PÁL I. LEVELE TIMÓTHEUSHOZ

6. fejezet

Szolgák kötelességei

1 Akik iga alatt vannak mint szolgák, az ő uraikat minden tisztességre méltóknak tekintsék, hogy Isten neve és a tudomány ne káromoltassék! Ef 6,5

2 Akiknek pedig hívő uraik vannak, azokat meg ne vessék, mivelhogy atyafiak, hanem annál inkább szolgáljanak, mivelhogy hívők és szeretettek, kik a jótevésben buzgólkodnak. Ezekre taníts és ints!

A tévtanítókról

3 Ha valaki másképpen tanít, és nem követi a mi Urunk Jézus Krisztus egészséges beszédeit és a kegyesség szerint való tudományt, Gal 1,6-9

4 az felfuvalkodott, aki semmit sem ért, hanem vitatkozásokban és szóharcokban szenved, amelyekből származik irigység, viszálykodás, káromlások, rosszakaratú gyanúsítások,

5 megbomlott elméjű és az igazságtól megfosztott embereknek hiábavaló torzsalkodásai, akik az istenfélelmet nyerekedésnek tekintik. Azoktól, akik ilyenek, eltávozzál!

Intés a megelégedett életre

6 De valóban nagy nyereség az istenfélelem megelégedéssel,

7 mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit. Préd 5,15

8 De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele! Péld 30,9

9 Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértetbe meg tőrbe és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik. Péld 23,4; 28,20

10 Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, mely után sóvárogván némelyek eltévelyedtek a hittől, és magukat általszegezték sok fájdalommal. Mt 26,14.15

Buzdítás a hit harcára

11 De te, óh, Istennek embere, ezeket kerüld, hanem kövessed az igazságot, az istenfélelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tűrést, a szelídséget!

12 Harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, amelyre hívattattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt! 2Tim 4,7.8

13 Meghagyom néked Isten előtt, aki megelevenít mindeneket, és Krisztus Jézus előtt, aki bizonyságot tett Poncius Pilátus alatt ama szép vallástétellel, Jn 18,36.37

14 hogy tartsd meg a parancsolatot mocsoktalanul, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenéséig,

15 amit a maga idejében megmutat ama boldog és egyedül hatalmas, a királyoknak Királya és az uraknak Ura, Jel 19,16

16 kié egyedül a halhatatlanság, aki hozzáférhetetlen világosságban lakozik, akit az emberek közül senki nem látott, sem nem láthat, akinek tisztesség és örökké való hatalom. Ámen. Jn 1,18

Parancs a gazdagoknak

17 Azoknak, akik gazdagok e világon, mondd meg, hogy ne fuvalkodjanak fel, se ne reménykedjenek a bizonytalan gazdagságban, hanem az élő Istenben, aki bőségesen megad nékünk mindent a mi tápláltatásunkra, Péld 11,28

18 hogy jót tegyenek, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, legyenek szíves adakozók, közlők,

19 kincset gyűjtvén maguknak jó alapul a jövőre, hogy elnyerjék az örök életet. Mt 6,20; Mt 25,34-40

20 Óh, Timótheus, őrizd meg, ami rád van bízva, elfordulván a szentségtelen üres beszédektől és a hamis nevű ismeretnek ellenvetéseitől, 2Tim 2,16

21 amellyel némelyek kevélykedvén, a hit mellől eltévelyedtek! Kegyelem veled! Ámen.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában