Jeremiás

31. fejezet

További jövendölés Izráel és Júda jövendő boldogságáról

1 Az időben – monda az Úr – Izráel minden nemzetségének Istene leszek, és ők az én népemmé lesznek.

2 Ezt mondja az Úr: Kegyelmet talált a pusztában a fegyvertől megmenekedett nép, az Isten őelőtte menvén, hogy megnyugtassa őt, az Izráelt.

3 Messzünnen is megjelent nékem az Úr, mert örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat.

4 Újra felépítlek téged, és felépülsz, oh, Izráel leánya. Újra felékesíted magadat, dobokkal és vigadók seregében jössz ki.

5 Még szőlőket plántálsz Samariának hegyein, akik plántálják a plántákat, élnek is azok gyümölcsével. Ésa 65,21

6 Mert lészen egy nap, mikor a pásztorok kiáltnak az Efraim hegyén: Keljetek fel, és menjünk fel Sionba az Úrhoz, a mi Istenünkhöz!

7 Mert ezt mondja az Úr: Énekeljetek Jákóbnak vigassággal, és ujjongjatok a nemzetek fejének! Hirdessétek dicséretét, és mondjátok: Tartsd meg Uram a te népedet, az Izráel maradékát!

8 Ímé, én elhozom őket észak földjéből, és összegyűjtöm őket a földnek széleiről, közöttük lesz vak, sánta, viselős, és gyermekszülő is lesz velük, mint nagy sereg jőnek ide vissza.

9 Siralommal jőnek, és imádkozva hozom őket, vezetem őket a vizek folyásai mellett egyenes úton, hol el nem esnek, mert atyja leszek az Izráelnek, és az Efraim nékem elsőszülöttem. Zsolt 126,1; 2Móz 4,22

10 Halljátok meg az Úrnak szavát, ti, pogányok, és hirdessétek a messze való szigeteknek, és ezt mondjátok: Aki elszórta az Izráelt, az gyűjti őt össze, és megőrzi, mint a pásztor a maga nyáját.

11 Mert megváltotta az Úr Jákóbot, és kimentette a nálánál erősebbnek kezéből.

12 És eljőnek, és énekelnek a Sion ormán, és futnak az Úrnak javaihoz, búza, bor, olaj, juhok és barmok nyája felé, és az ő lelkük olyan lesz, mint a megöntözött kert, és nem bánkódnak többé. Ésa 61,11

13 Akkor vigadoz a szűz a seregben, és az ifjak és a vének együttesen, és az ő siralmukat örömre fordítom, és megvigasztalom és felvidámítom őket az ő bánatukból.

14 És a papok lelkét megelégítem kövérséggel, és az én népem eltelik javaimmal – azt mondja az Úr.

15 Ezt mondja az Úr: Szó hallatszott Rámában, sírás és keserves jajgatás, Rákhel siratta az ő fiait, nem akart megvigasztaltatni az ő fiai felől, mert nincsenek. Mt 2,18

16 Ezt mondja az Úr: Tartsd vissza szódat a sírástól és szemeidet a könnyhullatástól, mert meglesz a te cselekedetednek jutalma – azt mondja az Úr –, hiszen az ellenség földjéből térnek vissza. Jer 29,10

17 Jövendődnek is jó reménysége lészen – azt mondja az Úr –, mert fiaid visszajőnek az ő határaikra.

18 Jól hallottam, hogy panaszolkodott Efraim: Megvertél engem, és megverettetém, mint a tanulatlan tulok. Téríts meg engem, és megtérek, mert te vagy az Úr, az én Istenem. JSir 5,21; Hós 6,1.2

19 Mert azután, hogy megtérítettél engem, megbántam bűnömet, és miután megismertem magamat, combomat vertem, szégyenkezem és pirulok, mert viselem az én ifjúságomnak gyalázatát. 5Móz 30,2.3

20 Avagy nem kedves fiam-é nékem Efraim? Avagy nem kényeztetett gyermek-é? Hiszen valahányszor ellene szóltam, újra megemlékeztem őróla, azért az én belső részeim megindultak őrajta, bizony könyörülök rajta – azt mondja az Úr. Hós 11,3.4

21 Rendelj magadnak útjelzőket, rakj útmutató oszlopokat, vigyázz az ösvényre, az útra, amelyen mentél, jöjj vissza Izráelnek leánya, jöjj vissza ide a te városodba!

22 Meddig bujdosol, oh, szófogadatlan leány? Mert az Úr új rendet teremt e földön. Asszony környékezi a férfit.

23 Ezt mondja a Seregek Ura, Izráel Istene: Újra e szókat mondják majd a Júda földjén és az ő városaiban, mikor visszahozom az ő foglyaikat: Áldjon meg téged az Úr, oh, igazságnak háza, oh, szent hegy!

24 És ott lakoznak majd Júda és minden ő városa, a szántóvetők és baromtartók együttesen.

25 Mert megitatom a szomjú lelket, és minden éhező lelket megelégítek.

26 Ezért vagyok ébren és vigyázok, és az én álmom édes nékem.

27 Ímé, eljőnek a napok – azt mondja az Úr –, és bevetem az Izráel házát és a Júda házát embernek magvával és baromnak magvával.

28 És amiképpen gondom volt arra, hogy kigyomláljam és elrontsam, letörjem és pusztítsam és veszedelembe sodorjam őket, azonképpen vigyázok arra, hogy megépítsem és beplántáljam őket – azt mondja az Úr.

29 Ama napokban nem mondják többé: Az atyák ették meg az egrest, és a fiak foga vásott el bele. Ez 18,2.4

30 Sőt inkább ki-ki a maga gonoszságáért hal meg; minden embernek, ki megeszi az egrest, tulajdon foga vásik el bele.

Jövendölés az új szövetségről

31 Ímé, eljőnek a napok – azt mondja az Úr –, és új szövetséget kötök az Izráel házával és a Júda házával. Zsid 8,8-11

32 Nem ama szövetség szerint, amelyet az ő atyáikkal kötöttem aznapon, amelyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Egyiptom földjéből, de akik megrontották az én szövetségemet, noha én férjük maradtam – azt mondja az Úr. 2Móz 19,1-8; 2Móz 32,7.8

33 Hanem ez lesz a szövetség, amelyet e napok után az Izráel házával kötök – azt mondja az Úr. Törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be, és Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek. Jer 30,22

34 És nem tanítja többé senki az ő felebarátját, és senki az ő atyjafiát, mondván: Ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem, kicsinytől fogva nagyig – azt mondja az Úr –, mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem. Ésa 54,13; Jn 6,45; Jer 33,8; Mik 7,18; ApCsel 10,43

35 Ezt mondja az Úr, aki adta a napot, hogy világítson nappal, aki törvényt szabott a holdnak és a csillagoknak, hogy világítsanak éjjel, aki felháborítja a tengert, és annak habjai zúgnak. Seregek Ura az ő neve. Ésa 51,15

36 Ha eltűnnek e törvények előlem – azt mondja az Úr –, az Izráelnek magva is megszakad, hogy soha énelőttem nép ne legyen. Ésa 54,9.10

37 Ezt mondja az Úr: Ha megmérhetik az egeket ott fenn, és itt alant kifürkészhetik a föld fundamentumait, én is megutálom Izráelnek minden magvát mindazokért, amiket cselekedtek – azt mondja az Úr.

38 Ímé, eljőnek a napok – azt mondja az Úr –, és felépíttetik a város az Úrnak a Hanániel tornyától fogva a Szeglet kapujáig.

39 És kijjebb megy még a mérőkötél azzal átellenben a Garéb hegyéig, és lefordul Góhat felé.

40 És a holttesteknek és a hamunak egész völgye és az egész mező a Kidron patakjáig, a Lovak kapujának szegletéig kelet felé az Úr szent helye lesz, nem rontatik el, sem el nem pusztíttatik soha örökké. Jer 7,32

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában