PÉTER KÖZÖNSÉGES I. LEVELE

3. fejezet

A házastársak kötelességei

1 Hasonlóképpen az asszonyok engedelmeskedjenek az ő férjüknek, hogyha némelyek nem engedelmeskednének is az igének, feleségük magaviselete által ige nélkül is megnyeressenek, Ef 5,22.24; 1Móz 3,16; Tit 2,5; 1Kor 7,13

2 szemlélvén a ti félelemben való feddhetetlen életeteket. 1Pt 1,17; 2,18

3 Akiknek ékessége ne legyen külső: hajuknak fonogatásából és aranynak felrakásából vagy öltözékek felvevéséből való, 1Tim 2,9.10; Ésa 3,18-24

4 hanem a szívnek elrejtett embere a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, ami igen becses az Isten előtt. Ef 3,16; 4,2

5 Mert így ékesítették magukat hajdan ama szent asszonyok is, akik Istenben reménykedtek, engedelmeskedvén az ő férjüknek. 1Móz 3,16

6 Miként Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, urának nevezvén őt, akinek gyermekei lettetek, ha jót cselekszetek, és semmi félelemtől nem rettegtek. 1Móz 18,12; Gal 4,26.27; Ésa 51,2; Péld 3,25

7 A férfiak hasonlóképpen, együtt lakjanak értelmes módon feleségükkel, az asszonyi nemnek, mint gyöngébb edénynek tisztességet tévén, mint akik örökös társaik az élet kegyelmében, hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak. Ef 5,25.26; 1Kor 7,3.5; Gal 3,28; Mt 6,14.15; 1Tim 2,8

Intés mindenkihez, szeretetre és szelídségre

8 Végezetre mindnyájan legyetek egyértelműek, rokonérzelműek, atyafiszeretők, irgalmasak, kegyesek! Fil 3,16; Kol 3,12

9 Nem fizetvén gonosszal a gonoszért, avagy szidalommal a szidalomért, sőt ellenkezőleg áldást mondván, tudva, hogy arra hívattatok el, hogy áldást örököljetek. 1Pt 2,15.23; Róm 12,17; Mt 5,44; 6,14.15; Gal 3,14

10 Mert aki akarja az életet szeretni, jó napokat látni, tiltsa meg nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot! Zsolt 34,13-17; Péld 21,23; Jak 1,13.19; 4,11

11 Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót, keresse a békességet, és kövesse azt! 1Thessz 5,15; Zsid 12,14; 1Tim 6,11

12 Mert az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak könyörgésein, az Úr orcája pedig a gonoszt cselekvőkön.

13 És kicsoda az, aki bántalmaz titeket, ha a jónak követői lesztek? Róm 8,28.33; 3Jn 1,11

14 De ha szenvedtek is az igazságért, boldogok vagytok, azoktól való félelemből pedig ne féljetek, se zavarba ne essetek! 1Pt 2,20; 4,14; Ésa 8,12; 51,7

15 Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben! Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek lévő reménységről, szelídséggel és félelemmel! Ésa 8,13; Kol 4,6; Fil 2,12

16 Jó lelkiismeretetek lévén, hogy amiben rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, megszégyenüljenek, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó élteteket. 1Pt 2,12; 2Kor 1,12; ApCsel 24,16

17 Mert jobb, ha jót cselekedve szenvedtek, ha így akarja az Isten akarata, hogynem gonoszt cselekedve. 1Pt 1,6; 2,20; 4,14.15

Krisztus alászállt a poklokra. A keresztségről

18 Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaz a nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen, megölettetvén ugyan test szerint, de megeleveníttetvén lélek szerint. 1Pt 4,1; Róm 6,10; 5,6; Ef 3,12; 2Kor 13,4; 1Tim 3,16

19 Amelyben elmenvén, a tömlöcben lévő lelkeknek is prédikált, 1Pt 4,6; 2Pt 2,4; Róm 10,7; ApCsel 2,27

20 amelyek engedetlenek voltak egykor, mikor egyszer várt az Isten béketűrése a Noé napjaiban, a bárka készítésekor, amelyben kevés, azaz nyolc lélek tartatott meg víz által. Mt 24,37.38; 1Móz 7,13; 2Pt 2,5; 3,5.6

21 Ami minket is megtart most képmás gyanánt, mint keresztség, ami nem a test szennyének lemosása, hanem jó lelkiismeret keresése Isten iránt, a Jézus Krisztus feltámadása által, Ef 5,26; Zsid 10,22; 9,9.10; Róm 6,4

22 aki Istennek jobbján van, felmenvén a mennybe, akinek alávettettek az angyalok, hatalmasságok és erők. Zsid 12,2; Ef 1,20.21

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában