JÁNOS EVANGYÉLIOMA

14. fejezet

Jézus búcsúbeszédei. A Szentlelket ígéri

1 Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem!

2 Az én Atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek.

3 És ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Jn 12,26; 17,24; 1Thessz 4,17

4 És hogy hová megyek én, tudjátok, az utat is tudjátok.

5 Monda néki Tamás: Uram, nem tudjuk hová mégy. Mi módon tudhatjuk azért az utat?

6 Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanem ha énáltalam.

7 Ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én Atyámat is, és mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt.

8 Monda néki Filep: Uram, mutasd meg nékünk az Atyát, és elég nékünk!

9 Monda néki Jézus: Annyi idő óta veletek vagyok, és még sem ismertél meg engem, Filep? Aki engem látott, látta az Atyát. Mi módon mondod azért te: Mutasd meg nékünk az Atyát? Jn 12,45

10 Nem hiszed-é, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van? A beszédeket, amelyeket én mondok néktek, nem magamtól mondom, hanem az Atya, aki énbennem lakik, ő cselekszi e dolgokat. Jn 10,38; 17,21; Jn 12,49

11 Higgyetek nékem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van, ha pedig nem, magukért a cselekedetekért higgyetek nékem!

12 Bizony, bizony mondom néktek: Aki hisz énbennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem, és nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én Atyámhoz megyek.

13 És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban. Jn 15,7.16; 16,23.24; Mt 7,7; Mk 11,24

14 Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt.

15 Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok!

16 És én kérem az Atyát, és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké.

17 Az igazságnak ama Lelkét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt, és nem ismeri őt; de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad.

18 Nem hagylak titeket árvákul, eljövök tihozzátok.

19 Még egy kevés idő, és a világ nem lát engem többé, de ti megláttok engem, mert én élek, ti is élni fogtok.

20 Azon a napon megtudjátok majd ti, hogy én az én Atyámban vagyok, és ti énbennem, és én tibennetek. Jn 17,21.23

21 Aki ismeri az én parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.

22 Monda néki Júdás (nem az Iskáriótes): Uram, mi dolog, hogy nékünk jelented ki magadat, és nem a világnak?

23 Felele Jézus és monda néki: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk.

24 Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet. És az a beszéd, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki küldött engem. Jn 7,16

25 Ezeket beszéltem néktek, amíg veletek valék.

26 Ama vigasztaló pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. Jn 15,26; 16,7

27 Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek, nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!

28 Hallottátok, hogy én azt mondtam néktek: Elmegyek, és eljövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örvendeznétek, hogy azt mondtam: Elmegyek az Atyához, mert az én Atyám nagyobb nálamnál. Jn 14,3

29 És most mondtam meg néktek, mielőtt meglenne: hogy amikor majd meglesz, higgyetek. Jn 13,19

30 Nem sokat beszélek már veletek, mert jön a világ fejedelme, és énbennem nincsen semmije.

31 De hogy megtudja a világ, hogy szeretem az Atyát, és úgy cselekszem, amint az én Atyám parancsolta nékem, keljetek fel, menjünk el innen.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában