EZÉKIEL KÖNYVE

23. fejezet

Izráel és Júda paráználkodása a pogányokkal

1 És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván:

2 Embernek fia! Volt két asszony, egy anyának leányai.

3 És paráználkodának Egyiptomban, ifjúságukban paráználkodtak, ott szorongatták emlőjüket, ott nyomogatták szűzi keblüket.

4 És nevük: Oholá a nagyobbik, és húga Oholibá. És lőnek enyémekké, és szülének fiakat és leányokat. Ami pedig a nevüket illeti: Samaria az Oholá, és Jeruzsálem az Oholibá.

5 És paráználkodék Oholá oldalamon, és fölgerjede szeretőihez, a közeli asszíriabeliekhez, Ez 16,32

6 kik kék bíborba öltözöttek, helytartók és fejedelmek, kívánatos ifjak mindnyájan, lovagok, lovakon ülők.

7 És nékik adá magát paráznaságaiban, Asszíria válogatott ifjainak. És mindazoknál, kikhez felgerjede, minden ő bálványaikkal megfertőzteté magát.

8 De az egyiptombeliektől való paráznaságait is el nem hagyá, mert vele háltak ifjúságában, s ők nyomogatták szűzi kebelét, és kiöntötték őreá paráznaságukat. Ez 20,8

9 Ennek okáért adtam őt szeretőinek kezébe, Asszíria fiainak kezébe, kikhez fölgerjedett. 2Kir 17,6

10 Azok feltakarák szemérmét, fiait és leányit elvivék, s magát fegyverrel ölék meg, úgy hogy híre-neve lőn az asszonyoknál, s ítéletet cselekedének rajta.

11 És látá húga, Oholibá, és még gonoszabbul folytatá bujálkodását amannál, és paráznaságait nénje paráználkodásainál. Ez 16,51; Jer 3,8.11

12 Asszíria fiaihoz fölgerjedt, közeli helytartókhoz s fejedelmekhez, teljes szépségben öltözőkhöz, lovagokhoz, lovakon ülőkhöz, kik mindnyájan kívánatos ifjak. 2Kir 16,7; 10-18

13 És látám, hogy megfertőztette magát. Egy az útjuk kettőjüknek.

14 És még szaporítá paráznaságait, és láta férfiakat bevésve a falon, a káldeusok képeit, bevésve vörös festékkel,

15 kik övet viseltek derekukon, csomós süvegeket fejükön, olyanok mind, mint a szekérről harcolók, hasonlók Bábel fiaihoz, kiknek szülőföldje Káldea.

16 És fölgerjedt hozzájuk szemei nézésében, s bocsáta követeket hozzájuk Káldeába.

17 És eljövének őhozzá Bábel fiai a szerelem ágyasházába, s megfertőzteték őt paráznaságukkal, úgyhogy tisztátalan lett miattuk, s ekkor lelke eltávozék tőlük.

18 És mikor feltakarta paráznaságait, és feltakarta szemérmét, eltávozék az én lelkem őtőle, amint az ő nénjétől lelkem eltávozott vala. 2Kir 17,18.20

19 És megsokasítá paráznaságait, megemlékezvén ifjúságának napjairól, mikor Egyiptom földjén paráználkodott.

20 És fölgerjede azok bujálkodóihoz, kiknek teste olyan, mint a szamarak teste, és folyásuk, mint lovak folyása.

21 És megemlékezél ifjúságod fajtalankodására, mikor ők, az egyiptomiak, nyomogatták kebledet, hogy szorongassák ifjúságod emlőit.

Az Isten iránti hűtlenség büntetése

22 Ennek okáért Oholibá, így szól az Úr Isten: Ímé, én feltámasztom a te szeretőidet ellened, kiktől pedig eltávozott lelked, s reád hozom őket mindenfelől.

23 Babilon fiait és minden káldeabelit, Pekódot és Soát és Koát, Asszíria minden fiát ővelük, kívánatos ifjakat, helytartókat s fejedelmeket, mindnyájukat, szekérről harcolókat s előkelőket és lovakon ülőket, mindnyájukat. 2Kir 24,20; 25,1-10

24 És jőnek reád szekereknek és kerekeknek tömegével s népek sokaságával, nagy és kis pajzzsal és sisakkal körülvesznek téged mindenfelől, s adok nékik hatalmat az ítéletre, s megítélnek téged az ő ítéletük szerint.

25 És megmutatom rajtad féltő szerelmemet, s cselekszenek veled kegyetlenül: orrodat s füleidet elmetélik, s maradékod fegyver miatt hull el, ők fiaidat és leányaidat elviszik, s maradékodat tűz emészti meg.

26 S megfosztanak ruháidtól, és elveszik ékességeidet.

27 És véget vetek fajtalanságodnak s Egyiptom földjéről való paráznaságodnak, s nem emeled föl szemeidet rájuk, s Egyiptomra nem emlékezel többé.

28 Mert így szól az Úr Isten: Ímé, én adlak téged azoknak kezébe, akiket gyűlölsz, azoknak kezébe, akiktől eltávozott lelked.

29 És gyűlölséggel cselekesznek veled, és mindent, mit kerestél, elvesznek tőled, és mezítelen s ruhátalan hagynak, hogy feltakartassék paráznaságaid szemérme. És fajtalanságod s paráználkodásaid

30 hozták ezeket reád, mivelhogy paráználkodtál a pogányok után, mert megfertőztetted magad azok bálványaival.

31 Nénéd útján jártál, azért az ő poharát adom kezedbe. 2Kir 21,13.14

32 Így szól az Úr Isten: Nénéd poharát megiszod, mely mély és széles. Lészen nevetségedre s csúfoltatásodra, hogy sok fér bele.

33 Részegséggel és bánattal megtelsz. Pusztaság és elpusztulás pohara a te nénéd, Samaria pohara!

34 Meg kell innod azt, s fenékig hajtanod. És cserepein rágódni fogsz, emlőidet megszaggatod azokon, mert én szólottam – ezt mondja az Úr Isten.

35 Ennek okáért ezt mondja az Úr Isten: Mivelhogy elfelejtkeztél énrólam, s hátad mögé vetettél engemet, te is hordozd fajtalanságodat és paráznaságaidat! Jer 2,32

36 És monda az Úr nékem: Embernek fia! Avagy nem ítéled-é Oholát és Oholibát? Hirdesd nékik utálatosságaikat! Ez 20,4; 22,2-5

37 Mert házasságot törtek, és vér van kezeiken, és bálványaikkal törtek házasságot, és fiaikat is, kiket szültek vala nékem, tűzben nékik áldozák azok eledeléül. Zsolt 106,37.38

38 Sőt ezt is cselekedték velem: megfertőzteték az én szent helyemet azon a napon, és szombatimat megszentségteleníték.

39 És mikor megölték fiaikat az ő bálványaiknak, bemenének az én szenthelyembe azon a napon, hogy megszentségtelenítsék, és ímé, így cselekedtek az én házamban. 2Kir 21,4-7

40 Sőt elküldöttek messzünnen jövő emberekhez, kikhez követség küldetett, és ímé, eljövének, akiknek kedvéért megmosódál, kendőzéd szemeidet, és fölékesítéd magad ékességgel. 2Kir 16,8-18

41 És ültél pompás kerevetre, s terített asztal vala az előtt, és az én füstölő szeremet és olajomat arra tevéd.

42 És lőn ott örvendező sokaságnak zaja. És küldöttek az emberek sokaságából való férfiakhoz, hozatának ivótársakat a pusztából, és ezek adának karpereceket az ő kezeikre és ékes koronát fejükre.

43 És mondék: Még az elaggott is házasságot tör? Most már paráznaságod fog paráználkodni, és úgy lőn.

44 És bemenének hozzá, mint ahogy a parázna asszonyhoz bemennek, így mentek be Oholához és Oholibához, e fajtalan asszonyokhoz.

45 És igaz férfiak, ezek ítélik meg őket a házasságtörők és vérontók ítéletével, mert házasságtörők és vér van kezeiken. Ez 16,38

46 Mert így szól az Úr Isten: Hozzanak rájuk gyülekezetet, és adják őket bántalmazásra és ragadományra!

47 És kövezze meg őket a gyülekezet, és vagdalják össze őket fegyvereikkel! Fiaikat és leányaikat öljék meg, és házaikat tűzzel égessék meg!

48 És megszüntetem a fajtalanságot a földről, és tanul minden asszony, és nem cselekesznek a ti fajtalanságotok szerint.

49 És reátok vetik fajtalanságotokat, s bálványaitok vétkeit viselitek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr Isten.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában