A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL

7. fejezet

Krisztus Melkisédek rendje szerint való pap, nagyobb a lévita papoknál

1 Mert ez a Melkisédek Sálem királya, a felséges Isten papja, aki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahámmal találkozván, őt megáldotta 1Móz 14,18-20

2 – akinek tizedet is adott Ábrahám mindenből –, aki elsőben is magyarázat szerint igazság királya, azután pedig Sálem királya is, azaz békesség királya.

3 Apa nélkül, anya nélkül, nemzetség nélkül való; sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, de hasonlóvá tétetvén az Isten Fiához, pap marad örökké.

4 Nézzétek meg pedig, mily nagy ez, akinek a zsákmányból tizedet is adott Ábrahám, a pátriárka!

5 És bár azoknak, kik a Lévi fiai közül nyerik el a papságot, parancsolatuk van, hogy törvény szerint tizedet szedjenek a néptől, azaz az ő atyafiaiktól, jóllehet ők is az Ábrahám ágyékából származtak. 4Móz 18,21

6 De az, akinek nemzetsége nem azok közül való, tizedet vett Ábrahámtól, és az ígéretek birtokosát megáldotta. 1Móz 12,3

7 Pedig minden ellenmondás nélkül való, hogy a nagyobb áldja meg a kisebbet.

8 És itt halandó emberek szednek tizedet, ott ellenben az, aki bizonyság szerint él.

9 És hogy úgy szóljak, Ábrahámnál fogva tized vétetett Lévitől is, a tizedszedőtől,

10 mert ő még az atyja ágyékában vala, amikor annak elébe ment Melkisédek.

11 Ha tehát a lévitai papság által volna a tökéletesség (mert a nép ezalatt nyerte a törvényt), mi szükség tovább is mondogatni, hogy más pap támadjon a Melkisédek rendje szerint és ne az Áron rendje szerint?

12 Mert a papság megváltozásával szükségképpen megváltozik a törvény is.

13 Mert akiről ezek mondatnak, az más nemzetségből származott, amelyből senki sem szolgált az oltár körül.

14 Mert nyilvánvaló, hogy a mi Urunk Júdából támadott, amely nemzetségre nézve semmit sem szólott Mózes a papságról.

15 És még inkább nyilvánvaló az, ha a Melkisédek hasonlatossága szerint áll elő más pap,

16 aki nem testi parancsolatnak törvénye szerint, hanem enyészhetetlen életnek ereje szerint lett.

17 Mert ez a bizonyságtétel: Te pap vagy örökké, Melkisédek rendje szerint.

18 Mert az előbbi parancsolat eltöröltetik, mivelhogy erőtelen és haszontalan, Róm 8,3; Gal 3,11

19 minthogy a törvény semmiben sem szerzett tökéletességet, de beáll a jobb reménység, amely által közeledünk az Istenhez. ApCsel 13,39; Jn 1,17

20 És amennyiben nem esküvés nélkül való, mert amazok esküvés nélkül lettek papokká,

21 de ez esküvéssel, az által, aki azt mondá néki: Megesküdött az Úr, és nem bánja meg, te pap vagy örökké, Melkisédek rendje szerint. Zsolt 110,4

22 Annyiban jobb szövetségnek lett kezesévé Jézus.

23 És amazok jóllehet többen lettek papokká, mert a halál miatt meg nem maradhattak,

24 de ennek, minthogy örökké megmarad, változhatatlan a papsága.

25 Ennek okáért ő mindenképpen üdvözítheti is azokat, akik őáltala járulnak Istenhez, mert mindenha él, hogy esedezzék érettük. 1Tim 2,5; 1Jn 2,1

26 Mert ilyen főpap illet vala minket: szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elválasztott, és aki az egeknél magasságosabb lőn,

27 akinek nincs szüksége, mint a főpapoknak, hogy napról napra előbb a saját bűneiért vigyen áldozatot, azután a népéiért, mert ezt egyszer megcselekedte, magamagát megáldozván. 3Móz 16,3-16; Zsid 9,14

28 Mert a törvény gyarló embereket rendel főpapokká, de a törvény után való esküvés beszéde örök tökéletes Fiút.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában