PÁL I. LEVELE TIMÓTHEUSHOZ

3. fejezet

Az egyház tisztségviselői

1 Igaz ez a beszéd: Ha valaki püspökséget kíván, jó dolgot kíván.

2 Szükséges annak okáért, hogy a püspök feddhetetlen legyen, egy feleségű férfiú, józan, mértékletes, illedelmes, vendégszerető, a tanításra alkalmatos, Tit 1,5-8

3 nem borozó, nem verekedő, nem rút nyereségre vágyó, hanem szelíd, versengéstől ment, nem pénzsóvárgó,

4 ki a maga házát jól igazgatja, gyermekeit engedelmességben tartja minden tisztességgel.

5 (Mert ha valaki az ő tulajdon házát nem tudja igazgatni, mi módon visel gondot az Isten egyházára?)

6 Ne legyen új ember, nehogy felfuvalkodván, az ördög kárhozatába essék!

7 Szükséges pedig, hogy jó bizonysága is legyen a kívül valóktól, hogy gyalázatba és az ördög tőribe ne essék! 1Pt 2,12

8 Hasonlóképpen a diakónusok tisztességesek legyenek, nem kétnyelvűek, nem sok borivásba merültek, nem rút nyereségre vágyók, ApCsel 6,3

9 kiknél megvan a hit titka tiszta lelkiismerettel.

10 És ezek is először megpróbáltassanak, azután szolgáljanak, ha feddhetetlenek!

11 Feleségeik hasonlóképen tisztességesek, nem patvarkodók, józanok, mindenben hívek legyenek!

12 A diakónusok egy feleségű férfiak legyenek, akik gyermekeiket és tulajdon házaikat jól igazgatják!

13 Mert akik jól szolgálnak, szép tisztességet szereznek maguknak, és sok bizodalmat a Jézus Krisztusban való hitben. Mt 25,21

Az evangélium lényege

14 Ezeket írom néked, remélvén, hogy nem sokára hozzád megyek,

15 de ha késném, hogy tudd meg, mi módon kell forgolódni az Isten házában, mely az élő Istennek egyháza, az igazságnak oszlopa és erőssége.

16 És minden versengés nélkül nagy a kegyességnek eme titka: Isten megjelent testben, megigazíttatott lélekben, megláttatott az angyaloktól, hirdettetett a pogányok közt, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségbe. Jn 1,1.10.11.14; Fil 2,5-10

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában