PÉTER KÖZÖNSÉGES II. LEVELE

2. fejezet

Óvás hamis tanítóktól

1 Valának pedig hamis próféták is a nép között, amiképpen tiköztetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak becsempészni, és az Urat, aki megváltotta őket, megtagadván, önmagukra hirtelen való veszedelmet hoznak. Ez 13,2.3; Mt 25,11; 1Jn 2,22

2 És sokan fogják követni azoknak romlottságát, akik miatt az igazság útja káromoltatni fog. 1Tim 4,1

3 És a telhetetlenség miatt költött beszédekkel vásárt űznek belőletek, kiknek kárhoztatásuk régtől fogva nem szünetel, és romlásuk nem szunnyad. 5Móz 32,35

4 Mert ha nem kedvezett az Isten a bűnbe esett angyaloknak, hanem mélységbe taszítván, a sötétség láncaira adta oda őket, hogy fenntartassanak az ítéletre, Júd 1,6

5 és ha a régi világnak sem kedvezett, de Nóét az igazság hirdetőjét, nyolcadmagával megőrizte, özönvízzel borítván el az istentelenek világát, 1Móz 7,17-23

6 és ha Sodoma és Gomora városait elhamvasztotta, végromlásra kárhoztatta, például tévén azokra nézve, akik istentelenkedni fognak, 1Móz 19,24.25

7 és ha megszabadította az igaz Lótot, aki az istenteleneknek fajtalanságban való forgolódása miatt elfáradt 1Móz 19,12; 16-22

8 (mert amaz igaz azok között lakván, a gonosz cselekedeteket látva és hallva, napról napra gyötri vala az ő igaz lelkét),

9 meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésekből, a gonoszokat pedig az ítélet napjára, büntetésre fenntartani. 1Kor 10,13

10 Főképpen pedig azokat, akik a testet követvén, tisztátalan kívánságban járnak, és a hatalmasságot megvetik. Vakmerők, maguknak kedveskedők, akik a méltóságokat káromolni nem rettegnek, Júd 1,4.7.8.10.16.18; Róm 13,1.2

11 holott az angyalok, akik erőre és hatalomra nézve nagyobbak, nem szólnak azok ellen az Úr előtt káromló ítéletet. Júd 1,9

12 De ezek, mint oktalan természeti állatok, amelyek megfogatásra és elpusztításra valók, azokat, amiket nem ismernek, káromolván, azoknak pusztulásával fognak el is pusztulni. Júd 1,10

13 Megkapván gonoszságuk díját, mint akik gyönyörűségnek tartják a naponkénti tobzódást. Undokságok és fertelmek, akik kéjelegnek az ő csalárdságukban, mikor együtt lakmároznak veletek, Júd 1,12

14 akiknek szemei paráznasággal telvék, bűnnel telhetetlenek. Elhitetik az állhatatlan lelkeket, szívük gyakorlott a telhetetlenségben, átok gyermekei, Mt 5,28

15 akik elhagyván az egyenes utat, eltévelyedtek, követvén Bálámnak, Bosor fiának útját, aki a gonoszság díját kedvelte. 4Móz 22,7-21.32

16 De megfeddetett az ő törvénytelenségéért: egy igavonó néma állat emberi szóval szólván, megakadályozta a próféta esztelenségét. 4Móz 22,28

17 Ezek víztelen kútfők, széltől hányatott fellegek, akiknek a sötétség homálya van fenntartva örökre. Júd 1,12

18 Mert hiábavalóság kevély szavait szólván, testi kívánsággal, bujálkodással elhitetik azokat, akik valóban elszakadtak a tévelygésben élőktől, Júd 1,16

19 szabadságot ígérvén azoknak, holott ők maguk a romlottság szolgái, mert akit valaki legyőzött, az annak szolgájává lett. 2Pt 2,10-15; Jn 8,34

20 Mert ha az Úrnak, a megtartó Jézus Krisztusnak megismerése által a világ fertelmeit elkerülték, de ezekbe ismét belekeveredve legyőzetnek, az ő utolsó állapotuk gonoszabbá lett az elsőnél. Fil 3,7.8; Zsid 10,26.27

21 Mert jobb volna rájuk nézve, ha meg sem ismerték volna az igazság útját, minthogy megismervén, elpártoljanak a nékik adott szent parancsolattól. Lk 12,47-48

22 De betelt rajtuk az igaz példabeszéd szava: Az eb visszatért a saját okádására, és a megmosódott disznó a sárnak fertőjébe. Péld 26,11

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában