1Királyok

14. fejezet

Izráel országa. Abija prófétál Jeroboám ellen. Jeroboám meghal

1 Ebben az időben megbetegedék Abija, a Jeroboám fia.

2 És monda Jeroboám az ő feleségének: Kelj fel most, és változtasd meg öltözetedet, hogy meg ne ismerjék, hogy te vagy Jeroboám felesége, és menj el Silóba: Ímé, ott van Ahija próféta, aki nékem megmondotta volt, hogy királlyá leszek e népen. 1Kir 11,31.37

3 És végy magadhoz tíz kenyeret és pogácsát és egy edényben mézet, és menj el hozzá, ő majd megmondja néked, mi történik a gyermekkel.

4 És ekképpen cselekedék a Jeroboám felesége. És felkészülvén, elméne Silóba, és beméne az Ahija házába. Ahija azonban már nem látott, mert meghomályosodtak az ő szemei a vénség miatt.

5 És az Úr monda Ahijának: Ímé, a Jeroboám felesége jött hozzád, hogy valamit kérdjen tőled az ő fia felől, mert beteg. Te azért így s így szólj néki. És mikor bement, másnak tetteté magát. 2Kir 6,32

6 De mikor meghallotta Ahija az ő lábainak zörejét, amint az ajtóhoz közelgete, monda: Jöjj be, Jeroboám felesége! Miért tetteted magadat másnak? Én tehozzád kemény követséggel küldettem.

7 Menj el, mondd meg Jeroboámnak: Ezt mondja az Úr, Izráelnek Istene: Mivelhogy én téged e nép közül felmagasztaltalak, és téged fejedelemmé tettelek az én népemen, az Izráelen, 1Kir 11,29-31; 12,20

8 és elszakasztottam az országot a Dávid házától, és azt néked adtam, te azonban nem voltál olyan, mint az én szolgám, Dávid, aki megőrizte az én parancsolatimat, és aki engem követett teljes szívéből, csak azt cselekedvén, ami kedves az én szemeim előtt. 1Kir 12,17.19

9 Hanem gonoszabbul cselekedtél mindazoknál, akik teelőtted voltak, mert elmentél, és idegen isteneket csináltál magadnak, és öntött bálványokat, hogy engem haragra ingerelj, és engem hátad mögé vetettél. 1Kir 12,28-30; Jer 2,27

10 Azért ímé, én veszedelmet hozok a Jeroboám házára, és kiirtom Jeroboámnak még az ebét is és mind a berekesztettet, mind az elhagyottat Izráelben, és kihányom a Jeroboám háza maradékait, miképpen a ganéjt kihányják, mígnem vége lesz. 1Kir 21,21; 1Kir 15,29.30

11 Aki meghal a Jeroboám maradékai közül a városban, azt az ebek eszik meg, aki pedig a mezőn hal meg, az égi madarak eszik meg; mert az Úr szólott. 1Kir 16,4

12 Te pedig kelj fel, és menj haza, mert amint belépsz a városba, meghal a gyermek.

13 És az egész Izráel siratja őt, és eltemeti őt, mert a Jeroboám magvából csak egyedül ő temettetik el sírba, mivel a Jeroboám háznépe közül az Úr iránt, Izráel Istene iránt csak őbenne találtatott valami jó.

14 És támaszt az Úr magának királyt Izráelben, aki kigyomlálja a Jeroboám házát egy napon. De mit mondok? Már is támasztott!

15 És megveri az Úr az Izráelt, mint ahogy a nád a vízben ide s tova hányattatik, és elszakasztja az Izráelt erről a jó földről, amelyet adott az ő atyáiknak, és szétszórja őket a folyóvízen túl, mivelhogy Aserákat csináltak maguknak, hogy az Urat ingereljék. 2Kir 17,23

16 És kézbe adja az Izráelt a Jeroboám bűneiért, aki maga is vétkezett, és az Izráelt is bűnbe ejtette. 1Kir 12,30

17 És felkészült a Jeroboám felesége, elment és juta Thirsába. És mikor a ház küszöbén belépett, meghalt a gyermek.

18 És eltemeték őt, és siratá őt az egész Izráel az Úrnak beszéde szerint, amelyet szólott az ő szolgája, Ahija próféta által.

19 Jeroboámnak pedig egyéb cselekedetei, mi módon hadakozott és uralkodott, ímé, meg vannak írva az Izráel királyainak krónikakönyvében.

20 És az idő, amelyben uralkodott Jeroboám, huszonkét esztendő, és elaluvék az ő atyáival, és uralkodék Nádáb, az ő fia őhelyette.

Júda országa. Roboám uralkodása, bűne, büntetése

21 Roboám pedig, a Salamon fia Júdában uralkodék. Negyvenegy esztendős volt Roboám, mikor uralkodni kezdett, és tizenhét esztendeig uralkodott Jeruzsálemben, abban a városban, amelyet az Úr választott volt magának az Izráelnek minden nemzetségei közül, hogy ott helyeztesse az ő nevét. És az ő anyjának Naama volt a neve, aki az Ammon nemzetségéből való volt. 1Kir 9,3; 1Kir 11,1

22 Júda is gonoszul cselekedék az Úr szemei előtt, és sokkal nagyobb haragra indíták őt az ő vétkeikkel, amelyekkel vétkeztek, mint atyáik azokkal, amelyeket ők cselekedtek volt.

23 Mert ők is építének maguknak magaslatokat és faragott képeket és aserákat minden magas halmon és minden zöldellő fa alatt. 2Kir 16,4

24 És valának férfiparáznák is az országban, és cselekedének a pogányok minden utálatos vétkei szerint, akiket az Úr kiűzött volt az Izráel fiai előtt. 2Kir 23,7; 5Móz 18,9-12; Róm 1,27

25 És lőn Roboám király ötödik esztendejében, feljött Sisák, az egyiptombeli király Jeruzsálem ellen. 1Kir 11,40

26 És elvivé az Úr házának kincseit és a király házának kincseit és mindent, ami csak elvihető volt. Elvitte mind az aranypajzsokat is, amelyeket Salamon csináltatott, 1Kir 10,16.17

27 amelyek helyett Roboám király azután rézpajzsokat csináltatott, és adá azokat a testőrök fejedelmeinek kezébe, akik a király házának kapun állói valának.

28 És valahányszor a király bement az Úr házába, bevitték azokat a testőrök, és ismét visszahozták a testőrök házába.

29 Roboámnak pedig több dolgai és minden cselekedetei, nemde nem meg vannak-é írva a Júda királyainak krónikakönyvében? 2Krón 12,15

30 És folyton hadakozás volt Roboám és Jeroboám között. 1Kir 15,6

31 És elaluvék Roboám az ő atyáival, és eltemetteték az ő atyáival a Dávid városában. És az ő anyjának Naama volt a neve, az ammoniták nemzetségéből való. És Abija, az ő fia, lett a király őhelyette. 1Kir 11,43

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában