PÁL I. LEVELE A THESSALONIKABELIEKHEZ

4. fejezet

Intés megszentelődésre

1 Továbbá pedig kérünk titeket, atyámfiai, és intünk az Úr Jézusban, hogy aszerint, amint tőlünk tanultátok, mi módon kell forgolódnotok, és Istennek tetszenetek, mindinkább gyarapodjatok. 2Thessz 3,12; 2Kor 5,20; 1Thessz 2,12; Ef 4,1; 1Kor 15,58

2 Mert tudjátok, milyen parancsolatokat adtunk néktek az Úr Jézus által. 2Thessz 3,6

3 Mert ez az Isten akarata, a ti szentté lételetek, hogy magatokat a paráznaságtól megtartóztassátok, 1Thessz 4,7; Zsid 12,14; Ef 5,3

4 hogy mindenitek szentségben és tisztességben tudja bírni a maga edényét, 2Kor 4,7; 1Sám 21,5

5 nem kívánság gerjedelmével, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent, Róm 1,24; Ef 2,12

6 hogy senki túl ne lépjen, és meg ne károsítsa valamely dologban az ő atyjafiát, mert bosszút áll az Úr mindezekért, amint elébb is mondottuk néktek, és bizonyságot tettünk. 3Móz 19,11; Gal 5,21

7 Mert nem tisztátalanságra, hanem szentségre hívott el minket az Isten. 1Thessz 4,3; 2Tim 1,9; Róm 12,2

8 Aki azért megveti ezeket, nem embert vet meg, hanem az Istent, aki Szentlelkét is közlé velünk. ApCsel 5,4; Ef 4,30

9 Az atyafiúi szeretetről pedig nem is szükség írnom néktek, mert titeket Isten maga tanított meg arra, hogy egymást szeressétek, 1Thessz 1,8; 5,1; 1Jn 2,27; Jn 6,45

10 sőt gyakoroljátok is azt mindamaz atyafiak iránt, akik egész Macedóniában vannak. Kérünk azonban titeket, atyámfiai, hogy mindinkább gyarapodjatok, 1Thessz 1,7; 3,12

11 és becsületbeli dolognak tartsátok, hogy csendes életet folytassatok, saját dolgaitoknak utánalássatok, és tulajdon kezeitekkel munkálkodjatok, amiként rendeltük néktek, 2Thessz 3,12; Ef 4,28; ApCsel 20,35

12 hogy a kívül valók iránt tisztességesen viselkedjetek, és semmi szükséget ne érezzetek. Róm 13,13; Kol 4,5; 1Tim 3,7

Az elhunytak felől való reménységünk

13 Nem akarom továbbá, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük. 1Kor 10,1; 15,18.20; Ef 2,12; 2Thessz 2,16

14 Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak a Jézus által, ővele együtt. 1Kor 6,14; 15,23; Róm 8,11; 14,9

15 Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, éppen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak. 1Thessz 2,13; 1Kor 15,23.51

16 Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először, akik meghaltak volt Krisztusban, Mt 25,31; 2Thessz 1,7; 1Kor 15,52; 1Kor 15,23

17 azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe, és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk. 1Thessz 5,10; Jel 11,12; Jn 14,3; Róm 8,17

18 Annak okáért vigasztaljátok egymást e beszédekkel! 1Thessz 5,11

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában