PÁL II. LEVELE A THESSALONIKABELIEKHEZ

2. fejezet

Jövendölés az Úr eljövetelét megelőző szakadásról és az antikrisztusról

1 Kérünk pedig titeket, atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére és a mi őhozzá leendő egybegyűlésünkre nézve, 1Thessz 4,16.17; Mt 24,31; Zsid 10,25

2 hogy ne tántoríttassatok el egyhamar a ti értelmetektől, se ne háboríttassatok meg se lélek által, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak ama napja. Mt 24,6; 2Thessz 2,15; 3,17

3 Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen! Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia, Ef 5,6; Mt 24,4.10.11; 1Tim 4,1; 1Jn 2,18; Jn 17,12

4 aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Dán 11,36; Ésa 14,13.14

5 Nem emlékeztek-é, hogy megmondtam néktek ezeket, amikor még tinálatok valék? ApCsel 17,1

6 És most tudjátok, mi tartja vissza, amiért csak a maga idejében fog az megjelenni.

7 Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne: csakhogy annak, aki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia. 2Thessz 2,3.4; ApCsel 17,5; 1Jn 4,3; 2,18

8 És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának leheletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével, Ésa 11,4

9 akinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival Mt 24,24; 5Móz 13,1.2

10 és a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, akik elvesznek, mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre. 2Kor 2,15

11 És azért bocsátja reájuk Isten a tévelygés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak, Róm 1,21-28; 1Tim 4,1; Jn 5,43

12 hogy kárhoztattassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. Róm 1,18.32

13 Mi pedig mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek tiérettetek, atyámfiai, akiket szeret az Úr, hogy kezdettől fogva kiválasztott titeket Isten az üdvösségre a Lélek szentelésében és az igazság hitében, 2Thessz 1,3.4; Ef 1,4; 1Thessz 1,4

14 amire elhívott titeket a mi evangéliumunk által, a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségének elvételére. 1Thessz 1,5; 2,12; Tit 2,14

15 Miért is, atyámfiai, legyetek állhatatosak, és tartsátok meg a tudományt, amelyre akár beszédünk, akár levelünk által taníttattatok! 2Thessz 3,6; 1Kor 11,2; 1Thessz 4,12; 2Tim 3,14

16 Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus és az Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, Jn 3,16; Tit 3,7; 1Pt 1,3

17 vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden tudományban és jó cselekedetben! 1Thessz 3,13

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában