PÁL LEVELE A RÓMABEIEKHEZ

3. fejezet

Minden ember kivétel nélkül bűnös, és érdem nélkül, hit által lesz igazzá

1 Mi tekintetben különb hát a zsidó? Vagy micsoda haszna van a körülmetélkedésnek?

2 Minden tekintetben sok. Mindenek előtt, hogy az Isten reájuk bízta az ő beszédeit. Róm 9,4; Zsolt 147,19.20

3 De hát hogyha némelyek nem hittek? Vajon azoknak hitetlensége nem teszi-é hiábavalóvá az Istennek hűségét? Róm 9,6; 11,29; 2Tim 2,13

4 Távol legyen! Sőt inkább az Isten legyen igaz, minden ember pedig hazug, amint meg van írva: Hogy igaznak ítéltessél a te beszédeidben, és győzedelmes légy, mikor vádolnak téged! Zsolt 116,11; Zsolt 51,6

5 Ha pedig a mi igazságtalanságunk az Istennek igazságát mutatja meg, mit mondjunk? Vajon igazságtalan-é az Isten, hogy minket büntet? Emberi módon szólok. Jób 4,17.18

6 Távol legyen! Mert akkor mi módon ítéli meg az Isten a világot? 1Móz 18,25

7 Mert ha az Istennek igazsága az én hazugságom által öregbült az ő dicsőségére, miért kárhoztattatom még én is mint bűnös?

8 Sőt inkább ne cselekedjük-é a rosszat, hogy abból jó származzék? – amint minket rágalmaznak, és amint némelyek mondogatják, hogy mi így beszélünk, akiknek kárhoztatása igazságos.

9 Micsoda tehát? Különbek vagyunk-é? Semmiképpen nem. Mert az elébb megmutattuk nyilván, hogy zsidók és görögök mindnyájan bűn alatt vannak. Gal 3,22

10 Amint meg van írva, hogy nincsen csak egy igaz is. Zsolt 14,3; 53,2.4

11 Nincs, aki megértse, nincs, aki keresse az Istent.

12 Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek, nincs, aki jót cselekedjék, nincsen csak egy is.

13 Nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel álnokságot szólnak, áspis kígyó mérge van ajkaik alatt. Zsolt 5,10; 140,4

14 Szájuk telve átkozódással és keserűséggel. Zsolt 10,7

15 Lábaik gyorsak a vérontásra. Ésa 59,7.8

16 Útjaikon romlás és nyomorúság van.

17 És a békességnek útját nem ismerik.

18 Nincs isteni félelem az ő szemük előtt. Zsolt 36,2

19 Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azoknak mondja, akik a törvény alatt vannak, hogy minden száj bedugassék, és az egész világ Isten ítélete alá essék. Gal 3,10.22

20 Annak okáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg őelőtte, mert a bűn ismerete a törvény által vagyon. Gal 2,16; Róm 7,7

21 Most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága, amelyről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták, Róm 1,17; ApCsel 10,43

22 Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, akik hisznek. Mert nincs különbség, Gal 3,28

23 mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül.

24 Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által, Róm 5,1; Ef 2,8

25 kit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul hit által az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt, 1Jn 2,2

26 az Isten hosszútűrésénél fogva, az ő igazságának megbizonyítására a mostani időben, hogy igaz legyen ő, és megigazítsa azt, aki a Jézus hitéből való.

27 Hol van tehát a dicsekedés? Kirekesztetett. Mely törvény által? A cselekedeteké által? Nem, hanem a hit törvénye által. Róm 4,2; 1Kor 1,29.31; Ef 2,8-9

28 Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül. Gal 2,16

29 Avagy Isten csak a zsidóké-é? Avagy nem a pogányoké is? Bizony a pogányoké is. Ésa 49,6; Ef 4,5-6

30 Mivelhogy egy az Isten, aki megigazítja a zsidót hitből és a pogányt hit által. Róm 4,11.12; Gal 3,8

31 A törvényt tehát hiábavalóvá tesszük-é a hit által? Távol legyen! Sőt inkább a törvényt megerősítjük. Gal 3,24

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában