1Királyok

19. fejezet

Illés Jézabel előtt menekül

1 És Akháb elbeszélé Jézabelnek mindazokat, amelyeket Illés cselekedett és a többek között, hogy hogyan ölte meg mind a prófétákat fegyverrel. 1Kir 16,31; 1Kir 18,40; 5Móz 13,6-9

2 És követet külde Jézabel Illéshez, mondván: Ezt cselekedjék velem az istenek, és úgy segéljenek, ha holnap ilyenkor úgy nem cselekszem a te életeddel, mint a hogy te cselekedtél azoknak életekkel mind egyig! 1Kir 2,23

3 Amit mikor megértett, felkelvén elméne, vigyázván az ő életére. És méne Beersebába, amely Júdában volt. És ott hagyá az ő szolgáját. Józs 19,1.2

4 Ő pedig elméne a pusztába egynapi járóföldre, és elmenvén leüle egy fenyőfa alá, és könyörgött, hogy hadd haljon meg, és monda: Elég! Most, óh, Uram, vedd el az én lelkemet, mert nem vagyok jobb az én atyáimnál! Jób 7,16

5 És lefeküvék és elaluvék a fenyőfa alatt. És ímé, angyal illeté őt, és monda néki: Kelj fel, egyél! 1Kir 17,4.6

6 És mikor körülnézett, ímé, fejénél vala egy szén között sült pogácsa és egy pohár víz. És evék és ivék, és ismét lefeküvék.

7 És az Úr angyala eljött másodszor is, és megilleté őt, és monda: Kelj fel, egyél, mert erőd felett való utad van.

8 És ő felkelt, és evett és ivott, és méne annak az ételnek erejével negyven nap és negyven éjjel egész az Isten hegyéig, Hórebig. 2Móz 24,18; 2Móz 34,28; Mt 4,2

Isten megjelenik Illésnek a Hóreb hegyén

9 És beméne ott egy barlangba, és ott hála. És ímé, lőn az Úrnak beszéde őhozzá, és monda néki: Mit csinálsz itt, Illés?

10 Ő pedig monda: Nagy búsulásom van az Úrért, a Seregek Istenéért, mert elhagyták a te szövetségedet az Izráel fiai, a te oltáraidat lerontották, és a te prófétáidat fegyverrel megölték, és csak én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek. 1Kir 18,4.30

11 És monda: Jöjj ki, és állj meg ezen a hegyen az Úr előtt! És ímé, ott az Úr volt elmenendő. És az Úr előtt megyen vala nagy erős szél, amely a hegyeket megszaggatta, és meghasogatta a kősziklákat az Úr előtt, de az Úr nem vala abban a szélben. És a szél után földindulás lett, de az Úr nem volt a földindulásban sem. 2Móz 33,21-23

12 És a földindulás után tűz jöve, de nem volt az Úr a tűzben sem. És a tűz után egy halk és szelíd hang hallatszék.

13 És mikor Illés ezt hallotta, befedé az ő arcát palástjával, és kimenvén, megálla a barlang ajtajában, és ímé, szózat lőn őhozzá, amely ezt mondá: Mit csinálsz itt, Illés?

14 És ő felele: Nagy búsulásom van az Úrért, a Seregeknek Istenéért, mert az Izráel fiai elhagyták a te szövetségedet, lerontották a te oltáraidat, és a te prófétáidat megölték fegyverrel, és én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek.

15 És monda az Úr néki: Menj el, térj vissza a te utadon a pusztán át Damaszkuszba, és mikor odajutándasz, kenjed királlyá Hazáelt Szíriában, 2Kir 8,13

16 és Jéhut, a Nimsi fiát kenjed királlyá Izráelben, és Elizeust, az abelméholabeli Sáfát fiát pedig kenjed prófétává a te helyedbe! 2Kir 9,2.3.6

17 És lészen, hogy aki megmenekedik Hazáel fegyverétől, azt Jéhu öli meg, és aki megmenekedik a Jéhu fegyverétől, azt Elizeus öli meg. 2Kir 9,14-37

18 De meghagyok Izráelben hétezer embert: minden térdet, mely meg nem hajolt a Baálnak, és minden ajkat, mely meg nem csókolta azt. Róm 11,4

19 És ő elmenvén onnét, megtalálá Elizeust, a Sáfát fiát, amint szántott tizenkét járom ökörrel, és ő maga a tizenkettedikkel volt. És Illés hozzáméne, és az ő palástját reáveté.

20 És ő elhagyván az ökröket, Illés után futott, és monda: Kérlek, hadd csókoljam meg az én atyámat és az én anyámat! És azután követlek. És monda: Menj, térj vissza! Mert mit cselekedtem tenéked? Lk 9,61

21 És elmenvén őtőle, vőn azután egy pár ökröt, és levágá azt, és az ekéhez való szerszámokból tüzet rakván, megfőzé azok húsát, és a népnek adá, és evének. És felkelvén, elméne Illés után, és szolgála néki.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában