MÁTÉ EVANGÉLIUMA

5. fejezet

Hegyi beszéd. Kik a boldogok. A tanítványok méltósága és kötelessége

1 Mikor pedig látta Jézus a sokaságot, felméne a hegyre, és amint leül vala, hozzámenének az ő tanítványai.

2 És megnyitván száját, tanítja vala őket, mondván:

3 Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Lk 6,20; Ésa 57,15

4 Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Zsolt 126,5; Ésa 61,2; Jel 7,17

5 Boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Zsolt 37,11

6 Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégíttetnek. Lk 6,21

7 Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Jak 2,13

8 Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Zsolt 51,12; 1Jn 3,2.3

9 Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Zsid 12,14

10 Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyeknek országa. 1Pt 3,14

11 Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket, és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek énérettem. 1Pt 4,14

12 Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben, mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak. Jak 5,10; Zsid 11,33-38

13 Ti vagytok a földnek savai. Ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? Nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek. Mk 9,50; Lk 14,34.35

14 Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város. Jn 8,12

15 Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék, és fényljék mindazoknak, akik a házban vannak. Mk 4,21; Lk 8,16; 11,33

16 Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat! Ef 5,8.9; 1Pt 2,12

A törvény igazi betöltése

17 Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére! Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Mt 3,15; Róm 3,31; 10,4

18 Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik. Lk 16,17; 21,33

19 Valaki azért csak egyet is megront e legkisebb parancsolatok közül, és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában a legkisebb lészen, valaki pedig cselekszi, és úgy tanít, az a mennyeknek országában nagy lészen. Jak 2,10

20 Mert mondom néktek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek országába.

21 Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne ölj, mert aki öl, méltó az ítéletre. 2Móz 20,13; 21,12; 3Móz 24,17; 5Móz 17,8

22 Én pedig azt mondom néktek, hogy mindaz, aki haragszik az ő atyjafiára ok nélkül, méltó az ítéletre. Aki pedig azt mondja az ő atyjafiának: Ráka – méltó a főtörvényszékre. Aki pedig ezt mondja: Bolond – méltó a gyehenna tüzére. 1Jn 3,15

23 Azért, ha a te ajándékodat az oltárra viszed, és ott megemlékezel arról, hogy a te atyádfiának valami panasza van ellened,

24 hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, elébb békélj meg a te atyádfiával, és azután eljövén, vidd fel a te ajándékodat! Mk 11,25

25 Légy jóakarója a te ellenségednek hamar, amíg az úton vagy vele, hogy ellenséged valamiképpen a bíró kezébe ne adjon, és a bíró oda ne adjon a poroszló kezébe, és tömlöcbe ne vessen téged! Mt 6,14.15; 18,35; Lk 12,58.59

26 Bizony mondom néked: ki nem jössz onnét, mígnem megfizetsz az utolsó fillérig.

27 Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne paráználkodjál! 2Móz 20,14

28 Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében. Jób 31,1; 2Pt 2,14

29 Ha pedig a te jobb szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt, és vesd el magadtól, mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára vettessék. Mt 18,8.9; Mk 9,43.47; Kol 3,5

30 És ha a te jobb kezed botránkoztat meg téged, vágd le azt, és vesd el magadtól, mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára vettessék.

31 Megmondatott továbbá: Valaki elbocsátja feleségét, adjon néki elválásról való levelet! Mt 19,3.9; 5Móz 24,1

32 Én pedig azt mondom néktek: Valaki elbocsátja feleségét paráznaság okán kívül, paráznává teszi azt, és aki elbocsátott asszonyt veszen el, paráználkodik. Mk 10,11.12; Lk 16,18; 1Kor 7,10.11

33 Ismét hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Hamisan ne esküdjél, hanem teljesítsd az Úrnak tett esküidet! 2Móz 20,7; 3Móz 19,12; 4Móz 30,2

34 Én pedig azt mondom néktek: Teljességgel ne esküdjetek se az égre, mert az az Istennek királyi széke, Mt 23,16-22; Ésa 66,1; ApCsel 7,49

35 se a földre, mert az az ő lábainak zsámolya, se Jeruzsálemre, mert a nagy Királynak városa! Zsolt 48,3

36 Se a te fejedre ne esküdjél, mert egyetlen hajszálat sem tehetsz fehérré vagy feketévé,

37 hanem legyen a ti beszédetek: Úgy úgy; nem nem; ami pedig ezeken felül vagyon, a gonosztól vagyon. 2Kor 1,17; Jak 5,12

38 Hallottátok, hogy megmondatott: Szemet szemért és fogat fogért. 3Móz 24,19.20

39 Én pedig azt mondom néktek: Ne álljatok ellene a gonosznak, hanem aki arcul üt téged jobb felől, fordítsd felé a másik orcádat is! Jn 18,22.23; 3Móz 19,18

40 És aki törvénykezni akar veled és elvenni a te alsó ruhádat, engedd oda néki a felsőt is! 1Kor 6,7

41 És aki téged egy mértföldútra kényszerít, menj el vele kettőre!

42 Aki tőled kér, adj néki, és aki tőled kölcsön akar kérni, el ne fordulj attól!

43 Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet! 3Móz 19,18

44 Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket, 2Móz 23,4.5; Róm 12,14.20; Lk 23,34; ApCsel 7,60

45 hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak! Ef 5,1

46 Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Avagy a vámszedők is nem ugyanazt cselekeszik-é?

47 És ha csak a ti atyátok fiait köszöntitek, mit cselekesztek másoknál többet? Nemde a vámszedők is nem azonképpen cselekesznek-é?

48 Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes! 3Móz 19,2

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában