PÁL II. LEVELE A KORINTHUSBELIEKHEZ

9. fejezet

Folytatás

1 A szentek iránt való szolgálatról felesleges is néktek írnom. 2Kor 8,4.20

2 Hiszen ismerem a ti készségteket, amellyel dicsekszem felőletek a macedónoknak, hogy Akhája kész a múlt esztendő óta, és a ti buzgóságtok sokakat magával ragadt. 2Kor 8,19

3 Mindamellett elküldöttem az atyafiakat, hogy a mi felőletek való dicsekedésünk ebben a részben hiábavaló ne legyen, hogy, amint mondám, készen legyetek. 2Kor 8,23.24

4 Hogy aztán, ha a macedónok velem együtt odajutnak, és titeket készületlenül találnak, valamiképpen szégyent ne valljunk mi, hogy ne mondjam, ti, ebben a dologban.

5 Szükségesnek véltem azért utasítani az atyafiakat, hogy előre menjenek el hozzátok, és készítsék el előre a ti előre megígért adományotokat, hogy az úgy legyen készen, mint adomány, és nem mint ragadomány.

6 Azt mondom pedig: Aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Péld 19,17; 22,8

7 Ki-ki amint eltökélte szívében, nem szomorúságból vagy kénytelenségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. 2Móz 25,2; Róm 12,8

8 Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét, hogy mindenben, mindenkor teljes elégségtek lévén, minden jótéteményre bőségben legyetek.

9 Amint meg van írva: Szórt, adott a szegényeknek; az ő igazsága örökké megmarad. Zsolt 112,9; Péld 11,24

10 Aki pedig magot ad a magvetőnek és kenyeret eleségül, ad és megsokasítja a ti vetésteket, és megnöveli a ti igazságtoknak gyümölcsét, Ésa 55,10; Hós 10,12

11 hogy mindenben meggazdagodjatok a teljes jószívűségre, amely általunk hálaadást szerez az Istennek.

12 Mert e tisztnek szolgálata nemcsak a szenteknek szükségét elégíti ki, hanem sok hálaadással bőséges az Isten előtt, 2Kor 8,14

13 amennyiben e szolgálatnak próbája által dicsőítik az Istent a ti Krisztus evangéliumát valló engedelmességtekért és a ti hozzájuk és mindenekhez való adakozó jószívűségtekért.

14 Mikor érettetek könyörögve ők is vágyakoznak utánatok az Istennek rajtatok való bőséges kegyelme miatt.

15 Az Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában