A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL

1. fejezet

Krisztus az Isten Fia és az angyaloknál feljebbvaló

1 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk Fia által, 4Móz 12,6.7

2 akit tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette, Jn 1,1.3; Kol 1,16

3 aki az ő dicsőségének visszatükröződése és az ő valóságának képmása, aki hatalma szavával fenntartja a mindenséget, aki minket bűneinktől megtisztítván, üle a Felségnek jobbjára a magasságban. 2Kor 4,4; Jn 1,29; Mk 16,19; Fil 2,9.11

4 Annyival kiválóbb lévén az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt azoknál. Zsid 5,5

5 Mert kinek mondotta valaha az angyalok közül: Én Fiam vagy te, én ma szültelek téged – és ismét –: Én leszek néki Atyja, és ő lesz nékem Fiam? Zsolt 2,7; 2Sám 7,14

6 Viszont mikor behozza az ő elsőszülöttét a világba, így szól: És imádják őt az Istennek minden angyalai. Zsolt 97,7; Jel 5,11-13

7 És bár az angyalokról így szól: Ki az ő angyalait szelekké teszi, és az ő szolgáit tűz lángjává. Zsolt 104,4

8 Ámde a Fiúról így: A te királyi széked, óh, Isten, örökkön-örökké. Igazságnak pálcája a te országodnak pálcája. Róm 9,5

9 Szeretted az igazságot, és gyűlölted a hamisságot: annak okáért felkent téged az Isten, a te Istened, örömnek olajával a te társaid felett. Zsolt 45,8

10 És: Te, Uram, kezdetben alapítottad a földet, és a te kezeidnek művei az egek. Zsolt 102,26.27

11 Azok elvesznek, de te megmaradsz, és mindazok, mint a ruha megavulnak.

12 És palástként összehajtod azokat, és elváltoznak, te pedig ugyanaz vagy, és a te esztendeid el nem fogynak.

13 Melyik angyalnak mondotta pedig valaha: Ülj az én jobb kezem felől, míglen ellenségeidet lábaidnak zsámolyává teszem? Zsolt 110,1

14 Avagy nem szolgáló lelkek-é mindazok, elküldve szolgálatra azokért, akik örökölni fogják az üdvösséget?

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában