala Izráelért, mindazt a sok bajt, amelyek útközben érték vala őket, és mi módon szabadította meg őket az Úr.

9 És örvendeze Jethró mindazon a jón, amit az Úr az Izráellel cselekedett vala, hogy megszabadítá őt az egyiptombeliek kezéből.

10 És monda Jethró: Áldott legyen az Úr, aki megszabadított titeket az egyiptombeliek kezéből és a fáraó kezéből, aki megszabadította a népet az egyiptombeliek keze alól.

11 Most tudom már, hogy nagyobb az Úr minden istennél, mert az lett vesztükre, amivel ellenük vétkeztek.

12 És Jethró, a Mózes ipa égőáldozattal és véres áldozattal áldozék az Istennek. Áron pedig és Izráel minden vénei jövének, hogy kenyeret egyenek a Mózes ipával Isten előtt.

Mózes bírákat választ a népnek

13 És lőn másodnapon, leüle Mózes törvényt tenni a népnek. A nép pedig áll vala Mózes előtt reggeltől estig.

14 S amikor látja vala Mózes ipa mindazt, amit ő a néppel cselekedék, monda: Mi dolog az, amit te a néppel cselekszel: miért ülsz te egymagad, mind az egész nép pedig előtted áll reggeltől estig?

15 És monda Mózes az ő ipának: Mert a nép Isten akaratát tudakolni jön hozzám.

16 Ha ügyük-bajuk van, énhozzám jőnek, és törvényt teszek az ember között és felebarátja között, és tudtára adom az Isten végzéseit és törvényeit.

17 Mózes ipa pedig monda néki: Nem jó az, amit te cselekszel.

18 Felettébb kifáradsz te is, ez a nép is, amely veled van, mert erőd felett való dolog ez, nem végezheted azt egymagad.

19 Most azért hallgass az én szavamra, tanácsot adok néked, és az Isten veled lesz. Te légy a népnek szószólója az Isten előtt, és te vidd az ügyeket Isten eleibe! 5Móz 1,9

20 És tanítsd őket a rendeletekre és törvényekre, és add tudtukra az utat, amelyen járniuk kell, és a tennivalót, amelyet tenniük kell!

21 És szemelj ki magad az egész nép közül derék, istenfélő férfiakat, igazságos férfiakat, akik gyűlölik a haszonlesést, és tedd közöttük elöljárókká, ezredesekké, századosokká, ötvenedesekké és tizedesekké.

22 Ezek tegyenek ítéletet a népnek minden időben, úgyhogy minden nagyobb ügyet teelődbe hozzanak, minden csekélyebb dologban pedig ők ítéljenek! Így könnyítve lesz rajtad, ha azt veled együtt hordozzák.

23 Ha ezt cselekszed, és az Isten is parancsolja néked: megállhatsz, és az egész nép is helyére jut békességben.

24 És hallgata Mózes az ő ipa szavára, és mindazt megtevé, amit mondott vala.

25 És választa Mózes az egész Izráelből derék férfiakat, és a nép fejeivé tevé őket, ezredesekké, századosokká, ötvenedesekké és tizedesekké.

26 És ítélik vala a népet minden időben, a nehéz dolgokat Mózes elé viszik vala, minden kisebb dologban pedig ők ítélnek vala.

27 És elbocsátá Mózes az ő ipát, és ez elméne hazájába.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában