Nehémiás

1. fejezet

Nehémiás imája

1 Nehémiásnak, a Hakália fiának beszédei. És lőn a Kislév nevű hóban, a huszadik esztendőben, hogy én Susán várában valék. Neh 3,16; Ezsd 2,2; Eszt 1,2.5; Dán 8,2

2 És jöve hozzám Hanáni, egy az én atyámfiai közül, és vele együtt férfiak Júdából, és tudakozódtam tőlük a fogságból megszabadult maradék zsidók felől és Jeruzsálem felől.

3 És mondának nékem: A fogságból megszabadult maradék zsidók ott, abban a tartományban nagy nyomorúságban és gyalázatban vannak, és azonfelül Jeruzsálem kőfala lerontatott, s kapui tűzben égtek meg. Neh 2,17; 2Kir 14,13; 2Krón 32,5

4 Hogy pedig meghallám e beszédeket, leültem, és sírtam és keseregtem napokon át, s böjtölék és imádkozám a mennynek Istene előtt, Dán 2,18

5 és mondék: Kérlek, Uram, mennynek Istene, nagy és rettenetes Isten, ki megtartja a szövetséget és irgalmasságot az őt szeretőknek és az ő parancsolatait megtartóknak. Dán 9,4; 2Móz 20,5-6; 5Móz 7,9

6 Oh, legyen figyelmetes a te füled, és szemeid legyenek nyitva, hogy meghallgassad a te szolgádnak könyörgését, mellyel én könyörgök most előtted nappal és éjjel Izráel fiaiért, szolgáidért! És vallást tészek az Izráel fiainak bűneiről, melyekkel vétkeztünk teellened, én is s az én atyámnak háza vétkeztünk.

7 Felette igen vétkeztünk ellened, és nem tartottuk meg a parancsolatokat és a rendeléseket és a törvényeket, melyeket parancsoltál volt Mózesnek, a te szolgádnak.

8 Oh, emlékezzél meg arról a beszédről, melyet parancsoltál Mózesnek, a te szolgádnak, mondván: Ha ti vétkeztek, én meg elszélesztelek titeket a népek között, 5Móz 4,25-31; 30,1-5; 3Móz 26,33-45

9 ha pedig megtérendetek hozzám, és megtartjátok parancsolataimat, és cselekszitek azokat, még ha az égnek utolsó szélén volnának is szétszórt gyermekeitek, onnan is összegyűjtöm őket, és beviszem arra a helyre, melyet választottam, hogy lakozzék ott az én nevem. 5Móz 12,11

10 És ők a te szolgáid és a te néped, akiket megszabadítottál a te nagy erőd által és a te erős kezed által! 5Móz 7,8; 9,26.29

11 Kérlek, oh, Uram, legyen figyelmetes a te füled a te szolgádnak könyörgésére és szolgáidnak könyörgésükre, akik kívánják félni a te nevedet, és adj, kérlek, jó szerencsét most a te szolgádnak, és engedd, hogy kegyelmet találjon ama férfiú előtt! Én ugyanis a királynak pohárnoka voltam. Neh 2,5.6

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában