JÁNOS EVANGYÉLIOMA

15. fejezet

Krisztus a szőlőtő

1 Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlőműves.

2 Minden szőlővesszőt, amely énbennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz, mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen.

3 Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, amelyet szóltam néktek. Jn 13,10

4 Maradjatok énbennem, és én is tibennetek. Miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőkén marad, akképpen ti sem, hanem ha énbennem maradtok.

5 Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki énbennem marad, én pedig őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Jn 6,56

6 Ha valaki nem marad énbennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad, és egybegyűjtik ezeket, és a tűzre vetik, és megégnek.

7 Ha énbennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az néktek. Jn 14,13; 16,23; 1Jn 3,22

8 Abban dicsőíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek nékem tanítványaim.

9 Amiképpen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket; maradjatok meg ebben az én szeretetemben.

10 Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben, amiképpen én megtartottam az én Atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Jn 14,15

11 Ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon tibennetek az én örömem, és a ti örömötök beteljék.

12 Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket. Jn 13,34; Jn 13,34; Ef 5,2

13 Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért.

14 Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok néktek.

15 Nem mondalak többé titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura. Titeket pedig barátaimnak mondottalak, mert mindazt, amit az én Atyámtól hallottam, tudtul adtam néktek.

16 Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek. Mt 28,19; Jn 14,13; 16,23.24

17 Ezeket parancsolom néktek, hogy egymást szeressétek.

18 Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem elébb gyűlölt tinálatoknál. Jn 7,7

19 Ha e világból volnátok, a világ szeretné azt, ami az övé, de mivelhogy nem vagytok e világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket e világból, azért gyűlöl titeket a világ.

20 Emlékezzetek meg ama beszédekről, amelyeket én mondtam néktek: Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd, ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják majd. Jn 13,16; Mt 10,24; Lk 6,40

21 De mindezt az én nevemért cselekszik veletek, mivelhogy nem ismerik azt, aki küldött engem. Mt 24,9

22 Ha nem jöttem volna, és nem beszéltem volna nékik, nem volna bűnük, de most nincs mivel menteniük az ő bűnüket. Jn 9,41; Lk 12,47.48

23 Aki engem gyűlöl, gyűlöli az én Atyámat is.

24 Ha ama cselekedeteket nem cselekedtem volna közöttük, amelyeket senki más nem cselekedett, nem volna bűnük. De most láttak is, gyűlöltek is, mind engem, mind az én Atyámat.

25 De azért lőn így, hogy beteljesedjék a mondás, amely megíratott az ő törvényükben: Ok nélkül gyűlöltek engem. Zsolt 69,5

26 Mikor pedig eljő majd a Vigasztaló, akit én küldök néktek az Atyától, az igazságnak Lelke, aki az Atyától származik, az tesz majd énrólam bizonyságot. Jn 14,26; 16,7; Lk 24,49

27 De ti is bizonyságot tesztek, mert kezdettől fogva énvelem vagytok. ApCsel 1,22; 5,32

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában