PÁL II. LEVELE TIMÓTHEUSHOZ

4. fejezet

Buzdítás a szolgálatban való hűségre

1 Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában, ApCsel 10,42

2 hirdesd az igét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással. Ésa 58,1

3 Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük,

4 és az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de a mesékhez odafordulnak.

5 De te józan légy mindenekben, szenvedj, az evangélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd!

6 Mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállott.

Pál harca és koronája

7 Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. ApCsel 20,24

8 Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megad nékem az Úr ama napon, az igaz bíró, nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését. Jak 1,12; Mt 25,31-46

Pál helyzete, kérések és üdvözlések

9 Igyekezzél hozzám jőni hamar!

10 Mert Démás engem elhagyott, e jelen való világhoz ragaszkodván, és elment Thessalonikába: Krescens Galáciába, Titus Dalmáciába. Kol 4,14

11 Egyedül Lukács van velem. Márkust magadhoz vévén, hozd magaddal, mert nékem alkalmas a szolgálatra.

12 Tikhikust pedig Efézusba küldöttem. ApCsel 20,4; Ef 6,21

13 A felsőruhámat, melyet Troásban Kárpusnál hagytam, jöttödben hozd el, a könyveket is, kiváltképpen a hártyákat!

14 Az ércműves Sándor sok bajt szerzett nékem, fizessen meg az Úr néki cselekedetei szerint.

15 Tőle te is őrizkedjél, mert szerfelett ellenállott a mi beszédinknek.

16 Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, sőt mindnyájan elhagytak; ne számíttassék be nékik!

17 De az Úr mellettem állott, és megerősített engem, hogy teljesen bevégezzem az igehirdetést, és hallják meg azt az összes pogányok, és megszabadultam az oroszlán szájából.

18 És megszabadít engem az Úr minden gonosz cselekedettől, és megtart az ő mennyei országára, akinek dicsőség örökkön-örökké. Ámen.

19 Köszöntsed Priszkát és Akvilát és az Onesifórus háznépét!

20 Erástus Korinthusban maradt, Trófimust pedig Milétumban hagytam betegen.

21 Igyekezzél tél előtt eljőni! Köszönt téged Eubulus és Pudens és Linus és Klaudia és mind az atyafiak.

22 Az Úr Jézus Krisztus a te lelkeddel. Kegyelem veletek! Ámen.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában