LUKÁCS EVANGÉLIUMA

11. fejezet

Krisztus imádkozni tanít

1 És lőn, mikor ő imádkozék egy helyen, minekutána elvégezte, monda néki egy az ő tanítványai közül: Uram, taníts minket imádkozni, miképpen János is tanította az ő tanítványait.

2 Monda pedig nékik: Mikor imádkoztok, ezt mondjátok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved! Jöjjön el a te országod! Legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, azonképpen e földön is! Mt 6,9

3 A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk naponként!

4 És bocsásd meg nékünk a mi bűneinket, mert mi is megbocsátunk mindeneknek, akik nékünk adósok. És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól! Mt 6,13

5 És monda nékik: Ki az közületek, akinek barátja van, és ahhoz megy éjfélkor, és ezt mondja néki: Barátom, adj nékem kölcsön három kenyeret,

6 mert az én barátom énhozzám jött az útról, és nincs mit adjak ennie.

7 Az pedig onnét belőlről felelvén, ezt mondaná: Ne bánts engem, immár az ajtó be van zárva, és az én gyermekeim velem vannak az ágyban, nem kelhetek fel, és nem adhatok néked.

8 Mondom néktek, ha azért nem fog is felkelni és adni néki, mert az barátja, de annak tolakodása miatt felkél, és ád néki, amennyi kell.

9 Én is mondom néktek: Kérjetek, és megadatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek, és megnyittatik néktek. Mt 7,7

10 Mert aki kér, mind kap; és aki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik. Mt 7,8; Péld 8,17

11 Melyik atya pedig az közületek, akitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ ád néki? Vagy ha halat, vajon a hal helyett kígyót ád-é néki?

12 Avagy ha tojást kér, vajon skorpiót ád-é néki?

13 Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik tőle kérik. Jak 1,5.6.17

Jézus néma ördögöt űz ki

14 És ördögöt űz vala ki, mely néma vala. És lőn, mikor kiment az ördög, megszólala a néma, és csodálkozék a sokaság. Mt 9,32-34

15 Némelyek pedig azok közül mondának: A Belzebúb által, az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket.

16 Mások meg, kísértvén őt, mennyei jelt kívánának tőle. Mt 16,1-4

17 Ő pedig tudván azoknak gondolatát, monda nékik: Minden ország, amely magával meghasonlik, elpusztul; és ház a házzal ha meghasonlik, leomlik. Mt 12,24-29; Mk 3,22-27

18 És a Sátán is, ha ő magával meghasonlik, mi módon állhat meg az ő országa? Mert azt mondjátok, hogy én a Belzebúb által űzöm ki az ördögöket.

19 És ha én a Belzebúb által űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok ki által űzik ki? Annak okáért ők maguk lesznek a ti bíráitok. ApCsel 19,13

20 Ha pedig Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa. 2Móz 8,19

21 Mikor az erős fegyveres őrzi az ő palotáját, amije van, békességben van.

22 De mikor a nálánál erősebb reájövén, legyőzi őt, minden fegyverét elveszi, melyhez bízott, és amit tőle zsákmányol, elosztja.

23 Aki velem nincs, ellenem van; és aki velem nem takar, tékozol. Mt 12,30

24 Mikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat keresvén, és mikor nem talál, ezt mondja: Visszatérek az én házamba, ahonnét kijöttem. Mt 12,43-45

25 És odamenvén, kisöpörve és felékesítve találja azt.

26 Akkor elmegy, és maga mellé vesz más hét lelket, magánál gonoszabbakat, és bemenvén ott lakoznak, és annak az embernek utolsó állapota gonoszabb lesz az elsőnél. 2Pt 2,20.21

27 Lőn pedig mikor ezeket mondá, fölemelvén szavát egy asszony a sokaság közül, monda néki: Boldog méh, amely téged hordozott, és az emlők, melyeket szoptál. Lk 1,48

28 Ő pedig monda: Sőt inkább boldogok, akik hallgatják az Istennek beszédét, és megtartják azt. Lk 10,28; Péld 8,32

Jónás jele

29 Mikor pedig a sokaság hozzágyülekezék, kezdé mondani: E nemzetség gonosz: jelt kíván, de jel nem adatik néki, hanem ha Jónás prófétának ama jele. Mt 12,38-40; Mk 8,12; Jón 2,1.2.11

30 Mert miképpen Jónás jelül volt a ninivebelieknek, azonképpen lesz az Emberfia is e nemzetségnek. Mt 12,41-42

31 A Délnek királynéasszonya felkél majd az ítéletkor e nemzetség férfiaival, és kárhoztatja őket, mert ő eljött a földnek széléről, hogy hallhassa a Salamon bölcsességét, és ímé, nagyobb van itt Salamonnál. 1Kir 10,1; Mt 3,17; 1Tim 3,16

32 Ninive férfiai az ítéletkor együtt támadnak majd fel e nemzetséggel, és kárhoztatják ezt, mivelhogy ők megtértek a Jónás prédikálására, és ímé, nagyobb van itt Jónásnál. Jón 3,3-5; Mt 12,41; Lk 3,22

33 Senki pedig, ha gyertyát gyújt, nem teszi rejtekbe, sem a véka alá, hanem a gyertyatartóba, hogy akik bemennek, lássák a világosságot. Lk 8,16; Mt 5,15; Mk 4,21

34 A testnek lámpása a szem: ha azért a te szemed őszinte, a te egész tested is világos lesz, ha pedig a te szemed gonosz, a te tested is sötét. Mt 6,22-23

35 Meglásd azért, hogy a világosság, mely tebenned van, sötétség ne legyen. Ef 5,8

36 Annak okáért ha a te egész tested világos, és semmi részében sincs homályosság, olyan világos lesz egészen, mint mikor a lámpás megvilágosít téged az ő világosságával.

Feddő beszéd a farizeusok és írástudók gonoszsága és képmutatása ellen

37 Beszéd közben pedig kéré őt egy farizeus, hogy ebédeljen nála. Bemenvén azért, leüle enni.

38 A farizeus pedig mikor ezt látta, elcsodálkozék, hogy ebéd előtt előbb nem mosdott meg. Mk 7,3.8

39 Monda pedig az Úr néki: Ti, farizeusok jóllehet a pohárnak és tálnak külső részét megtisztítjátok, de a belsőtök rakva ragadománnyal és gonoszsággal. Mt 23,25

40 Bolondok, aki azt teremtette, ami kívül van, nem ugyanaz teremtette-é azt is, ami belül van?

41 Csak adjátok alamizsnául, ami benne van, és minden tiszta lesz néktek.

42 De jaj néktek, farizeusok! Mert megadjátok a dézsmát a mentától, rutától és minden paréjtól, de hátrahagyjátok az ítéletet és az Isten szeretetét, pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhagyni. Mt 23,23

43 Jaj néktek, farizeusok! Mert szeretitek az elöl ülést a gyülekezetekben és a piacokon való köszöntéseket. Lk 20,45-47; Mt 23,6.7; Mk 12,38.39

44 Jaj néktek, képmutató írástudók és farizeusok! Mert olyanok vagytok, mint a sírok, amelyek nem látszanak, és az emberek, akik azokon járnak, nem tudják.

45 Felelvén pedig egy a törvénytudók közül, monda néki: Mester, mikor ezeket mondod, minket is bántasz.

46 Ő pedig monda: Jaj néktek is, törvénytudók! Mert elhordozhatatlan terhekkel terhelitek meg az embereket, de ti magatok egy ujjatokkal sem illetitek azokat a terheket. Mt 23,4; ApCsel 15,10

47 Jaj néktek! Mert ti építitek a próféták sírjait, a ti atyáitok pedig megölték őket. Mt 23,29.31

48 Tehát bizonyságot tesztek, és jóváhagyjátok atyáitok cselekedeteit, mert azok megölték őket, ti pedig építitek sírjaikat. Mt 23,31

49 Ezért mondta az Isten bölcsessége is: Küldök őhozzájuk prófétákat és apostolokat, és azok közül némelyeket megölnek, és némelyeket elüldöznek, ApCsel 12,2; 7,59; 5,40

50 hogy számon kéressék e nemzetségtől minden próféták vére, mely e világ fundamentumának felvettetésétől fogva kiontatott: Mt 23,34.35

51 az Ábel vérétől fogva mind a Zakariás véréig, ki elveszett az oltár és a templom között. Bizony, mondom néktek, számon kéretik e nemzetségtől. 1Móz 4,8; 2Krón 24,20.21

52 Jaj néktek, törvénytudók! Mert elvettétek a tudománynak kulcsát: ti magatok nem mentetek be, és akik be akartak menni, azokat meggátoltátok. Mt 23,13

53 Mikor pedig ezeket mondá nékik, az írástudók és farizeusok kezdének felette igen ellene állani és őt sok dolog felől kikérdezgetni,

54 ólálkodván őutána, és igyekezvén valamit az ő szájából kikapni, hogy vádolhassák őt.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában