A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL

9. fejezet

Az ótestamentumi szent sátor és áldozat

1 Annak okáért voltak ugyan az első szövetségnek is istentiszteletei, rendtartásai mint szintén világi szenthelye. 2Móz 25,8

2 Mert sátor építtetett, az első, amelyben vala a gyertyatartó meg az asztal és a kenyerek felrakása; ezt nevezték szent helynek. 2Móz 40,1-33

3 A második kárpiton túl pedig az a sátor, melyet neveztek szentek szentének,

4 melyben vala az arany füstölő oltár és a szövetség ládája, beborítva mindenfelől arannyal, ebben a mannás aranykorsó és Áron kihajtott vesszeje meg a szövetség táblái, 2Móz 16,33; 4Móz 17,1-11; 1Kir 8,9

5 fölötte pedig a dicsőség kerubjai, beárnyékolva a fedelet, amikről most nem szükséges külön szólani. 2Móz 25,18-22

6 Ezek pedig ekképpen levén elrendezve: az első sátorba ugyan mindenkor bejárnak a papok az istentisztelet elvégzésére,

7 a másodikba azonban egy-egy évben egyszer csak maga a főpap vérrel, melyet magáért és a nép bűneiért áldoz. 2Móz 30,10; 3Móz 16,9-19

8 Azt jelentvén ki ezzel a Szentlélek, hogy még nem nyílt meg a szentély útja, fennállván még az első sátor. Zsid 10,19.20; Jn 14,6

9 Ami példázat a jelenkori időre, mikor áldoznak oly ajándékokkal és áldozatokkal, melyek nem képesek lelkiismeret szerint tökéletessé tenni a szolgálattevőt,

10 csakis ételekkel meg italokkal és különböző mosakodásokkal – melyek testi rendszabályok – a megjobbulás idejéig kötelezők.

11 Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javaknak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron keresztül, Zsid 8,6

12 és nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve. 1Pt 1,19; Dán 9,24

13 Mert ha a bakoknak és bikáknak a vére meg a tehén hamva a tisztátalanokra hintetvén, megszentel a testnek tisztaságára, 3Móz 16,3-16; 4Móz 19,2-20

14 mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökkévaló Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek, megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek. 1Pt 1,19

15 És ezért új szövetségnek a közbenjárója ő, hogy meghalván az első szövetségbeli bűnök váltságáért, a hivatottak elnyerjék az örökkévaló örökségnek ígéretét. ApCsel 13,39; Mk 16,16

16 Mert ahol végrendelet van, szükséges, hogy a végrendelkező halála bekövetkezzék.

17 Mivel a végrendelet holtak után jogerős, különben pedig, ha él a végrendelkező, éppen nem érvényes.

18 Innét van, hogy az első sem szenteltetett meg vér nélkül.

19 Mert mikor Mózes a törvény szerint minden parancsolatot elmondott az egész népnek, vevén a borjúknak és a bakoknak vérét, vízzel és vörös gyapjúval meg izsóppal együtt, magát a könyvet is és az egész népet meghintette, 2Móz 24,3-8

20 mondván: Ez azon szövetség vére, amelyet Isten számotokra rendelt.

21 Majd a sátort is és az istentiszteletre való összes edényeket hasonlóképpen meghintette vérrel. 3Móz 8,10-11

22 És csaknem minden vérrel tisztíttatik meg a törvény szerint, és vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat. 3Móz 17,11

23 Annak okáért szükséges, hogy a mennyei dolgoknak ábrázolatai effélékkel tisztíttassanak meg, maguk a mennyei dolgok azonban ezeknél különb áldozatokkal. Zsid 9,11.12

24 Mert nem kézzel csinált szentélybe, az igazinak csak másolatába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most Isten színe előtt megjelenjék érettünk. 1Jn 2,1

25 Nem is, hogy sokszor adja magát áldozatul, mint ahogy a főpap évenként bemegy a szentélybe idegen vérrel,

26 mert különben sokszor kellett volna szenvednie a világ teremtetése óta. Így pedig csak egyszer jelent meg az időknek végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. Gal 4,4.5

27 És miképpen elvégezett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután az ítélet: 1Móz 3,19

28 Azonképpen Krisztus is egyszer megáldoztatván sokak bűneinek eltörlése végett, másodszor bűn nélkül jelen meg azoknak, akik őt várják üdvösségükre. 1Pt 3,18; 1Thessz 4,16.17

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában