Ésaiás

1. fejezet

Izráel elpártolása és büntetése

1 Ésaiásnak, Ámós fiának látása, melyet látott Júda és Jeruzsálem felől, Uzziásnak, Jóthámnak, Akháznak és Ezékiásnak, a Júda királyainak napjaiban. 2Kir 15,1-7; 2Krón 26; Hós 1,1; Mik 1,1

2 Halljátok egek, és vedd füleidbe föld! Mert az Úr szól: Fiakat neveltem, s méltóságra emeltem, és ők elpártolának tőlem. 5Móz 32,1; 9-18; Mik 1,2; Jer 2,12

3 Az ökör ismeri gazdáját, és a szamár az ő urának jászlát, Izráel nem ismeri, az én népem nem figyel reá. Jer 8,7; Zsolt 32,9

4 Oh, gonosz nemzetség, hamissággal megterheltetett nép, gonosz mag, nemtelen fiak! Elhagyták az Urat, megutálták az Izráel Szentjét, és elfordultak tőle. Ésa 30,9; Mt 3,7

5 Miért ostorozzalak tovább, holott a bűnt növelitek? Minden fej beteg, és minden szív erőtelen. Jer 8,18

6 Tetőtől talpig nincs e testben épség, csupa seb és dagadás és kelevény, amelyeket ki sem nyomtak, be sem kötöztek, olajjal sem lágyítottak. Jer 30,12.13

7 Országtok pusztaság, városaitokat tűz perzselé föl, földeteket szemetek láttára idegenek emésztik, és pusztaság az, mint ahol idegenek dúltak. 5Móz 28,51.52

8 És úgy maradt a Sion leánya, mint kunyhó a szőlőben, mint kaliba az ugorkaföldön, mint megostromlott város. Ésa 17,9

9 Ha a Seregeknek Ura valami keveset meg nem hagyott volna bennünk, úgy jártunk volna, mint Sodoma, és Gomorához volnánk hasonlók. 1Móz 19,24.25; JSir 3,22; Róm 9,29

Felhívás valódi megtérésre

10 Halljátok az Úrnak beszédét, Sodoma fejedelmei, és vedd füleidbe Istenünk tanítását, Gomora népe! Ésa 3,10; Jer 23,14; Mt 11,23; Lk 10,12

11 Mire való nékem véres áldozataitoknak sokasága? – ezt mondja az Úr. Megelégeltem a kosok egészen égő áldozatait és a hizlalt barmok kövérét. S a tulkok, bárányok és bakok vérében nem gyönyörködöm. Ám 5,21-24; Mik 6,6-8; Jer 6,20; 7,21; Hós 6,6; Zsolt 50,8-12; 51,18.19; 1Sám 15,22

12 Ha eljöttök, hogy színem előtt megjelenjetek, ki kívánja azt tőletek, hogy pitvarimat* tapossátok?

13 Ne hozzatok többé hazug ételáldozatot, a jó illattétel utálat előttem. Újhold, szombat s ünnepre felhívás? Bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek. Ésa 66,3.4

14 Újholdjaitokat és ünnepeiteket gyűlöli lelkem, terhemre vannak, elfáradtam viselni.

15 És ha kiterjesztitek kezeiteket, elrejtem szemeimet előletek, sőt ha megsokasítjátok is az imádságot, én meg nem hallgatom: vérrel rakvák kezeitek. Ésa 59,1-3; Péld 1,24-28; 3Móz 20,4

16 Mosódjatok, tisztuljatok meg, távoztassátok el szemeim elől cselekedeteitek gonoszságát, szűnjetek meg gonoszt cselekedni! Jer 4,14; 2Kor 7,1; Jak 4,8

17 Tanuljatok jót tenni! Törekedjetek igazságra, vezessétek jóra az erőszakoskodót, pártoljátok az árvák és özvegyek ügyét! Jer 22,3

Ígéret és fenyegetés

18 No, jertek, törvénykezzünk! – azt mondja az Úr. Ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Mik 6,2

19 Ha engedelemmel hallgatándotok, e föld javaival éltek. 3Móz 26,3-12

20 És ha vonakodtok, sőt pártot üttök, fegyver emészt meg – mert az Úr szája szólt. 3Móz 26,14-33

21 Mint lett paráznává a hív város! Teljes vala jogossággal, igazság lakozott benne, és most gyilkosok! Ésa 5,4; Jer 2,21

22 Ezüstöd salakká lett, tiszta borod vízzel elegyítve.

23 Fejedelmid megátalkodottak, és lopóknak társai. Mind szereti az ajándékot, és vesztegetést hajhász, árvát nem pártolnak, és az özvegy ügye nem kerül eléjük. Jer 5,27-29; Zak 7,10

24 Ezért azt mondja az Úr, a Seregeknek Ura, Izráel erős Istene: Jaj! Mert vigasztalást veszek háborgatóimon, és bosszút állok ellenségimen. 5Móz 32,40-42

25 És kezemet ellened fordítom, és kiolvasztom mintegy lúggal salakodat, és eltávolítom minden ólmodat. Ésa 4,3; Ez 22,18-22

26 És adok néked oly bírákat, mint régen, és oly tanácsosokat, mint kezdetben, s ekkor azt mondják tenéked: Ez igaz város, ez hív város. Ésa 4,2; Zak 8,3

27 Sion jogosság által váltatik meg, és megtérői igazság által. Ésa 9,7

28 De elvesznek a bűnösök és gonoszok egyetemben, s megemésztetnek, akik az Urat elhagyták. Jób 31,3; Zsolt 1,6; 73,27

29 Mert szégyen éri őket a cserfákért, amelyekben gyönyörködétek, és pirulni fogtok a kertek miatt, amelyeket kedveltek. Ez 20,28

30 És hasonlatosok lesztek az elhullott levelű terpentinfához, és a víz nélkül való kerthez.

31 És csepűvé lesz az erős, és munkája szikrává: mindketten égni fognak, és oltójuk nem lészen.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában