MÁTÉ EVANGÉLIUMA

24. fejezet

Jeruzsálem elpusztulásáról, Krisztus visszajöveteléről és a világ végéről. Intés vigyázásra

1 És kijövén Jézus a templomból, továbbméne, és hozzámenének az ő tanítványai, hogy mutogassák néki a templom épületeit. Mk 13,1-37; Lk 21,5-36

2 Jézus pedig monda nékik: Nem látjátok-é mindezeket? Bizony mondom néktek: Nem marad itt kő kövön, mely le nem romboltatik. Mk 13,2; Lk 19,44; 21,6

3 Mikor pedig az olajfák hegyén ül vala, hozzámenének a tanítványok magukban mondván: Mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek? És micsoda jele lesz a te eljövetelednek, és a világ végének?

4 És Jézus felelvén, monda nékik: Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket!

5 Mert sokan jőnek majd az én nevemben, akik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus – és sokakat elhitetnek. Mt 24,24; ApCsel 5,36.37; 1Jn 2,18

6 Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről. Meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük. De még ez nem itt a vég.

7 Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen, és lesznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé.

8 Mindez pedig a sok nyomorúságnak kezdete.

9 Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket, és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. Mt 10,17.22; Jn 16,2

10 És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást.

11 És sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. Mt 7,15; 1Jn 4,1

12 És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. 2Thessz 2,10; 2Tim 3,1-5

13 De aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. Mt 10,22

14 És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég. Mt 28,19; Mt 10,18

15 Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen (aki olvassa, értse meg): Dán 9,26.27; 12,11

16 Akkor, akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre!

17 A ház tetején lévő ne szálljon alá, hogy házából valamit kivigyen! Lk 17,31

18 És a mezőn lévő ne térjen vissza, hogy az ő ruháját elvigye!

19 Jaj pedig a terhes és szoptató asszonyoknak azokon a napokon!

20 Imádkozzatok pedig, hogy a ti futástok ne télen legyen, se szombatnapon!

21 Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha. Dán 12,1

22 És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg, de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok.

23 Ha valaki ezt mondja akkor néktek: Ímé, itt a Krisztus, vagy amott – ne higgyétek. Mk 13,21; Lk 17,23

24 Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Mt 24,5.11

25 Ímé, eleve megmondottam néktek.

26 Azért ha azt mondják majd néktek: Ímé, a pusztában van – ne menjetek ki! Ímé, a belső szobákban – ne higgyétek!

27 Mert amiképpen a villámlás napkeletről támad, és ellátszik egész napnyugtáig, úgy lesz az Emberfiának eljövetele is. Lk 17,23.24

28 Mert ahol a dög, oda gyűlnek a keselyűk. Hab 1,8; Lk 17,37

29 Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek. Ésa 13,6.10; Jóel 3,15; 2Pt 3,10

30 És akkor feltetszik az Emberfiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az Embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. Mt 25,31; 26,64; Mk 13,26; 14,62; Jel 1,7; 19,11; Dán 7,13.14

31 És elküldi az ő angyalait nagy trombitaszóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig. 1Kor 15,52; 1Thessz 4,16; Jel 8,12

32 A fügefáról vegyétek pedig a példát: mikor az ága már zsendül, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Mk 13,28; Lk 21,29-30

33 Azonképpen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van, az ajtó előtt.

34 Bizony mondom néktek, el nem múlik ez a nemzetség, mígnem mindezek meglesznek.

35 Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. Mt 5,18; Lk 21,33

36 Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én Atyám egyedül. 1Thessz 5,2

37 Amiképpen pedig a Noé napjaiban vala, akképpen lesz az Emberfiának eljövetele is. 1Móz 6,11-13; Lk 17,26.27

38 Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban esznek és isznak vala, házasodnak és férjhez mennek vala, mind ama napig, amelyen Noé a bárkába méne.

39 És nem vesznek vala észre semmit, mígnem eljöve az özönvíz, és mindnyájukat elragadá, akképpen lesz az Emberfiának eljövetele is.

40 Akkor ketten lesznek a mezőn: az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Lk 17,35.36

41 Két asszony őröl a malomban: az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik.

42 Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti Uratok! Mt 25,13; Lk 12,39-46

43 Azt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakában jő el a tolvaj, vigyázna, és nem engedné, hogy házába törjön.

44 Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jő el az Emberfia. Mt 25,13; Mk 13,33; Lk 12,40; Jel 16,15

45 Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, akit az ő ura gondviselővé tőn az ő háza népén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt? Lk 12,42-46

46 Boldog az a szolga, akit az ő ura, mikor hazajő, ily munkában talál. Lk 12,37

47 Bizony mondom néktek, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi őt. Mt 25,21.23

48 Ha pedig ama gonosz szolga így szólna az ő szívében: Halogatja még az én uram a hazajövetelt – Préd 8,11

49 és az ő szolgatársait verni kezdené, a részegesekkel pedig enni és inni kezdene,

50 megjő annak a szolgának az ura, amely napon nem várja, és amely órában nem gondolja,

51 és kettévágatja őt, és a képmutatók sorsára juttatja; ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Mt 8,12

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában