5Mózes

4. fejezet

Intés a törvény iránti engedelmességre

1 Most pedig hallgass, oh, Izráel, a rendelésekre és végzésekre, amelyekre én tanítlak titeket, hogy azok szerint cselekedjetek, hogy élhessetek, és bemehessetek, és bírhassátok a földet, amelyet az Úr, a ti atyáitoknak Istene ad néktek! 3Móz 19,37; 5Móz 6,1

2 Semmit se tegyetek az igéhez, amelyet én parancsolok néktek, se el ne vegyetek abból, hogy megtarthassátok az Úrnak, a ti Isteneteknek parancsolatait, amelyeket én parancsolok néktek. 5Móz 12,32; Péld 30,6; Gal 1,6-8; Jel 22,18-19

3 Szemeitekkel láttátok, amit cselekedett az Úr Baal-Peór miatt, hogy minden embert, aki Baal-Peór után járt, kipusztított az Úr, a te Istened teközüled. 4Móz 25,1-9; Józs 22,17

4 Ti pedig, akik ragaszkodtatok az Úrhoz, a ti Istenetekhez, mindnyájan éltek e napig.

5 Lássátok, tanítottalak titeket rendelésekre és végzésekre, amint megparancsolta nékem az Úr, az én Istenem, hogy azok szerint cselekedjetek azon a földön, amelybe bementek, hogy bírjátok azt.

6 Megtartsátok azért és megcselekedjétek! Mert ez lesz a ti bölcsességtek és értelmetek a népek előtt, akik meghallják majd mind e rendeléseket, és ezt mondják: Bizony bölcs és értelmes nép ez a nagy nemzet! Jób 28,28; Zsolt 111,10

7 Mert melyik nagy nemzet az, amelyhez olyan közel volna az ő Istene, mint mihozzánk az Úr, a mi Istenünk, valahányszor hozzá kiáltunk? 4Móz 14,14; 5Móz 26,19

8 És melyik nagy nemzet az, amelynek olyan rendelései és igazságos végzései volnának, mint ez az egész törvény, amelyet én ma adok elétek?! Zsolt 147,19.20

9 Csak vigyázz magadra, és őrizd jól a te lelkedet, hogy el ne felejtkezzél azokról, amelyeket láttak a te szemeid, és hogy el ne távozzanak a te szívedtől teljes életedben, hanem ismertesd meg azokat a te fiaiddal és fiaidnak fiaival! 5Móz 6,6-9; 11,19-21; 1Móz 18,19; Zsolt 34,12

10 El ne felejtkezzél a napról, amelyen az Úr előtt, a te Istened előtt állottál a Hóreben, amikor azt mondta nékem az Úr: Gyűjtsd egybe nékem a népet, hogy hallassam véle beszédeimet, hogy tanuljanak félni engem minden időben, amíg e földön élnek, és tanítsák meg fiaikat is!

11 És előjárulátok, és megállátok a hegy alatt. A hegy pedig tűzben ég vala mind az ég közepéig, mindamellett sötétség, köd és homályosság vala. 2Móz 19,17-20

12 És szóla az Úr néktek a tűz közepéből. A szavak hangját ti is halljátok vala, de csak a hangot, alakot azonban nem láttok vala.

13 És kijelenté néktek az ő szövetségét, amelyre nézve utasított titeket a tíz ige teljesítésére, és felírá azokat két kőtáblára.

14 Engem is utasított az Úr abban az időben, hogy tanítsalak meg titeket a rendelésekre és végzésekre, hogy azok szerint cselekedjetek azon a földön, amelyre átmentek, hogy bírjátok azt.

15 Őrizzétek meg azért jól a ti lelketeket, mert semmi alakot nem láttatok akkor, amikor a tűznek közepéből szólott hozzátok az Úr a Hóreben,

16 hogy el ne vetemedjetek, és faragott képet, valamely bálványféle alakot ne csináljatok magatoknak férfi vagy asszony képére, Róm 1,22.23

17 képére valamely baromnak, amely van a földön, képére valamely repdeső madárnak, amely röpköd a levegőben,

18 képére valamely földön csúszó-mászó állatnak, képére valamely halnak, amely van a föld alatt lévő vizekben.

19 Se szemeidet fel ne emeld az égre, hogy meglásd a napot, a holdat és a csillagokat, az égnek minden seregét, hogy meg ne tántorodjál, és le ne borulj azok előtt, és ne tiszteljed azokat, amelyeket az Úr, a te Istened minden néppel közlött, az egész ég alatt!

20 Titeket pedig kézen fogott az Úr, és kihozott titeket a vas kemencéből, Egyiptomból, hogy legyetek néki örökös népe, miképpen e mai napon vagytok. 2Móz 19,1-5; 1Kir 8,51

21 De énreám megharaguvék az Úr timiattatok, és megesküvék, hogy nem megyek át a Jordánon, és hogy nem megyek be arra a jó földre, amelyet az Úr, a te Istened, ad néked örökségül. 5Móz 1,37

22 Miután én meghalok e földön, nem megyek át a Jordánon; ti pedig átmentek, és bírjátok azt a jó földet.

23 Vigyázzatok, hogy az Úrnak, a ti Isteneteknek szövetségéről, amelyet kötött veletek, el ne felejtkezzetek, és ne csináljatok magatoknak faragott képet, akármihez is hasonlót, amiképpen megparancsolta az Úr, a te Istened!

24 Mert az Úr, a te Istened emésztő tűz, féltőn szerető Isten ő. 2Móz 20,5; Zsid 12,29

25 Hogyha majd fiakat és unokákat nemzesz, és megvénhedtek azon a földön, és elvetemedtek, és csináltok magatoknak faragott képet, akármihez is hasonlót, és gonoszt cselekesztek az Úrnak, a te Istenednek szemei előtt, haragra ingerelvén őt,

26 bizonyságul hívom tiellenetek e mai napon a mennyet és a földet, hogy elveszvén hamarsággal elvesztek a földről, amelyre átmentek a Jordánon, hogy bírjátok azt. Nem laktok sok ideig azon, hanem pusztára kipusztultok róla. 5Móz 28,58-68

27 És az Úr szétszór titeket a népek közé, és szám szerint kevesen maradtok meg a népek között, akik közé visz titeket az Úr.

28 És szolgáltok ott emberi kéz által csinált isteneknek: fának és kőnek, amelyek nem látnak, nem is hallanak, nem is esznek, nem is szagolnak. Zsolt 115,4

29 De ha onnan keresed meg az Urat, a te Istenedet, akkor is megtalálod, hogyha teljes szívedből és teljes lelkedből keresed őt.

30 Mikor nyomorúságban leéndesz, és utolérnek téged mindezek az utolsó időkben, és megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez, és hallgatsz az ő szavára

31 (Mert irgalmas Isten az Úr, a te Istened), nem hagy el téged, sem el nem veszít, sem el nem felejtkezik a te atyáidnak szövetségéről, amely felől megesküdt nékik.

32 Mert tudakozzál csak a régi időkről, amelyek teelőtted voltak ama naptól fogva, amelyen az Isten embert teremtett e földre, és pedig az égnek egyik szélétől az égnek másik széléig, ha történt-é e nagy dologhoz hasonló, vagy hallatszott-é ehhez fogható?

33 Hallotta-é valamely nép a tűz közepéből szóló Istennek szavát, amiképpen hallottad te, hogy életben maradt volna?

34 Avagy próbálta-é azt Isten, hogy elmenjen és válasszon magának népet valamely nemzetség közül kísértésekkel: jelekkel, csudákkal, haddal, hatalmas kézzel, kinyújtott karral és nagy rettenetességek által, amiképpen cselekedte teutánad mindezeket tiérettetek az Úr, a ti Istenetek Egyiptomban szemeitek láttára? 5Móz 6,21.22

35 Csak néked adatott láthatóan tudnod, hogy az Úr az Isten, és nincsen kívüle több. Ésa 45,5.18.22

36 Az égből hallatta veled az ő szavát, hogy tanítson téged, a földön pedig mutatta néked amaz ő nagy tüzét, és hallottad beszédét a tűz közepéből.

37 És mivel szerette a te atyáidat, és kiválasztotta az ő magvukat is őutánuk, és kihozott téged az ő orcájával Egyiptomból az ő nagy erejével, 2Móz 13,3.9.14

38 hogy kiűzzön náladnál nagyobb és erősebb népeket előled, hogy bevigyen téged, és adja néked az ő földjüket örökségül, mint a mai napon van.

39 Tudd meg azért e mai napon, és vedd szívedre, hogy az Úr az Isten fent a mennyben és alant e földön, és nincsen több!

40 Tartsd meg azért az ő rendeléseit és parancsolatait, amelyeket én parancsolok ma néked, hogy jól legyen dolgod és a te fiaidnak, és hogy mindenkor hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad néked! 2Móz 20,12

A keleti rész menedékvárosai

41 Akkor választa Mózes három várost a Jordánon túl napkelet felé,

42 hogy oda fusson a gyilkos, aki nem akarva gyilkolta meg az ő felebarátját, aki azelőtt nem gyűlölte vala, és hogy életben maradjon, ha befutott valamelyikbe e városok közül. 4Móz 35,6.14

43 Tudniillik Becert a pusztában a sík földön a Rúben fiainak, Rámótot Gileádban a Gád fiainak és Gólánt Básánban a Manassé fiainak. Józs 20,8

44 Ez pedig a törvény, amelyet Mózes adott az Izráel fiai elé.

45 Ezek a bizonyságtételek, a rendelések és a végzések, amelyeket szóla Mózes Izráel fiainak, mikor Egyiptomból kijöttek vala,

46 a Jordánon túl a völgyben Beth-Peórnak átellenében, Szihonnak, az emoreusok királyának földjén, aki lakozik vala Hesbonban, akit megvert vala Mózes az Izráel fiaival egyben, mikor Egyiptomból kijöttek vala. 4Móz 21,23-25.33.35

47 És elfoglalák az ő földjét, és Ógnak, Básán királyának földjét, az emoreusok két királyáét, akik a Jordánon túl laknak vala napkelet felől,

48 Aróertől fogva, mely az Arnon patakának partján van a Sion hegyéig, amely a Hermon,

49 és az egész síkságot a Jordánon túl napkelet felé a síkság tengeréig, a Piszga-hegy aljáig. 5Móz 3,27

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában