PÁL LEVELE A FILIPPIBELIEKHEZ

3. fejezet

Óvás azoktól, akik félrevezetnek. Jézus Krisztus ismerete és a hitből való igazság

1 Továbbá, atyámfiai, örüljetek az Úrban! Ugyanazokat írni néktek én nem restellem, tinéktek pedig bátorságos. Fil 4,4; Gal 5,22

2 Őrizkedjetek az ebektől, őrizkedjetek a gonosz munkásoktól, őrizkedjetek a megmetélkedéstől! Fil 1,15-18; Zsolt 22,17.21; Ésa 56,11; 66,3; Péld 26,11; Jel 22,15; 5Móz 10,16; 23,18; Mt 7,6; 15,26; 2Kor 11,13; Gal 5,11.12; Jer 4,4; Ef 2,11; Róm 2,25-29; 16,17

3 Mert mi vagyunk a körülmetélkedés, akik lélekben szolgálunk az Istennek, és a Krisztus Jézusban dicsekedünk, és nem a testben bizakodunk, Kol 2,11; Zsid 7,16; 9,9.14; Róm 4,11; 8,9.13-15.26.27; 12,1; 1Kor 3,16.17; 6,19; Jn 4,23.24; 6,63; 2Kor 11,18

4 jóllehet énnékem van bizakodásom test szerint is. Ha bárki más mer testben bizakodni, én sokkal inkább. Gal 2,15; Róm 3,1.2; 2Kor 11,21

5 Körülmetéltettem nyolcadnapon, Izráel nemzetségéből, Benjámin törzséből való vagyok, zsidókból való zsidó, törvény tekintetében farizeus, 2Kor 11,22; ApCsel 23,6; 26,5; 1Móz 17,9-14; 35,16-20; Róm 9,7-11; 1Sám 9,1.2; Róm 11,1; Gal 1,14

6 buzgóság tekintetében az egyházat üldöző, a törvénybeli igazság tekintetében feddhetetlen voltam. ApCsel 9,1.2; 1Kir 19,10; Zsolt 69,10; 1Kor 15,9; Lk 1,6

7 De amelyek nékem egykor nyereségek valának, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem. Fil 1,21; Mt 13,44-46; Róm 3,1.2; 9,4; 2,17.23

8 Sőt annak felette most is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, akiért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem. Ésa 53,11; Gal 6,13.14

9 És találtassam őbenne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján, Róm 1,17; 5,9-11; 3,21.22; 8,4.17.30; 9,30.31; 10,5-11; 4,3.5; 2Kor 5,17; Gal 2,16.20

10 hogy megismerjem őt és az ő feltámadásának erejét és az ő szenvedéseiben való részesülésemet, hasonlóvá lévén az ő halálához, Fil 1,29; Gal 4,9; Ef 3,19; 2Kor 4,10.11.16-18; 8,9; 1Kor 15,17; Róm 4,25; 8,17.34; Kol 1,24; 2Tim 2,10

11 ha valami módon eljuthatnék a halottak feltámadására. 2Kor 4,14; Róm 8,29; 1Kor 15,22

12 Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék, hanem igyekezem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Fil 2,3.12; 1Tim 6,12.19; Jer 20,7

13 Atyámfiai, én magamról nem gondolom, hogy már elértem volna.

14 De egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam mögött vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nékik dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. 1Kor 9,24; 2Tim 4,7.8; 2Thessz 2,13.14; Ef 1,18

Intés mennyei polgárokhoz illő életre

15 Valakik annak okáért tökéletesek vagyunk, ilyen értelemben legyünk, és ha valamiben másképpen értetek, az Isten azt is ki fogja jelenteni néktek. Fil 1,6; Ef 4,12-14; 1,17; Kol 1,9; Jn 6,45; Gal 5,25

16 Csakhogy amire eljutottunk, ugyanabban egy szabály szerint járjunk, ugyanazon értelemben legyünk. Fil 1,27; Róm 12,16; Gal 6,16

17 Legyetek én követőim, atyámfiai, és figyeljetek azokra, akik úgy járnak, amiképpen mi néktek példátok vagyunk! 1Kor 4,16; 11,1; 2Kor 9,2

18 Mert sokan járnak másképpen, kik felől sokszor mondtam néktek, most pedig sírva is mondom, hogy a Krisztus keresztjének ellenségei, Fil 3,2; Gal 6,14; Róm 8,7; 3,8

19 kiknek végük veszedelem, kiknek Istenük az ő hasuk, és akiknek dicsőségük az ő gyalázatukban van, kik mindig a földiekkel törődnek. 2Kor 11,15; Róm 16,17.18; 1Kor 6,13; Ésa 3,10; Kol 3,2

20 Mert a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk, Ef 2,6.19; 1Kor 1,7; Kol 1,13; Lk 10,20; 21,28; 1Thessz 1,10; Jn 15,19; Róm 8,18.23

21 ki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez amaz ő hatalmas munkája szerint, mely által maga alá is vethet mindeneket. Róm 8,11; 12,1; 1Kor 6,13; 15,35.36.44.48.50-54; 2Kor 5,1; Zsolt 110,1.2; Mt 22,44

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában