PÁL II. LEVELE A KORINTHUSBELIEKHEZ

8. fejezet

Intés a jeruzsálemi szegények megsegítésére

1 Tudtotokra adjuk pedig, atyámfiai, Istennek azt a kegyelmét, amelyet Macedónia gyülekezeteivel közlött. Róm 15,25.26

2 Hogy a nyomorúság sok próbái közt is bőséges az ő örömük és igen nagy szegénységük, jószívűségük gazdagságává növekedett.

3 Mert bizonyság vagyok rá, erejük szerint, sőt erejük felett is adakoznak,

4 sok könyörgéssel kérvén minket, hogy a szentek iránt való szolgálat jótéteményébe és közösségébe fogadjuk be őket. 2Kor 9,1; ApCsel 11,29; Róm 15,26

5 És nem amiképpen reméltük, hanem önmagukat adták először az Úrnak, és nékünk is az Isten akaratából.

6 Hogy kérnünk kellett Titust, hogy amiképpen elkezdette, azonképpen végezze is be nálatok ezt a jótéteményt is.

7 Azért, miképpen mindenben bővelkedtek, hitben, beszédben, ismeretben és minden buzgóságban és hozzánk való szeretetben, úgy e jótéteményben is bővelkedjetek. 1Kor 1,5

8 Nem parancsképpen mondom, hanem hogy a mások buzgósága által a ti szeretetetek valódiságát is kipróbáljam.

9 Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jótéteményét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Zak 9,9; Mt 8,20; Lk 9,58; Fil 2,6-11

10 Tanácsot is adok e dologban, mert hasznos az néktek, akik nemcsak a cselekvést, hanem az akarást is elkezdtétek tavaly óta.

11 Most hát a cselekvést is vigyétek végbe, hogy amiképpen az akarás készsége, azonképpen a végrehajtás is ahhoz képest legyen, amitek van. 1Kor 16,2; Fil 2,13

12 Mert ha a készség megvan, aszerint kedves az, amije kinek-kinek van, és nem aszerint, amije nincs. Péld 3,28; Mk 12,43; 1Pt 4,10

13 Mert nem úgy, hogy másoknak könnyebbségük, néktek pedig nyomorúságtok legyen, hanem egyenlőség szerint. E mostani időben a ti bőségtek pótolja amazoknak fogyatkozását, 2Kor 9,12

14 hogy amazoknak bősége is pótolhassa a ti fogyatkozástokat, hogy így egyenlőség legyen.

15 Amint meg van írva: aki sokat szedett, nem volt többje, és aki keveset, nem volt kevesebbje. 2Móz 16,18

16 Hála pedig az Istennek, ki ugyanazt a buzgóságot oltotta értetek a Titus szívébe. 2Kor 9,15; 2Kor 8,6

17 Mivelhogy intésünket ugyan elfogadta, de nagy buzgóságában önként ment hozzátok.

18 Elküldöttük pedig vele együtt amaz atyafit is, aki az összes gyülekezetekben dicséretes az evangéliumért,

19 nemcsak pedig, hanem a gyülekezetek útitársunknak is megválaszták ebben a jó ügyben, amelyet mi szolgálunk magának az Úrnak dicsőségére és a ti készségetekre. Gal 2,10

20 Óvakodván, hogy senki se ócsárolhasson minket a mi szolgálatunk által való bőséges jótétemény miatt,

21 mert gondunk van a tisztességre nemcsak az Úr előtt, hanem az emberek előtt is. Róm 12,17

22 Sőt elküldöttük velük a mi atyánkfiát is, akinek buzgó voltát sok dologban sokszor kipróbáltuk, most pedig még sokkal buzgóbb, irántatok való nagy bizodalmánál fogva.

23 Akár Titusról van szó, ő az én társam és tiköztetek segítségem, akár a mi atyánkfiai felől, ők a gyülekezetek követei, Krisztus dicsősége. 2Kor 7,13; 12,18; Gal 2,1; Róm 16,7

24 Adjátok azért szereteteteknek és felőletek való dicsekvésünknek bizonyságát irántuk a gyülekezetek előtt is! 2Kor 7,14

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában