5Mózes

10. fejezet

Az új törvénytáblák

1 Abban az időben monda az Úr nékem: Faragj magadnak két kőtáblát, az előbbiekhez hasonlókat, és jöjj fel hozzám a hegyre, és csinálj faládát! 2Móz 34,1; 2Móz 25,10

2 És felírom a táblákra azokat az igéket, amelyek az előbbi táblákon valának, amelyeket széttörtél. És tedd azokat a ládába!

3 Csinálék azért ládát sittimfából, és faragék két kőtáblát is, az előbbiekhez hasonlókat, és felmenék a hegyre, és a két kőtábla kezemben vala.

4 És felírá a táblákra az előbbi írás szerint a tíz igét, amelyeket szólott vala az Úr tihozzátok a hegyen a tűznek közepéből a gyülekezésnek napján, és átadá az Úr azokat nékem. 2Móz 19,16-20

5 Akkor megfordulék, és alájövék a hegyről, és betevém a táblákat a ládába, amelyet csináltam vala, hogy ott legyenek, amiképpen az Úr parancsolta vala nékem. 2Móz 25,16; 1Kir 8,9

6 Izráel fiai pedig elindulának Beeróthból, amely a Jákán fiaié, Moszérába. Ott halt meg Áron, és ugyanott el is temetteték, és Eleázár, az ő fia lőn pappá helyette. 4Móz 33,30.38

7 Innét indulának Gudgódba, Gudgódból pedig Jotbatába, bővízű patakok földjére. 4Móz 33,32.33

8 Abban az időben választá ki az Úr a Lévi törzsét, hogy hordozza az Úr szövetségének ládáját, és hogy az Úr előtt álljon, és néki szolgáljon, és hogy áldjon az ő nevében mind e napig. 4Móz 6,23-27

9 Ezért nem volt része és öröksége a Lévinek az ő atyafiaival. Az Úr az ő öröksége, amiképpen megmondotta vala néki az Úr, a te Istened. 4Móz 18,20; 5Móz 18,1; Ez 44,28

10 Én pedig ott állottam a hegyen, mint az előbbi napokban negyven nap és negyven éjjel. És meghallgata engem az Úr akkor is, és nem akara téged elveszteni az Úr. 5Móz 9,18.19

11 És monda az Úr nékem: Kelj fel, menj és járj a nép előtt, hogy bemenjenek, és bírják a földet, amely felől megesküdtem az ő atyáiknak, hogy nékik adom! 2Móz 32,34

Mit kíván az Úr Izráeltől?

12 Most pedig, óh, Izráel! Mit kíván az Úr, a te Istened tőled? Csak azt, hogy féljed az Urat, a te Istenedet, hogy minden ő útjain járj, és szeresd őt, és tiszteljed az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből, 5Móz 6,5

13 megtartván az Úrnak parancsolatait és rendeléseit, amelyeket én ma parancsolok néked, hogy jól legyen dolgod!

14 Ímé, az Úréi, a te Istenedéi az egek és az egeknek egei, a föld és minden, ami rajta van.

15 De egyedül a ti atyáitokat kedvelte az Úr, hogy szeresse őket és az ő magvukat. Titeket választott ki őutánuk minden nép közül, amint e mai napon is látszik.

A szív körülmetélése

16 Metéljétek azért körül a ti szíveteket, és ne legyetek ezután keménynyakúak, Jer 4,4; 2Móz 32,7-9

17 mert az Úr, a ti Istenetek, isteneknek Istene és uraknak Ura. Nagy, hatalmas és rettenetes Isten, aki nem személyválogató, sem ajándékot el nem fogad. 2Krón 19,7

18 Igazságot szolgáltat az árvának és az özvegynek, szereti a jövevényt, adván néki kenyeret és ruházatot.

19 Szeressétek azért a jövevényt, mert ti is jövevények voltatok Egyiptom földjén.

20 Az Urat, a te Istenedet féljed, őt tiszteljed, őhozzá ragaszkodjál, és az ő nevére esküdjél! 5Móz 6,13; Mt 4,10

21 Ő a te dicséreted, és a te Istened, aki azokat a nagy és rettenetes dolgokat cselekedte veled, amelyeket láttak a te szemeid.

22 A te atyáid hetvenen mentek vala alá Egyiptomba, most pedig az Úr, a te Istened megsokasított téged, mint az égnek csillagait. 1Móz 46,27

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában