MÓZES I. KÖNYVE

26. fejezet

Izsák Gérárba megy, és áldást nyer

1 Lőn pedig éhség az országban amaz első éhség után, mely Ábrahám idejében vala. Elméne azért Izsák Abimélekhez, a filiszteusok királyához Gérárba. 1Móz 12,10

2 Mert megjelent vala néki az Úr, és ezt mondotta vala: Ne menj alá Egyiptomba! Lakjál azon a földön, melyet mondok tenéked!

3 Tartózkodjál ezen a földön, és én veled leszek, és megáldalak téged, mert tenéked és a te magodnak adom mindezeket a földeket, hogy megerősítsem az esküvést, mellyel megesküdtem Ábrahámnak, a te atyádnak.

4 És megsokasítom a te magodat, mint az ég csillagait, és a te magodnak adom mindezeket a földeket; és megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei. 1Móz 12,3; 22,18

5 Mivelhogy hallgata Ábrahám az én szavamra: és megtartotta a megtartandókat, parancsolataimat, rendeléseimet és törvényeimet.

Rebeka és Abimélek

6 Lakozék azért Izsák Gérárban.

7 És mikor annak a helynek lakosai az ő felesége felől kérdezősködének, azt mondja vala: Én húgom ő. Mert fél vala azt mondani: Én feleségem, gondolván: nehogy megöljenek engem e helynek lakosai Rebekáért, mivelhogy szép ábrázatú ő.

8 És lőn idő múltával, hogy Abimélek, a filiszteusok királya kitekintvén az ablakon, látá Izsákot enyelegni Rebekával, az ő feleségével.

9 Kiálta azért Abimélek Izsáknak, és monda: Ímé, bizony feleséged ő; hogyan mondhattad tehát: húgom ő!? És monda néki Izsák: Mert azt gondolám, netalán még meg kell halnom miatta.

10 És monda Abimélek: Miért művelted ezt mivelünk? Kevésbe múlt, hogy feleségeddel nem hált valaki a nép közül, és bűnt hoztál volna mireánk.

11 Parancsola azért Abimélek mind az egész népnek, ezt mondván: Aki ezt az embert vagy ennek feleségét illeténdi, bizonnyal meg kell halnia.

Izsák gazdagsága és küzdelmei

12 És vete Izsák azon a földön, és lett néki abban az esztendőben száz annyija, mert megáldá őt az Úr. Lk 8,8

13 És gyarapodék az a férfiú, és elébb-elébb megy vala a gyarapodásban, mígnem igen naggyá lőn.

14 És vala néki apró és öreg barma és sok cselédje, s irigykedének ezért reá a filiszteusok.

15 És mindazokat a kutakat, melyeket az ő atyjának szolgái Ábrahámnak, az ő atyjának idejében ástak vala, behányák a filiszteusok, és betölték azokat földdel.

16 És monda Abimélek Izsáknak: Menj el közülünk, mert sokkal hatalmasabbá lettél nálunknál.

17 Elméne azért onnan Izsák, és Gérár völgyében voná fel sátrait, és ott lakék.

18 És ismét megásá Izsák a kutakat, amelyeket ástak vala az ő atyjának, Ábrahámnak idejében, de amelyeket Ábrahám holta után behánytak vala a filiszteusok, és azokkal a nevekkel nevezé azokat, amely neveket adott vala azoknak az ő atyja.

19 Izsák szolgái pedig ásnak vala a völgyben, és élő víznek forrására akadának ott.

20 Gérár pásztorai pedig versengének Izsák pásztoraival, mondván: Miénk a víz. Ezért nevezé a kútnak nevét Észeknek, mivelhogy civakodtak vala ővele.

21 Más kutat is ásának, s azon is versengének, azért annak nevét Szitnának nevezé.

22 És tovább vonula onnan, és ása más kutat, amely miatt nem versengének, azért nevezé nevét Rehobóthnak, és monda: Immár tágas helyet szerzett az Úr minékünk, és szaporodhatunk a földön.

23 Felméne pedig onnan Beérsebába.

24 És megjelenék néki az Úr azon éjszaka, és monda: Én vagyok Ábrahámnak, a te atyádnak Istene: Ne félj, mert teveled vagyok, és megáldalak téged, és megsokasítom a te magodat Ábrahámért, az én szolgámért.

25 Oltárt építe azért ott, és segítségül hívá az Úrnak nevét, s felvoná ott az ő sátorát. Izsák szolgái pedig kutat ásának ottan.

26 Abimélek pedig elméne őhozzá Gérárból és Akhuzzáth, az ő barátja meg Pikhól, az ő hadvezére.

27 És monda nékik Izsák: Miért jöttetek énhozzám, holott gyűlöltök engem, s elűztetek magatok közül?

28 Ők pedig mondák: Látván láttuk, hogy az Úr van teveled, és mondánk: Legyen esküvés miközöttünk, köztünk és teközötted, és kössünk frigyet teveled,

29 hogy minket gonosszal nem illetsz, valamint mi sem bántottunk téged, és amint csak jót cselekedtünk veled, és békességgel bocsátottunk el magunktól. Te már az Úr áldott embere vagy.

30 Akkor vendégséget szerze nékik, és evének és ivának. 1Móz 31,54

31 Reggel pedig felkelvén, egymásnak megesküvének, és elbocsátá őket Izsák, és elmenének őtőle békességgel.

32 Ugyanaznap eljövének az Izsák szolgái, és hírt hozának néki a kút felől, melyet ástak vala, és mondának néki: Találtunk vizet.

33 S elnevezé azt Sibáhnak, az okáért annak a városnak neve Beérseba mind e mai napig.

Ézsau első házassága

34 És mikor Ézsau negyvenesztendős vala, feleségül vevé Jehudithot, a khitteus Beéri leányát és Boszmátot, a khitteus Elon leányát.

35 És ők valának Izsáknak és Rebekának lelke keserűsége. 1Móz 27,46

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában