Jóel

2. fejezet

Folytatja a sáskajárás leírását

1 Fújjátok a kürtöt a Sionon, és rivalgjatok az én szent hegyemen! Rémüljenek meg e föld minden lakói, mert eljő az Úrnak napja, mert közel van az.

2 Sötétségnek és homálynak napja, felhőnek és borulatnak napja, mint a hegyekre ráterülő alkonyat. Nagy és hatalmas nép, amilyen nem volt öröktől fogva, és nem is lesz utána többé nemzetségről nemzetségre. Jóel 1,6

3 Előtte tűz emészt, utána láng lobog. Előtte a föld olyan, mint az Éden kertje, utána pedig kietlen pusztaság, meg sem menekülhet tőle semmi.

4 Amilyen a lovak alakja, olyan annak alakja, és száguldoznak, mint a lovasok.

5 Rohannak a hegyek tetején, mintha hadi szekerek robognának, mintha tarlót emésztő láng ropogna, amilyen az ütközetre kész hatalmas nép.

6 Elrémülnek tőle a népek, minden arc elsápad.

7 Száguldoznak, mint a hősök, felhágnak a kőfalakra, mint a bajnokok. Mindenik a maga útján halad, nem bontják meg soraikat.

8 Egymást nem szorongatják, mindenik a maga útján halad. Nékirohannak a fegyvernek, és nem esik seb rajtuk.

9 Betörnek a városba, futkároznak a kőfalon, felhágnak a házakra, betörnek az ablakokon, mint a tolvaj.

10 Reszket előttük a föld, és megrendülnek az egek. A nap és hold elsötétednek, a csillagok is bevonják fényüket.

11 És megzendül az Úrnak szava az ő serege előtt, mert felette nagy az ő tábora, mert hatalmas az ő rendeletének végrehajtója. Bizony nagy az Úrnak napja, és igen rettenetes! Ki állhatja ki azt? Jóel 1,15

Intés megtérésre

12 De még most is így szól az Úr: Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is! Jer 4,1

13 És szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez! Mert könyörülő és irgalmas ő, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. 2Móz 34,6

14 Ki tudja, hátha visszatér, és megbánja, és áldást hagy maga után. Étel- és italáldozatot az Úrnak, a ti Isteneteknek?! Ám 5,15; Jón 3,9

15 Fújjatok kürtöt a Sionon, szenteljetek böjtöt, hirdessetek gyűlést! Jóel 1,14

16 Gyűjtsétek össze a népet, szenteljétek meg a gyülekezetet, hívjátok egybe a véneket, gyűjtsétek össze a kisdedeket és a csecsszopókat! Menjen ki a vőlegény az ő ágyasházából és a menyasszony is az ő szobájából!

17 A tornác és az oltár között sírjanak a papok, az Úr szolgái, és mondják: Légy kegyelmes, oh, Uram, a te népedhez, és ne bocsásd szidalomra a te örökségedet, hogy uralkodjanak rajtuk a pogányok! Miért mondanák a népek között: Hol az ő Istenük? Zsolt 42,11; 79,10

Új áldás ígérete

18 Erre buzgó lőn az Úrnak szeretete az ő földje iránt, és kegyelmezett az ő népének.

19 És választ tőn az Úr, és mondá az ő népének: Ímé, adok néktek gabonát, bort és olajat, hogy megelégedtek vele, és nem adlak többé titeket szidalomra a pogányok között.

20 Az északi népet is elűzöm tőletek, és puszta és sivatag vidékre vetem azt: elejét a keleti tengerbe, hátulját a nyugati tengerbe, és bűze magasra száll. Felszáll büdössége, mert nagy dolgokat cselekedett.

21 Ne félj, te föld! Örülj és vigadozz, mert nagy dolgokat cselekszik az Úr!

22 Ne féljetek, ti, mezei vadak! Mert zöldülnek a pusztának virányai, mert a fa megtermi gyümölcsét, a füge és szőlő is kitárják gazdagságukat.

23 Ti is, Sionnak fiai! Örvendezzetek és vigadjatok az Úrban, a ti Istenetekben! Mert megadja néktek az esőt igazság szerint, és korai és kései esőt hullat néktek az első hónapban.

24 És megtelnek a csűrök gabonával, és bőven öntik a sajtók a mustot és az olajat. Jóel 3,13

25 És kipótolom néktek az esztendőket, amelyeket tönkre tett a szöcske, a cserebogár és a hernyó és a sáska, az én nagy seregem, amelyet reátok küldöttem. Jóel 1,4

26 És esztek bőven, és megelégesztek, és magasztaljátok az Úrnak, a ti Isteneteknek nevét, aki csodálatosan cselekedett veletek, és soha többé nem pironkodik az én népem.

27 És megtudjátok, hogy az Izráel között vagyok én, és hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek, és nincs más! És soha többé nem pironkodik az én népem.

A Szentlélek kitöltetése

28 És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok pedig látomásokat látnak. Ésa 44,3; ApCsel 2,17

29 Sőt még a szolgákra és szolgálóleányokra is kiöntöm azokban a napokban az én lelkemet.

30 És csodajeleket mutatok az égen és a földön: vért, tüzet és füstoszlopokat.

31 A nap sötétséggé válik, a hold pedig vérré, minekelőtte eljő az Úrnak nagy és rettenetes napja. Jóel 3,15; Ez 32,7.8

32 De mindaz, aki az Úrnak nevét hívja segítségül, megmenekül, mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lészen a szabadulás, amint megígérte az Úr. És a megszabadultak közt lesznek azok, akiket elhí az Úr! Róm 10,13; Ésa 10,21.22; Abd 17

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában