PÁL I. LEVELE A KORINTHUSBELIEKHEZ

12. fejezet

A lelki ajándékokról és azok hasznáról

1 A lelki ajándékokra nézve pedig nem akarom, atyámfiai, hogy tudatlanok legyetek. 1Kor 10,1

2 Tudjátok, hogy pogányok voltatok, vitetvén, amint vitettetek a néma bálványokhoz. 1Kor 6,11; Ef 2,11.12

3 Azért tudtotokra adom néktek, hogy senki, aki Istennek Lelke által szól, nem mondja Jézust átkozottnak, és senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szentlélek által. Mk 9,39; Fil 2,10.11; 2Kor 3,5

4 A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Lélek. Róm 12,6; Ef 4,4; Zsid 2,4

5 A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. Ef 4,11

6 És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben. Ef 1,23

7 Mindenkinek azonban haszonra adatik a Léleknek kijelentése. 1Kor 14,26

8 Némelyiknek ugyanis bölcsességnek beszéde adatik a Lélek által, másiknak pedig tudománynak beszéde ugyanazon Lélek szerint, 1Kor 2,6; 1Kor 1,5

9 egynek hit ugyanazon Lélek által, másnak pedig gyógyítás ajándékai azon egy Lélek által, Mk 16,18; Jak 5,15

10 némelyiknek csodatévő erőknek munkái, némelyiknek meg prófétálás, némelyiknek pedig lelkeknek megítélése, másiknak nyelvek nemei, másnak pedig nyelvek magyarázása. ApCsel 21,10.11; ApCsel 8,20; ApCsel 2,1-4; 10,45.46

11 De mindezeket egy és ugyanaz a Lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, amint akarja. 1Kor 7,7; Róm 12,3.6; Ef 4,7; 1Kor 7,7

12 Mert amiképpen a test egy és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha sokan vannak, mind egy test, azonképpen a Krisztus is. 1Kor 10,17; Róm 12,4.5

13 Mert hiszen egy Lélek által mi mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg. Ef 2,14.15; Gal 3,27.28

14 Mert a test sem egy tag, hanem sok.

15 Ha ezt mondaná a láb: Mivelhogy nem kéz vagyok, nem vagyok a testből való – avagy nem a testből való-é azért?

16 És ha a fül ezt mondaná: Mivelhogy nem vagyok szem, nem vagyok a testből való – avagy nem a testből való-é azért?

17 Ha az egész test szem, hol a hallás? Ha az egész hallás, hol a szaglás?

18 Most pedig az Isten elhelyezte a tagokat a testben egyenként mindeniket, amint akarta. Kol 2,19; Zsolt 139,13-15

19 Ha pedig az egész egy tag volna, hol volna a test?

20 Így azonban sok tag van ugyan, de egy test.

21 Nem mondhatja pedig a szem a kéznek: Nincs rád szükségem. Vagy viszont a fej a lábaknak: Nem kelletek nékem.

22 Sőt sokkal inkább, amelyek a test legerőtelenebb tagjainak látszanak, azok igen szükségesek.

23 És amelyeket a test tisztességtelenebb tagjainak tartunk, azoknak nagyobb tisztességet tulajdonítunk. És amelyek éktelenek bennünk, azok nagyobb ékességben részesülnek;

24 amelyek pedig ékesek bennünk, azoknak nincs erre szükségük. De az Isten szerkeszté egybe a testet, az alábbvalónak nagyobb tisztességet adván,

25 hogy ne legyen hasonlás a testben, hanem ugyanarról gondoskodjanak egymásért a tagok.

26 És akár szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind, akár tisztességgel illettetik egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind.

27 Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint. Róm 12,5; Ef 1,23; 4,12; 5,30; Kol 1,24

28 És pedig némelyeket rendelt az Isten az anyaszentegyházban először apostolokul, másodszor prófétákul, harmadszor tanítókul, azután csodatévő erőket, aztán gyógyításnak ajándékait, gyámolokat, kormányokat, nyelvek nemeit. Ef 4,11.12

29 Avagy mindnyájan apostolok-é? Vagy mindnyájan próféták-é? Avagy mindnyájan tanítók-é? Vagy mindnyájan csodatévő erők-é?

30 Avagy mindnyájuknak van-é gyógyításra való ajándéka? Vagy mindnyájan szólnak-é nyelveken? Vagy mindnyájan magyaráznak-é?

31 Igyekezzetek pedig a hasznosabb ajándékokra! És ezenfelül még egy kiváltképpen való utat mutatok néktek. 1Kor 14,1.3.4

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában