LUKÁCS EVANGÉLIUMA

21. fejezet

A szegény özvegy két fillérje

1 És mikor feltekintett, látá, hogy a gazdagok hányják az ő ajándékaikat a perselybe. Mk 12,41-44

2 Láta pedig egy szegény özvegyasszonyt is, hogy abba két fillért vete.

3 És monda: Igazán mondom néktek, hogy e szegény özvegy mindenkinél többet vete. 2Kor 8,12

4 Mert mindezek az ő fölöslegükből vetettek Istennek az ajándékokhoz, ez pedig az ő szegénységéből minden vagyonát, amije volt, odaveté.

Jézus beszéde Jeruzsálem pusztulásáról és az ő eljöveteléről

5 És mikor némelyek mondának a templom felől, hogy szép kövekkel és ajándékokkal van felékesítve, monda: Mt 24,1-21; Mk 13,1-37

6 Ezekből, amiket láttok, jőnek napok, melyekben kő kövön nem marad, mely le nem romboltatnék. Lk 19,43.44

7 Megkérdék pedig őt, mondván: Mester, mikor lesznek azért ezek? És mi lesz a jel, mikor mindezek meglesznek?

8 Ő pedig monda: Meglássátok, hogy el ne hitessenek benneteket, mert sokan jőnek el az én nevemben, kik ezt mondják: Én vagyok – és – Az idő elközelgett. Ne menjetek azért utánuk! Mt 24,4.5

9 És mikor hallotok háborúkról és zendülésekről, meg ne félemljetek, mert ezeknek meg kell lenni előbb, de nem jő mindjárt a vég.

10 Akkor monda nékik: Nemzet nemzet ellen támad, és ország ország ellen.

11 És mindenfelé nagy földindulások lesznek, és éhségek és döghalálok és rettegtetések és nagy jelek lesznek az égből.

12 De mindezeknek előtte kezeiket reátok vetik, és üldöznek titeket, adván a gyülekezetek elé, és tömlöcökbe és királyok és helytartók elé visznek az én nevemért. Lk 12,11

13 De ebből néktek lesz tanúbizonyságotok.

14 Tökéljétek el azért a ti szívetekben, hogy nem gondoskodtok előre, hogy mit feleljetek védelmetekre! Lk 12,11; Mt 10,19.20

15 Mert én adok néktek szájat és bölcsességet, melynek ellene nem szólhatnak, sem ellene nem állhatnak mindazok, akik magukat ellenetekbe vetik. 2Móz 4,12; ApCsel 4,7.8

16 Elárulnak pedig titeket szülők és testvérek is, rokonok és barátok is, és megölnek némelyeket tiközületek. Mik 7,5-6; ApCsel 7,59; 12,2

17 És gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért. Mt 10,22

18 De fejeteknek egy hajszála sem vész el. Mt 10,30

19 A ti béketűréstek által nyeritek meg lelketeket.

20 Mikor pedig látjátok Jeruzsálemet hadseregektől körülvéve, akkor tudjátok meg, hogy elközelgett az ő elpusztulása. Lk 19,43.44

21 Akkor akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre, és akik annak közepette, menjenek ki abból, és akik a mezőben, ne menjenek be abba! Mk 13,14

22 Mert azok a bosszúállásnak napjai, hogy beteljesedjenek mindazok, amik megírattak. Dán 9,26; Mt 24,15.21.22

23 Jaj pedig a terhes és szoptató asszonyoknak azokban a napokban, mert nagy szükség lesz e földön, és harag e népen.

24 És elhullanak fegyvernek éle által, és fogva vitetnek minden pogányok közé, és Jeruzsálem megtapodtatik a pogányoktól, míglen betelik a pogányok ideje. Róm 11,25.26; Jel 11,2

25 És lesznek jelek a napban, holdban és csillagokban, és a földön pogányok szorongása a kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog,

26 mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, amik e föld kerekségére következnek, mert az egek erősségei megrendülnek.

27 És akkor meglátják az Emberfiát eljőni a felhőben hatalommal és nagy dicsőséggel. Dán 7,13; Mt 24,30; 25,31; 26,64; Mk 13,26; 14,62

28 Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel, és emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelget a ti váltságtok. Lk 21,31

29 Monda pedig nékik egy példázatot: Tekintsétek meg a fügefát és minden fákat! Mt 24,32; Mk 13,28

30 Mikor immár hajtanak, és ezt látjátok, ti magatoktól tudjátok, hogy már közel van a nyár.

31 Ezenképpen ti is, mikor látjátok, hogy ezek meglesznek, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa.

32 Bizony mondom néktek, hogy e nemzetség el nem múlik, mígnem mindezek meglesznek.

33 Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. Lk 21,6; Zsolt 102,27.28; Mt 24,35

34 De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek tobzódásnak, részegségnek és ez élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jöjjön az a nap, Róm 13,13.14

35 mert mintegy tőr, úgy lep meg mindeneket, akik az egész föld színén lakoznak. Mt 24,42-44

36 Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az Emberfia előtt!

37 Tanít vala pedig naponta a templomban, éjszakára pedig kimenvén, a hegyen vala, mely Olajfák hegyének neveztetik.

38 És kora reggel hozzámegy vala az egész nép, hogy őt hallgassa a templomban.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában