APOSTOLOK CSELEKEDETEI

9. fejezet

Saul megtérése és első élményei Damaszkuszban és Jeruzsálemben

1 Saulus pedig még fenyegetéstől és öldökléstől lihegve az Úrnak tanítványai ellen, elmenvén a főpaphoz,

2 kére őtőle leveleket Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogyha talál némelyeket, kik ez útnak követői, akár férfiakat, akár asszonyokat, fogva vigye Jeruzsálembe.

3 És amint méne, lőn, hogy közelgete Damaszkuszhoz, és nagy hirtelenséggel fény sugárzá őt körül a mennyből. ApCsel 22,6; 26,12.13

4 És ő leesvén a földre, halla szózatot, mely ezt mondja vala néki: Saul, Saul, mit kergetsz engem? Ez 3,23

5 És monda: Kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig monda: Én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Nehéz néked az ösztön ellen rúgódoznod.

6 Remegve és ámulva monda: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Az Úr pedig monda néki: Kelj fel, és menj be a városba, és majd megmondják néked, mit kell cselekedned.

7 A vele utazó férfiak pedig némán álltak, hallva ugyan a szót, de senkit sem látva.

8 Felkele azonban Saulus a földről, de mikor felnyitá szemeit, senkit sem láta, azért kézen fogva vezeték be őt Damaszkuszba.

9 És három napig nem látott, és nem evett és nem ivott.

10 Vala pedig egy tanítvány Damaszkuszban, név szerint Ananiás, és monda annak az Úr látásban: Ananiás! Az pedig monda: Ímhol vagyok, Uram!

11 Az Úr pedig monda néki: Kelj fel, és menj el az úgynevezett Egyenes utcába, és keress föl a Júdás házában egy Saulus nevű tárzusi embert, mert ímé, imádkozik. ApCsel 21,39

12 És látá Saulus látásban, hogy egy Ananiás nevű férfiú beméne hozzá, és kezét reáveté, hogy lásson.

13 Felele pedig Ananiás: Uram, sok embertől hallottam e férfiú felől, mily sok bosszúsággal illeté a te szenteidet Jeruzsálemben.

14 És itt is hatalma van a főpapoktól, hogy mindazokat megkötözze, kik a te nevedet segítségül hívják.

15 Monda pedig néki az Úr: Eredj el, mert ő nékem választott edényem, hogy hordozza az én nevemet a pogányok és királyok és Izráel fiai előtt. Gal 1,15.16; Ésa 49,6; Gal 2,7-9; ApCsel 25,10.12; 26,1; ApCsel 9,20.29

16 Mert én megmutatom néki, mennyit kell néki az én nevemért szenvedni. 2Kor 11,23-33

17 Elméne azért Ananiás, és beméne a házba, és kezeit reávetvén, monda: Saul atyámfia, az Úr küldött engem, Jézus, aki megjelent néked az úton, melyen jöttél, hogy szemeid megnyíljanak, és beteljesedjél Szentlélekkel.

18 És azonnal mintegy pikkelyek estek le szemeiről, és mindjárt visszanyeré látását, és felkelvén, megkeresztelkedék.

19 És miután evett, megerősödék. Vala pedig Saulus a damaszkuszi tanítványokkal néhány napig. Gal 1,17

20 És azonnal prédikálá a zsinagógákban a Krisztust, hogy ő az Isten Fia.

21 Álmélkodnak vala pedig mindnyájan, akik hallák, és mondának: Nem ez-é az, aki pusztította Jeruzsálemben azokat, akik ezt a nevet hívják segítségül, és ide is azért jött, hogy őket fogva vigye a főpapokhoz? Gal 1,23

22 Saulus pedig annál inkább erőt vőn, és zavarba hozta a Damaszkuszban lakó zsidókat, bebizonyítván, hogy ez a Krisztus.

23 Több nap elteltével azonban a zsidók tanácsot tartának, hogy őt megöljék.

24 De tudtára esék Saulusnak az ő leselkedésük. És őrizék a kapukat mind nappal, mind éjjel, hogy őt megöljék.

25 A tanítványok azért vevén őt éjjel, a kőfalon bocsáták alá, leeresztve egy kosárban. 2Kor 11,32.33

26 Mikor pedig Saulus Jeruzsálembe ment, a tanítványokhoz próbált csatlakozni, de mindnyájan féltek tőle, nem hívén, hogy ő tanítvány. Gal 1,18

27 Barnabás azonban maga mellé vevén őt, vivé az apostolokhoz, és elbeszélé nékik, mint látta az úton az Urat, és hogy beszélt vele, és mint tanított Damaszkuszban nagy bátorsággal a Jézus nevében.

28 És ki- és bejáratos vala köztük Jeruzsálemben.

29 És nagy bátorsággal tanítván az Úr Jézusnak nevében, beszél, sőt vetekedik vala a görög zsidókkal, azok pedig igyekeznek vala őt megölni.

30 Megtudván azonban az atyafiak, levivék őt Cézáreába, és elküldék őt Tárzusba. Gal 1,21

31 A gyülekezeteknek tehát egész Júdeában, Galileában és Samariában békességük vala, épülvén és járván az Úrnak félelmében és a Szentléleknek vigasztalásában sokasodnak vala.

Péter meggyógyítja Éneást, és feltámasztja Tábitát

32 Lőn pedig, hogy Péter, mikor mindnyájukat bejárá, leméne a Liddában lakozó szentekhez is.

33 Talála pedig ott egy Éneás nevű embert, ki nyolc esztendő óta ágyban fekszik vala, ki gutaütött vala.

34 És monda néki Péter: Éneás, gyógyítson meg téged a Jézus Krisztus, kelj föl, vesd meg magad az ágyadat! És azonnal felkele.

35 És láták őt mindnyájan, kik laknak vala Liddában és Sáronban, kik megtérének az Úrhoz.

36 Joppéban pedig vala egy nőtanítvány, név szerint Tábita, mely megmagyarázva Dorkásnak, azaz zergének mondatik: ez gazdag vala jó cselekedetekben és alamizsnákban, melyeket osztogatott.

37 Lőn pedig azokban a napokban, hogy megbetegedvén, meghala, és miután megmosták őt, kiteríték a felházban.

38 Mivelhogy pedig Lidda Joppéhoz közel vala, a tanítványok meghallván, hogy Péter ott van, küldének két férfiút őhozzá, kérve, hogy késedelem nélkül menjen át hozzájuk.

39 Felkelvén azért Péter, elméne azokkal. Mihelyt odaére, felvezeték őt a felházba, és elébe állának néki az özvegyasszonyok mindnyájan sírva és mutogatva a ruhákat és öltözeteket, melyeket Dorkás csinált, míg velük együtt volt.

40 Péter pedig mindenkit kiküldvén, térdre esve imádkozék, és a holttesthez fordulván, monda: Tábita, kelj fel! Az pedig felnyitá szemeit, és meglátván Pétert, felüle. 2Kir 4,32-36; Jn 11,43

41 És az kezét nyújtva néki, felemelé őt, és beszólítván a szenteket és az özvegyasszonyokat, eleikbe állatá őt elevenen.

42 És tudtára lőn az egész Joppénak, és sokan hívének az Úrban.

43 És lőn, hogy ő több napig marada Joppéban egy Simon nevű tímárnál.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában