PÉTER KÖZÖNSÉGES I. LEVELE

2. fejezet

A keresztyének, Isten újszövetségi népe kerülje a testi kívánságokat, engedelmeskedjék a felsőbbségnek, kövesse Krisztust

1 Levetvén azért minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigykedést és minden rágalmazást, Jak 1,21; 4,11; Ef 4,22.31

2 mint most született csecsemők a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek, 1Pt 1,23; Mt 18,3; Zsid 5,12-13; 2Pt 3,18; Zsid 6,4.5

3 mivelhogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr. Zsolt 34,9

4 Akihez járulván, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott, becses kőhöz, Dán 2,34.44.45

5 ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által! Ef 2,22; Zsid 3,6; 13,15; Róm 12,1; Zsolt 51,19

6 Azért van meg az Írásban: Ímé, szegletkövet teszek Sionban, amely kiválasztott, becses, és aki hisz abban, meg nem szégyenül. Ésa 28,16; Jn 3,16

7 Tisztesség azért néktek, akik hisztek, az engedetleneknek pedig: A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a szegletnek fejévé és megütközésnek kövévé s botránkozásnak sziklájává, Zsolt 118,22; Mt 21,42

8 akik engedetlenek lévén, megütköznek az igében, amire rendeltettek is. Ésa 8,14; Róm 9,32.33; 1Kor 1,23; 1Thessz 5,9

9 Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket; 2Móz 19,5.6; Jel 1,6

10 akik hajdan nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik nem kegyelmezettek voltatok, most pedig kegyelmezettek vagytok. Hós 2,22; Róm 9,25; 11,30.31

11 Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságoktól, amelyek a lélek ellen vitézkednek! 1Pt 1,1.17; 2Kor 5,6; Róm 7,23; Jak 4,1; Gal 5,17

12 Magatokat a pogányok közt jól viselvén, hogy amiben rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a jó cselekedetekből, ha látják azokat, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. 1Pt 3,16; Fil 2,15; Mt 5,16; Lk 19,44

13 Engedelmeskedjetek azért minden emberi rendelésnek az Úrért: akár királynak, mint feljebbvalónak, Róm 13,1.5; Mt 22,21; Tit 3,1

14 akár helytartóknak, mint akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére, a jól cselekvőknek pedig dicsérésére! Róm 13,3-4

15 Mert úgy van az Isten akarata, hogy jót cselekedvén, elnémítsátok a balgatag emberek tudatlanságát 1Pt 3,9; Tit 2,7.8

16 mint szabadok, és nem mint akiknél a szabadság a gonoszság palástja, hanem mint Istennek szolgái. 1Kor 7,22; 8,9; Gal 5,13; 2Pt 2,19; Róm 6,22

17 Mindenkit tiszteljetek, az atyafiúságot szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek! 1Pt 4,8; 5,9; Róm 13,7

A szolgák kötelességei

18 A cselédek teljes félelemmel engedelmeskedjenek az uraknak: nemcsak a jóknak és kíméleteseknek, de a szívteleneknek is! Ef 6,5.6; Tit 2,9

19 Mert az kedves dolog, ha valaki Istenről való meggyőződéséért tűr keserűségeket, méltatlanul szenvedvén. Mt 5,10.39

20 Mert micsoda dicsőség az, ha vétkezve és arcul veretve tűrtök? De ha jót cselekedve és mégis szenvedve tűrtök, ez kedves dolog Istennél. Lk 12,47; 1Pt 3,14.17; 4,14.16

21 Mert arra hívattatok el, hiszen Krisztus is szenvedett érettetek, néktek példát hagyván, hogy az ő nyomdokait kövessétek: 1Pt 4,1; 3,18; Lk 9,23.24; Jn 13,15; Mt 16,24

22 aki bűnt nem cselekedett, sem a szájában álnokság nem találtatott, Ésa 53,9; Jn 8,46; 2Kor 5,21

23 aki szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Ésa 53,7; Zsid 4,15; Jn 18,23

24 Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk; akinek sebeivel gyógyultatok meg. Ésa 53,4.5; Kol 1,22; Gal 3,13; 2,20; Róm 6,11

25 Mert olyanok valátok, mint tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és felvigyázójához. Ésa 53,6; Zsid 13,20; Jn 10,10.11; Ez 34,11

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában