MÓZES II. KÖNYVE

16. fejezet

Fürjek és manna

1 És elindulának Élimből, és érkezék Izráel fiainak egész gyülekezete a Szin pusztájába, mely Élim között és Sínai között van, a második hónapnak tizenötödik napján Egyiptom földéről való kijövetelük után.

2 És zúgolódék Izráel fiainak egész gyülekezete Mózes és Áron ellen a pusztában.

3 S mondának nékik Izráel fiai: Bár megholtunk volna az Úr keze által Egyiptom földjén, amikor a húsos fazék mellett ülünk vala, amikor jól lakhatunk vala kenyérrel. Mert azért hoztatok ki minket ebbe a pusztába, hogy mind e sokaságot éhséggel öljétek meg.

4 És monda az Úr Mózesnek: Ímé, én esőképpen bocsátok néktek kenyeret az égből. Menjen ki azért a nép, és szedjen naponként arra a napra valót, hogy megkísértsem: akar-é az én törvényem szerint járni, vagy nem?

5 A hatodik napon pedig úgy lesz, hogy mikor elkészítik, amit bevisznek, az kétannyi lesz, mint amennyit naponként szedegettek.

6 És monda Mózes és Áron Izráel minden fiainak: Este megtudjátok, hogy az Úr hozott ki titeket Egyiptom földjéről.

7 Reggel pedig meglátjátok az Úr dicsőségét, mert meghallotta a ti zúgolódástokat az Úr ellen. De mik vagyunk mi, hogy miellenünk zúgolódtok?

8 És monda Mózes: Este húst ád az Úr ennetek, reggel pedig kenyeret, hogy jól lakjatok, mert hallotta az Úr a ti zúgolódástokat, mellyel ellene zúgolódtatok. De mik vagyunk mi? Nem miellenünk van a ti zúgolódástok, hanem az Úr ellen.

9 Áronnak pedig monda Mózes: Mondd meg az Izráel fiai egész gyülekezetének: Járuljatok az Úr elé, mert meghallotta a ti zúgolódástokat.

10 És lőn, mikor beszéle Áron az Izráel fiai egész gyülekezetének, a puszta felé fordulának, és ímé, az Úr dicsősége megjelenék a felhőben.

11 És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

12 Hallottam az Izráel fiainak zúgolódását, szólj nékik mondván: Este húst esztek, reggel pedig kenyérrel laktok jól, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti Istentek.

13 És lőn, hogy este fürjek jövének fel, és ellepék a tábort, reggel pedig harmatszállás lőn a tábor körül.

14 Mikor pedig a harmatszállás megszűnék, ímé, a pusztának színén apró gömbölyegek valának, aprók, mint a dara a földön. 4Móz 11,7

15 Amint megláták az Izráel fiai, mondának egymásnak: Mán ez! Mert nem tudják vala, mi az. Mózes pedig monda nékik: Ez az a kenyér, melyet az Úr adott néktek eledelül. Jn 6,31

16 Az Úr parancsolata pedig ez: Szedjen abból ki-ki, amennyit megehetik, fejenként egy ómert, a hozzátok tartozók száma szerint szedjen ki-ki azok részére, akik az ő sátorában vannak!

17 És akképpen cselekedének az Izráel fiai, és szedének ki többet, ki kevesebbet.

18 Azután megmérik vala ómerrel, és annak, aki többet szedett, nem vala fölöslege, és annak, aki kevesebbet szedett, nem vala fogyatkozása: ki-ki annyit szedett, amennyit megehetik vala. 2Kor 8,15

19 Azt is mondá nékik Mózes: Senki ne hagyjon abból reggelre!

20 De nem hallgatának Mózesre, mert némelyek hagyának abból reggelre; és megférgesedék s megbüzhödék. Mózes pedig megharagudék reájuk.

21 Szedék pedig azt reggelenként, ki-ki amennyit megehetik vala, mert ha a nap felmelegedett, elolvad vala.

22 A hatodik napon pedig két annyi kenyeret szednek vala, két ómerrel egyre-egyre. Eljövének pedig a gyülekezet fejedelmei mindnyájan, és tudtára adták azt Mózesnek.

23 Ő pedig monda nékik: Ez az, amit az Úr mondott: A holnap nyugalom napja, az Úrnak szentelt szombat. Amit sütni akartok, süssétek meg, és amit főzni akartok, főzzétek meg! Ami pedig megmarad, azt mind tegyétek el magatoknak reggelre! 2Móz 35,2.3

24 És eltevék azt reggelre aszerint, amint Mózes parancsolta vala, és nem büzhödék meg, s féreg sem vala benne.

25 És monda Mózes: Ma egyétek azt meg, mert ma az Úrnak szombatja van, ma nem találjátok azt a mezőn.

26 Hat napon szedjétek azt, de a hetedik napon szombat van, akkor nem lesz.

27 És lőn hetednapon: kimenének a nép közül, hogy szedjenek, de nem találának.

28 És monda az Úr Mózesnek: Meddig nem akarjátok megtartani az én parancsolataimat és törvényeimet?

29 Lássátok meg! Az Úr adta néktek a szombatot, azért ád ő néktek hatodnapon két napra való kenyeret. Maradjatok veszteg, ki-ki a maga helyén, senki se menjen ki az ő helyéből a hetedik napon!

30 És nyugszik vala a nép a hetedik napon.

31 Az Izráel háza pedig mánnak nevezé azt, olyan vala az, mint a kóriándrom magva, fehér, és íze, mint a mézes pogácsáé. 4Móz 11,7

32 És monda Mózes: Ezt parancsolja az Úr: Egy teljes ómernyit tartsatok meg abból maradékaitok számára, hogy lássák a kenyeret, amellyel éltettelek titeket a pusztában, mikor kihoztalak titeket Egyiptom földéről!

33 Áronnak pedig monda Mózes: Végy egy edényt, és tégy bele egy teljes ómer mánt, és tedd azt az Úr eleibe, hogy megtartassék maradékaitok számára!

34 Amint parancsolta vala az Úr Mózesnek, eltevé azt Áron a bizonyságtétel ládája elé, hogy megtartassék.

35 Az Izráel fiai pedig negyven esztendőn át evék a mánt, míg lakóföldre jutának. Mánt evének mindaddig, míg a Kánaán földjének határához jutának. Józs 5,12

36 Az ómer pedig az éfának tizedrésze.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában