JÁNOS EVANGYÉLIOMA

10. fejezet

A jó pásztorról és az ő juhairól

1 Bizony, bizony mondom néktek: Aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másunnan hág be, tolvaj az és rabló.

2 Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az.

3 Ennek az ajtónálló ajtót nyit, és a juhok hallgatnak annak szavára, és a maga juhait nevükön szólítja, és kivezeti őket.

4 És mikor kiereszti az ő juhait, előttük megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját.

5 Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegenek hangját.

6 Ezt a példázatot mondá nékik Jézus, de ők nem értették, mi az, amit szól vala nékik.

7 Újra monda azért nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek, hogy én vagyok a juhoknak ajtaja.

8 Mindazok, akik előttem jöttek, tolvajok és rablók, de nem hallgattak rájuk a juhok.

9 Én vagyok az ajtó: ha valaki énrajtam megy be, megtartatik és bejár és kijár majd, és legelőt talál.

10 A tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek.

11 Én vagyok a jó pásztor: a jó pásztor életét adja a juhokért. Ésa 40,11; Ez 34,23; 37,24; 1Jn 3,16

12 A béres pedig és aki nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jőni, és elhagyja a juhokat, és elfut, és a farkas elragadozza azokat, és elszéleszti a juhokat.

13 A béres pedig azért fut el, mert béres, és nincs gondja a juhokra.

14 Én vagyok a jó pásztor, és ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim, Jn 10,27

15 amiként ismer engem az Atya, és én is ismerem az Atyát, és életemet adom a juhokért. Jn 7,29

16 Más juhaim is vannak nékem, amelyek nem ebből az akolból valók, azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra, és lészen egy akol és egy pásztor. Ésa 49,6; Lk 2,30-32; Ef 2,12.13

17 Azért szeret engem az Atya, mert én leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt. Ésa 53,12

18 Senki sem veszi azt el éntőlem, hanem én teszem le azt én magamtól. Van hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni azt. Ezt a parancsolatot vettem az én Atyámtól.

19 Újra hasonlás lőn a zsidók között e beszédek miatt. Jn 7,12; 9,16

20 És sokan mondják vala közülük: Ördög van benne, és bolondozik, mit hallgattok reá? Jn 7,20; 8,48

21 Mások mondának: Ezek nem ördöngösnek beszédei. Vajon az ördög megnyithatja-é a vakok szemeit?

22 Lőn pedig Jeruzsálemben a templomszentelés ünnepe, és tél vala.

23 És Jézus a templomban, a Salamon tornácában jár vala.

24 Körülvevék azért őt a zsidók, és mondának néki: Meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nékünk nyilván!

25 Felele nékik Jézus: Megmondtam néktek, és nem hiszitek. A cselekedetek, amelyeket én cselekszem az én Atyám nevében, azok tesznek bizonyságot rólam. Jn 10,38; Jn 5,36

26 De ti nem hisztek, mert ti nem az én juhaim közül vagytok. Amint megmondtam néktek:

27 Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem. Jn 10,14

28 És én örök életet adok nékik, és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Jn 6,39; 17,12; 18,9; Róm 8,34-39

29 Az én Atyám, aki azokat adta nékem, nagyobb mindeneknél, és senki sem ragadhatja ki azokat az én Atyámnak kezéből.

30 Én és az Atya egy vagyunk. Jn 17,11

31 Ismét köveket ragadának azért a zsidók, hogy megkövezzék őt. Jn 8,59

32 Felele nékik Jézus: Sok jó dolgot mutattam néktek az én Atyámtól. Azok közül melyik dologért köveztek meg engem?

33 Felelének néki a zsidók, mondván: Jó dologért nem kövezünk meg téged, hanem káromlásért, tudniillik hogy te ember létedre Istenné teszed magadat. Jn 5,18; 8,38; Mt 26,65; Fil 2,6

34 Felele nékik Jézus: Nincs-é megírva a ti törvényetekben: Én mondám: Istenek vagytok? Zsolt 82,6

35 Ha azokat isteneknek mondá, akikhez az Isten beszéde lőn (és az írás fel nem bontható),

36 arról mondjátok-é ti, akit az Atya megszentelt és elküldött e világra: Káromlást szólsz – mivelhogy azt mondám: Az Isten Fia vagyok?!

37 Ha az én Atyám dolgait nem cselekszem, ne higgyetek nékem!

38 Ha pedig azokat cselekszem, ha nékem nem hisztek is, higgyetek a cselekedeteknek, hogy megtudjátok és elhiggyétek, hogy az Atya énbennem van, és én őbenne vagyok. Jn 10,25; Jn 14,10.11; 17,21.22

39 Ismét meg akarák azért őt fogni, de kiméne az ő kezükből.

40 És újra elméne túl a Jordánon, arra a helyre, ahol János először keresztelt vala, és ott marada. Jn 1,28; 3,23

41 És sokan menének őhozzá, és mondják vala, hogy: János nem tett ugyan semmi csodát, de mindaz, amit János efelől mondott, igaz vala.

42 És sokan hívének ott őbenne.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában