PÁL LEVELE A GALÁCIABELIEKHEZ

2. fejezet

Pál megegyezése az apostolokkal

1 Azután tizennégy esztendő múlva ismét fölmentem Jeruzsálembe Barnabással együtt, elvivén Titust is. ApCsel 15,2

2 Fölmentem pedig kijelentés következtében, és eléjük adtam az evangéliumot, melyet hirdetek a pogányok között, de külön a tekintélyeseknek, hogy valami módon hiába ne fussak, avagy ne futottam légyen.

3 De még a velem levő Titus sem kényszeríttetett a körülmetélkedésre, noha görög vala,

4 tudniillik a belopózkodott hamis atyafiakért, akik alattomban közénk jöttek, hogy kikémleljék a mi szabadságunkat, mellyel bírunk a Krisztus Jézusban, hogy minket szolgákká tegyenek, ApCsel 15,24

5 kiknek egy pillanatra sem adtuk meg magunkat, hogy az evangélium igazsága megmaradjon számotokra.

6 A tekintélyesektől pedig (bárminők valának régen, azzal nem törődöm; Isten nem nézi az embernek személyét), mert velem a tekintélyesek semmit sem közöltek, 5Móz 10,17

7 sőt ellenkezőleg, mikor látták, hogy énreám van bízva a körülmetéletlenség evangéliuma, mint Péterre a körülmetélésé. ApCsel 9,15

8 (Mert aki erős volt Péterben a körülmetélkedés apostolságára, bennem is erős volt a pogányok között.) Róm 15,18.19

9 És elismervén a nékem adatott kegyelmet, Jakab és Kéfás meg János, kik oszlopokul tekintetnek, bajtársi jobbjukat nyújták nékem és Barnabásnak, hogy mi a pogányok között, ők pedig a körülmetélés között prédikáljunk,

10 csakhogy a szegényekről megemlékezzünk. Amit is én igyekeztem megcselekedni.

Pál szemben áll Péterrel, és kiáll a hit által való megigazulás mellett

11 Mikor pedig Péter Antiókhiába jött, szemtől szembe ellene állottam, mivel panasz volt rá.

12 Mert mielőtt némelyek odajöttek Jakabtól, a pogányokkal együtt evett. Mikor pedig odajöttek, félrevonult, és elkülönítette magát, félvén a körülmetélkedésből valóktól.

13 És vele képmutatóskodtak a többi zsidók is, úgyhogy Barnabás szintén elcsábíttatott az ő tettetésük által.

14 De mikor láttam, hogy nem egyenesen járnak az evangélium igazságához képest, mondék Péternek mindnyájuk előtt: Ha te zsidó létedre pogány módra élsz és nem zsidó módra, miként kényszeríted a pogányokat, hogy zsidó módra éljenek?

15 Mi, természet szerint zsidók és nem pogányok közül való bűnösök,

16 tudván azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által, mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hitből és nem a törvény cselekedeteiből. Mivel a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem. Róm 3,20-28

17 Ha pedig Krisztusban keresvén a megigazulást, mi magunk is bűnösöknek találtatunk, avagy Krisztus bűnnek szolgája-é? Távol legyen!

18 Mert, ha amiket elrontottam, azokat ismét fölépítem, önmagamat teszem bűnössé.

19 Mert én a törvény által meghaltam a törvénynek, hogy Istennek éljek. Róm 6,11.14

20 Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. Ef 5,2

21 Nem törlöm el az Isten kegyelmét: mert ha a törvény által van az igazság, tehát Krisztus ok nélkül halt meg. Gal 5,4; Róm 4,14

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában