Jeremiás

46. fejezet

Egyiptom ellen

1 Ez a szó, amelyet az Úr szólott Jeremiás prófétának a pogányok felől,

2 Egyiptom felől, a Nékó fáraónak, Egyiptom királyának serege felől, amely az Eufrátesz folyó mellett, Kárkémisben vala, amelyet megvere Nabukodonozor, a babiloni király Jójákimnak, Jósiás fiának, Júda királyának negyedik esztendejében: 2Krón 35,20

3 Készítsetek vértet és pajzsot, és induljatok a harcra!

4 Nyergeljétek a lovakat, és üljetek fel ti, lovasok, és legyetek sisakokban! Tisztítsátok a kopjákat, öltsétek fel a páncélokat!

5 Mit látok? Ők megriadva hátrálni kezdenek, vitézeik leveretnek, és futásnak erednek, és vissza sem tekintenek. Mindenfelől félelem – azt mondja az Úr.

6 Nem futhat el a gyors, és az erős sem menekülhet el észak felé, az Eufrátesz folyó mellett legyőzetnek és elhullanak. Ám 2,14.15

7 Kicsoda ez, aki növekedik, mint a folyóvíz, és olyan, mint a megháborodott vizű folyamok?

8 Egyiptom növekedik úgy, mint a folyóvíz, és mint a megháborodott vizű folyamok. Mert ezt mondja: Felmegyek, ellepem a földet, elvesztem a várost és a benne lakókat.

9 Jöjjetek fel lovak, és zörögjetek szekerek, jöjjenek ki a vitézek, a szerecsenek és a líbiabeliek, akik pajzsot viselnek, és a lidiabeliek, akik kézívet viselnek! Ez 30,5-9; Náh 3,9-11

10 Az a nap pedig az Úrnak, a Seregek Urának büntető napja, hogy bosszút álljon ellenségein. És a fegyver felemészt, és jól lakik és megrészegül az ő vérükkel, mert áldozata lesz az Úrnak, a Seregek Urának észak földjén, az Eufrátesz folyó mellett.

11 Menj föl Gileádba, és végy balzsamot te, szűz, Egyiptomnak leánya! Hiába sokasítod az orvosságokat, nincs gyógyír számodra!

12 Hallották a pogányok a te gyalázatodat, és a te kiáltásoddal betelt a föld, mert vitéz vitézbe ütközött, és mind a ketten együtt estek el.

13 Az a szó, amelyet az Úr Jeremiás prófétához szólott, Nabukodonozornak, a babiloni királynak eljövetele felől az Egyiptom földjének megverésére: Ésa 19,1-4; 20,1-4

14 Hirdessétek Egyiptomban, és híreszteljétek Migdólban, híreszteljétek Nófban és Táfnesben, és ezt mondjátok: Állj elő, és készítsd fel magadat, mert fegyver emészti meg a te kerületeidet! Jer 44,1

15 Miért verettek le a te erőseid? Nem állhattak meg, mert az Úr rettentette el őket.

16 Megsokasította a tántorgót, egyik a másikra hullott, és ezt mondották: Kelj fel, és menjünk vissza a mi népünkhöz és a mi szülőföldünkre az erőszakoskodó fegyver elől!

17 Ezt kiáltják akkor: A fáraó, Egyiptom királya, a háborúságnak királya, elhaladta a rendelt időt.

18 Élek én – azt mondja a király –, akinek a neve Seregek Ura, hogy mint a Tábor-hegy áll a hegyek között, és mint a Kármel a tenger között, úgy jő el.

19 Készíts magadnak elköltözésre való edényeket, Egyiptom leányának lakosa, mert Nóf elpusztul és megég, lakatlanná lesz.

20 Szép üszőtinó Egyiptom, de pusztulás tör reá észak felől.

21 Még zsoldosai is olyanok őközöttük, mint a hizlalt borjúk, de ők is meghátrálnak, egyetemlegesen elfutnak, meg nem állanak, mert romlásuk napja jön reájuk, az ő megfenyíttetésük ideje.

22 Az ő szava, mint a csúszó kígyóé, mert nagy sereggel indulnak, és szekercékkel jőnek ellene, mint a favágók.

23 Kivágják az ő erdejét – azt mondja az Úr –, mert beláthatatlanok, mert többen lesznek mint a sáskák, és megszámlálhatatlanok.

24 Megszégyenül Egyiptom leánya, északi nép kezébe jut.

25 Ezt mondja a Seregek Ura, az Izráel Istene: Ímé, én megfenyítem Nó-Ammont és a fáraót és Egyiptomot és az ő isteneit és királyait, mind a fáraót, mindazokat, akik bíznak benne.

26 Odaadom őket az ő lelkük keresőinek kezébe, és Nabukodonozornak, a babiloni királynak kezébe és az ő szolgáinak kezébe. De azután úgy lakoznak abban, mint azelőtt – azt mondja az Úr.

27 És te ne félj, oh, én szolgám Jákób, és ne rettegj Izráel! Mert ímé, én megszabadítlak téged messziről, és a te magodat is az ő fogságuk földjéről. És visszatér Jákób és megnyugszik és békességben lesz, és nem lesz, aki megijessze.

28 Ne félj te, oh, én szolgám Jákób – azt mondja az Úr –, mert én veled vagyok, mert véget vetek minden nemzetnek, akik közé kivetettelek téged, néked pedig nem vetek véget, hanem megverlek téged ítélettel, mert nem hagyhatlak teljesen büntetés nélkül.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában