PÁL LEVELE A RÓMABEIEKHEZ

12. fejezet

Keresztyén életszabályok

1 Kérlek azért titeket, atyámfiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. Róm 6,13

2 És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata! Ef 4,23; 1Thessz 4,3

3 Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint a hogy kell bölcselkedni, hanem józanon bölcselkedjék, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét. Préd 7,16; 1Kor 12,11

4 Mert miképpen egy testben sok tagunk van, minden tagnak pedig nem ugyanazon cselekedete van,

5 azonképpen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk. 1Kor 12,12.13.27; Ef 4,11.12

6 Minthogy azért külön-külön ajándékaink vannak a nékünk adott kegyelem szerint: akár írásmagyarázás, a hitnek szabálya szerint teljesítsük, 1Kor 12,4

7 akár szolgálat a szolgálatban, akár tanító a tanításban, 1Pt 4,10.11

8 akár intő az intésben, az adakozó szelídségben, az elöljáró szorgalmatossággal, a könyörülő vidámsággal művelje. 2Kor 9,7

9 A szeretet képmutatás nélkül való legyen! Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz! Ám 5,15

10 Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek! Zsid 13,1.2; 1Pt 1,22

11 Az igyekezetben ne legyetek restek, lélekben buzgók legyetek, az Úrnak szolgáljatok!

12 A reménységben örvendezők, a háborúságban tűrők, a könyörgésben állhatatosak, Fil 4,4; Zsid 10,36; Lk 18,1

13 a szentek szükségeire adakozók legyetek, a vendégszeretetet gyakoroljátok! 1Kor 16,1; Zsid 13,2

14 Áldjátok azokat, akik titeket kergetnek, áldjátok és ne átkozzátok! Mt 5,44; Lk 23,34; ApCsel 7,60

15 Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal! 1Kor 12,26.27

16 Egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek, ne kevélykedjetek, hanem az alázatosakhoz szabjátok magatokat! Ne legyetek bölcsek ti magatokban! Fil 2,2; Péld 3,7

17 Senkinek gonoszért gonosszal ne fizessetek! A tisztességre gondotok legyen minden ember előtt! Mt 5,39; 2Kor 8,21

18 Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek! Zsid 12,14

19 Magatokért bosszút ne álljatok, szerelmeseim, hanem adjatok helyet ama haragnak, mert meg van írva: Enyém a bosszúállás, én megfizetek – ezt mondja az Úr. 3Móz 19,18; Mt 5,39; 5Móz 32,35

20 Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie, ha szomjúhozik, adj innia, mert ha ezt műveled, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére. Péld 25,21.22; Mt 5,44.45.48

21 Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában