2Krónika

24. fejezet

Joás király dicséretes tettei

1 Hét esztendős vala Joás, mikor uralkodni kezde, és uralkodék Jeruzsálemben negyven esztendeig. Az ő anyjának neve Sibia vala (Beersebából). 2Kir 11,21; 12,1

2 És cselekedék Joás az Úr előtt kedves dolgot Jójada papnak teljes életében.

3 Vett pedig néki Jójada két feleséget, és nemze fiakat és leányokat.

4 Ezek után elvégezé magában Joás, hogy megújítja az Úrnak házát.

5 És összehívatá a papokat és a lévitákat, és monda nékik: Menjetek el a Júda városaiba, és szedjetek az Izráel népétől fejenként pénzt, hogy a ti Istenetek háza esztendőnként kijavíttassék! Ti pedig siessetek e dologgal! De a léviták nem sietének.

6 Akkor hívatá a király Jójadát, a papi fejedelmet, és monda néki: Miért nem gondoltál a lévitákra, hogy behozzák Júdából és Jeruzsálemből az ajándékot, amelyet rendelt Mózes, az Úr szolgája és az Izráel gyülekezete a gyülekezet sátorához? 2Móz 30,11-16

7 Mert az istentelen Athália és az ő fiai elpusztították az Isten házát, és mindazt, ami az Úr házának vala szentelve, a bálványokra költötték. 2Krón 22,3.10

8 És mikor parancsolt a király, csinálának egy ládát, melyet az Úr házának kapuja előtt helyezének el kívül.

9 És kihirdeték Júdában és Jeruzsálemben, hogy hozzák el az Úrnak az ajándékot, amelyet az Isten szolgája, Mózes parancsolt a pusztában Izráelnek.

10 Akkor a vezérek mindnyájan és az egész nép örömmel vivék az ő ajándékaikat, és veték a ládába, míg megtelék.

11 És időnként a léviták által elviteték a ládát a király gondviselőjéhez, és mikor látták, hogy sok pénz van benne, eljövén a király íródeákja és a főpap választott embere, kiüríték a ládát, s azután ismét visszavitték helyére. Ezt művelék időnként, és nagy összeg pénzt gyűjtének.

12 És adá azt a király és Jójada az Úr háza körül való munka felügyelőjének. És fogadának favágókat és ácsokat az Úr házának újítására, vas- és rézműveseket is az Úr házának megerősítésére.

13 Munkálkodának azért a művesek, és az ő kezük által a kijavítás előrehaladt, s az Úrnak házát előbbi állapotába helyezék, és megerősíték azt.

14 Mikor pedig elvégezték, a megmaradt pénzt vivék a királynak és Jójadának, melyből csinálának az Úr háza számára edényeket, az isteni tisztelet és áldozat számára kanalakat s arany- és ezüstedényeket. És áldozának vala égőáldozatokkal szüntelen az Úrnak házában Jójadának teljes életében. 2Krón 23,18-20

15 Megvénhedék pedig Jójada, és megelégedvén életével, meghala. Százharminc esztendős korában hala meg.

16 És eltemeték őt a Dávid városában a királyok között, mivel kedves dolgot cselekedett vala Izráelben mind Istennel s mind az ő házával.

Joás bálványozása

17 Minekutána pedig meghala Jójada, eljövének a Júda fejedelmei, és meghajták magukat a király előtt. A király pedig hallgatott reájuk.

18 És elhagyák az Úrnak, atyáik Istenének házát, és szolgálának az Aseráknak és bálványoknak, mely vétkük miatt lőn az Úrnak haragja Júda és Jeruzsálem ellen. 2Krón 21,11

19 És külde hozzájuk prófétákat, hogy visszatérítenék őket az Úrhoz, akik bizonyságot tevének ellenük, de nem hallgattak reájuk.

20 Az Isten lelke pedig felindítá Zakariást, a Jójada pap fiát, aki felálla a nép között, és monda nékik: Ezt mondja az Isten: Miért szegtétek meg az Úrnak parancsolatait? Mert az nem használ néktek. Ha elhagytátok az Urat, ő is elhagy titeket.

21 Amazok pedig reátámadván, ott az Úr háza pitvarában* megkövezék őt a király parancsolatából. Mt 23,35

22 És nem emlékezék meg Joás király a jótéteményről, amellyel annak atyja, Jójada vala őhozzá éltében, hanem megöleté a fiát. Mikor pedig meghalna, ezt mondá: Látja az Úr, és bosszút áll! 2Krón 23,1-11

Joás büntetése és halála

23 És már az esztendő elmúltával feljöve ellene Szíria királyának serege, és méne Júdára és Jeruzsálemre, és kiirtották a népnek minden vezéreit a nép közül, és minden zsákmányukat küldék Damaszkuszba a királynak.

24 Mert noha kevés emberrel jött vala rájuk a szíriabeli had, mindazáltal az Úr kezükbe adá Júdának nagy seregét, mivel az Urat, atyáiknak Istenét elhagyták. És Joáson is bosszút állának.

25 És mikor tőle elmentek (súlyos betegségben hagyták hátra), pártot ütének ellene az ő szolgái a Jójada pap fiának haláláért, és megölék őt ágyában, és meghala. És eltemeték őt a Dávid városában, de nem temeték őt a királyok sírjába.

26 Ezek ütöttek ellene pártot: Zabád, az ammonbeli Simeát asszony fia és Józabád, a moábbeli Simrith fia.

27 Az ő fiai és alatta az adónak megszaporodása s az Isten házának kijavítása, ímé, meg vannak írva a királyok könyvének magyarázatában. Uralkodék helyette az ő fia, Amásia. 2Kir 12,1-18

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában