PÁL I. LEVELE A KORINTHUSBELIEKHEZ

10. fejezet

Óvás testi elbizakodástól és bálványimádástól

1 Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyámfiai, hogy a mi atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek által, 2Móz 13,21-22; 2Móz 14,22

2 és mindnyájan Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben.

3 És mindnyájan egy lelki eledelt ettek, 2Móz 16,14.15

4 és mindnyájan egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, amely követi vala őket, e kőszikla pedig a Krisztus volt. 2Móz 17,6

5 De azoknak többségét nem kedvelé az Isten, mert elhullának a pusztában. Jn 6,49; 4Móz 14,29.35; 26,65

6 Ezek pedig példáink lőnek, hogy mi ne kívánjunk gonosz dolgokat, amiképpen azok kívántak. 4Móz 11,4.33

7 Se bálványimádók ne legyetek, mint azok közül némelyek, amint meg van írva: Leüle a nép enni és inni, és felkelének játszani. 2Móz 20,3; 2Móz 32,6

8 Se pedig ne paráználkodjunk, mint azok közül paráználkodtak némelyek, és elestek egy napon huszonháromezren. 4Móz 25,1; 6-9

9 Se a Krisztust ne kísértsük, amint közülük kísértették némelyek, és elveszének a kígyók miatt. 4Móz 21,5.6

10 Se pedig ne zúgolódjatok, miképpen őközülük zúgolódának némelyek, és elveszének a pusztító által. 4Móz 14,2.8.29.36; Zsid 3,11.17

11 Mindezek pedig példaképpen estek rajtuk, megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett.

12 Azért aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék. Róm 11,20-22

13 Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok. De hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek; sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. Ésa 27,8

14 Azért, szerelmeseim, kerüljétek a bálványimádást! 2Móz 20,3; 1Jn 5,21

Az úrvacsora Krisztussal való közösség

15 Mint okosokhoz szólok, ítéljétek meg ti, amit mondok! 1Kor 2,15

16 A hálaadásnak pohara, a melyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-é? A kenyér, amelyet megszegünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-é? Mt 26,27; ApCsel 2,42

17 Mert egy a kenyér, egy test vagyunk sokan, mert mindnyájan az egy kenyérből részesedünk. 1Kor 12,27; Róm 12,4.5

18 Tekintsétek meg a test szerint való Izráelt! Akik az áldozatokat eszik, avagy nincsenek-é közösségben az oltárral? 3Móz 7,6.14.15

19 Mit mondok tehát? Hogy a bálvány valami, vagy hogy a bálványáldozat valami? 1Kor 8,4; Zsolt 96,5

20 Sőt, hogy amit a pogányok áldoznak, ördögöknek áldozzák, és nem Istennek. Nem akarom pedig, hogy ti az ördögökkel legyetek közösségben. 3Móz 17,7; 5Móz 32,17; Zsolt 106,37; Jel 9,20

21 Nem ihatjátok az Úr poharát és az ördögök poharát, nem lehettek az Úr asztalának és az ördögök asztalának részesei. 2Kor 6,15

22 Vagy haragra ingereljük az Urat? Avagy erősebbek vagyunk-é nálánál? 5Móz 32,21; Jób 9,19

23 Minden szabad nékem, de nem minden használ; minden szabad nékem, de nem minden épít. 1Kor 6,12

24 Senki ne keresse, ami az övé, hanem ki-ki azt, ami a másé. 1Kor 10,33; Róm 15,2; Fil 2,4.5

25 Mindent, amit a mészárszékben árulnak, megegyetek, semmit sem tudakozódván a lelkiismeret miatt. 1Tim 4,4

26 Mert az Úré a föld és annak teljessége. 2Móz 19,5; Zsolt 24,1; 50,12

27 Ha pedig valaki meghív titeket a hitetlenek közül, és el akartok menni, mindent, amit elétek hoznak, megegyetek, semmit sem tudakozódván a lelkiismeret miatt. Lk 10,7

28 De ha valaki ezt mondja néktek: Ez bálványáldozati hús, ne egyétek meg amiatt, aki megjelentette, és a lelkiismeretért, mert az Úré a föld és annak teljessége. 1Kor 8,7

29 De nem a tulajdon lelkiismeretet értem, hanem a másikét. Mert miért kárhoztassa az én szabadságomat a más lelkiismerete? Róm 14,15.16

30 Ha pedig én hálaadással veszek részt, miért káromoltatom azért, amiért én hálákat adok? 1Tim 4,4

31 Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekesztek, mindent az Isten dicsőségére műveljetek! Kol 3,17

32 Meg ne botránkoztassátok se a zsidókat, se a görögöket, se az Isten gyülekezetét! Róm 14,13; 2Kor 6,3

33 Miképpen én is mindenkinek mindenben kedvében járok, nem keresvén a magam hasznát, hanem a sokaságét, hogy megtartassanak. Róm 15,2

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában