PÁL II. LEVELE A KORINTHUSBELIEKHEZ

4. fejezet

Pál az evangéliumot becsületesen prédikálja és annak erejét megpróbáltatásaival bizonyítja

1 Annak okáért, mivelhogy ilyen szolgálatban vagyunk, amint a kegyelmet nyertük, nem csüggedünk el, 2Kor 3,6; 1Kor 7,25

2 hanem lemondtunk a szégyen takargatásáról, mint akik nem járunk ravaszságban, és nem is hamisítjuk meg az Isten igéjét, de a nyilvánvaló igazsággal kelletjük magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt. 1Thessz 2,5; 2Kor 2,17

3 Ha mégis leplezett a mi evangéliumunk, azoknak leplezett, akik elvesznek, 1Kor 1,18

4 akikben e világ Istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe. Zsid 1,3; Kol 1,15

5 Mert nem magunkat prédikáljuk, hanem az Úr Jézus Krisztust, magunkat pedig mint a ti szolgáitokat a Jézusért. 2Kor 1,24; 1Kor 2,2

6 Mert az Isten, aki szólt: sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arcán való világoltatása végett. 1Móz 1,2.3; 2Pt 1,19

7 Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy amaz erőnek nagy volta Istené legyen, és nem magunktól való. 2Kor 5,1; 1Kor 2,5

8 Mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szoríttatunk; kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe; 2Kor 1,8; 7,5; 1Kor 1,11

9 üldöztetünk, de el nem hagyatunk; tiportatunk, de el nem veszünk. Zsolt 37,24.33; Mik 7,7-9

10 Mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy a Jézusnak élete is látható legyen a mi testünkben. Róm 8,17; Gal 6,17

11 Mert mi, akik élünk, mindenkor halálra adatunk a Jézusért, hogy a Jézus élete is látható legyen a mi halandó testünkben. Zsolt 44,23; Róm 8,36

12 Azért a halál mibennünk munkálkodik, az élet pedig tibennetek. 1Kor 4,9

13 Mivelhogy pedig a hitnek mibennünk is ugyanaz a lelke van meg, amint írva van: Hittem és azért szóltam; hiszünk mi is, és azért szólunk. Zsolt 116,10

14 Tudván, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, Jézus által minket is feltámaszt, és veletek együtt előállít. ApCsel 3,15; 1Thessz 4,16.17

15 Mert minden tiérettetek van, hogy a kegyelem sokasodva sokak által a hálaadást bőségessé tegye az Isten dicsőségére. Róm 5,15

16 Azért nem csüggedünk, sőt ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról napra újul. 1Pt 4,1; Ef 3,16; Róm 6,6; Kol 3,10

17 Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nékünk, Zsolt 30,6; 1Pt 1,6; Róm 8,18

18 mivelhogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók. Róm 8,24.25

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában