PÁL LEVELE AZ EFÉZUSBELIEKHEZ

2. fejezet

Az ember nyomorúsága Krisztuson kívül, a hívők boldogsága a Krisztus egyházában

1 Titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, Ef 1,20; Kol 2,13

2 melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik, Ef 6,12; Tit 3,3; Róm 12,2; 2Kor 4,4; Mt 12,24; 1Kor 2,12; 1Jn 4,6; Ésa 1,2-4; Róm 2,8; 11,30

3 akik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratát, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint egyebek is. Kol 3,5.6; Róm 1,18; 3,9-18; 7,14; 2Pt 2,18; Gal 5,16; Róm 7,23.24; 11,32; Gal 3,22

4 De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az ő nagy szerelméből, mellyel minket szeretett, Ef 1,7; Mik 7,18; Róm 5,8; Jn 3,16

5 minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal. (Kegyelemből tartattatok meg!) Ef 1,23; Róm 8,17; Kol 2,13; Róm 5,10

6 És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban, Ef 1,20; 2Kor 4,14; 2Tim 2,12

7 hogy megmutassa a következendő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. 1Jn 3,1; Róm 9,23; 2,4; Tit 3,4

8 Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez. Róm 3,25.30; Gal 2,16

9 Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. Tit 3,5; Róm 3,28; 9,32; Gal 2,16; 3,2; Róm 10,3; 2,14; 3,27

10 Mert az ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Zsolt 100,3; Tit 2,14; 3,5; 2Kor 5,17; Gal 6,15; Róm 8,1.2; Jn 3,5.6; Fil 2,13

11 Annak okáért emlékezzetek meg arról, hogy egykor ti a testben pogányok, kiket körülmetéletlenségnek nevez vala amaz úgynevezett s a testen kézzel megcsinált körülmetélkedés, 1Kor 12,2; Róm 2,28; Fil 3,3; Kol 2,11; Jer 9,25.26

12 hogy ti, mondom, abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izráel társaságától idegenek és az ígéret szövetségeitől távolvalók, reménységetek nem vala, és Isten nélkül valók voltatok e világon. Róm 1,16; 3,1-2; 9,4-6; Kol 1,21; ApCsel 3,25; 14,15; 1Móz 32,28; 35,10; 1Móz 26,2-5; 28,13-15; 1Thessz 4,13

13 Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által.

14 Mert ő a mi békességünk, ki eggyé tette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat, ApCsel 10,35.36; Ésa 49,6; Mik 5,5; Ésa 9,6.7; Kol 3,11; Gal 3,28; Jn 10,16

15 az ellenségeskedést az ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén, hogy ama kettőt egy új emberré teremtse ő magában, békességet szerezvén. Kol 2,14; 1,21-22; Gal 3,13; Róm 3,21.22; 8,4; Mt 5,17; Róm 7,1-6; Gal 6,15; 3,28; 5,6

16 És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést. ApCsel 10,28; Kol 1,20; Róm 5,10; 2Kor 5,18.20; 1Kor 10,17; Kol 3,15

17 És eljövén, békességet hirdetett néktek: a távol valóknak és a közel valóknak. Jn 14,27; Ésa 57,19

18 Mert őáltala van menetelünk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához. Róm 5,2; 1Pt 3,18

19 Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek, Ef 2,12; Fil 3,20; ApCsel 7,6.29; Róm 3,29; 4,10-12; Gal 6,16; 1Tim 3,15; Zsid 3,5-6

20 kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus, Ésa 28,16; Zsolt 118,22; Kol 2,6.7; 1Kor 3,10.12.14; Mt 21,42

21 akiben az egész épület szép renddel rakattatván, nevekedik szent templommá az Úrban, Ef 4,15.16; 1Pt 2,5; 1Kor 3,16

22 akiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a Lélek által. 2Kor 6,16

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában