PÁL LEVELE AZ EFÉZUSBELIEKHEZ

6. fejezet

Keresztyén házirend

1 Ti, gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban, mert ez az igaz. Kol 3,20

2 Tiszteljed a te atyádat és a te anyádat (ami az első parancsolat ígérettel), 2Móz 20,12; 5Móz 5,16

3 hogy jól legyen néked dolgod, és hosszú életű légy e földön! 5Móz 4,40

4 Ti is, atyák, ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek azokat az Úr tanítása és intése szerint! Kol 3,21; 5Móz 6,1-25; Péld 30,11.17

5 Ti, szolgák, engedelmesek legyetek a ti test szerint való uraitoknak félelemmel és rettegéssel, szíveteknek egyenességében, mint a Krisztusnak! Ef 5,22; Kol 3,22; Gal 3,28; 1Kor 7,21.22; Fil 2,12; 1Kor 2,3

6 Nem a szemnek szolgálván, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem mint Krisztus szolgái, cselekedvén az Istennek akaratát lélekből. Gal 1,10

7 Jó akarattal, mint akik az Úrnak szolgálnak és nem embereknek,

8 tudván, hogy ki-ki ami jót cselekszik, azt veendi az Úrtól, akár szolga legyen, akár szabados. Mt 25,31-46; 2Kor 5,10

9 Ti is, urak, ugyanazt cselekedjétek ővelük, elhagyván a fenyegetést, tudván, hogy a ti Uratok is mennyben van, és személyválogatás nincsen őnála! Kol 4,1; 5Móz 10,17

10 Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében! Ef 1,19; Fil 4,13; 2Kor 12,9

A lelki fegyverzet

11 Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben! 2Kor 10,4; Róm 6,13.23

12 Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Ef 2,2; 2Kor 4,4; Jn 14,30; 12,31

13 Annak okáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok!

14 Álljatok hát elő, körülövezvén derekatokat igazlelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába, Ésa 11,5; Lk 12,35; Róm 6,13.14

15 és felsaruzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével! Ésa 9,6-7; Róm 5,1

16 Mindezekhez fölvevén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok. Ef 2,8; 3,12; 1Pt 5,8.9; Róm 8,38.39; 16,20; 2Thessz 3,3; Mt 5,37; 6,13; Zsolt 7,14

17 Az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, amely az Isten beszéde! Ésa 59,17; 1Thessz 5,9; Róm 8,28-30; 1,16

18 Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért, Kol 4,2; Lk 21,36; 1Thessz 5,17; 2,13; Róm 1,9

19 énérettem is, hogy adassék nékem szó számnak megnyitásakor, hogy bátorsággal ismertessem meg az evangélium titkát, Róm 15,30; Kol 4,3; Lk 21,15; ApCsel 28,30.31

20 amelyért követséget viselek láncok között, hogy bátran szóljak arról, amiképpen kell szólanom. ApCsel 9,15; 22,15; Róm 1,14; 11,13

Befejezés

21 Hogy pedig ti is megtudjátok dolgaimat, hogy mit cselekszem, mindent megismertet veletek Tikhikus, a szeretett atyafi és hív szolga az Úrban, ApCsel 20,4; Kol 4,7; 2Tim 4,12

22 kit éppen azért küldöttem hozzátok, hogy megismerjétek a mi dolgainkat, és megvigasztalja a ti szíveteket. Ef 3,13; Kol 4,10-14; Fil 2,19.23.24

23 Békesség az atyafiaknak és szeretet hittel egyben az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól! Gal 5,6; 1Kor 13; Róm 1,7

24 A kegyelem legyen mindazokkal, akik szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust romlatlanságban! Ámen. Kol 4,18; 1Tim 6,21

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában